Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 15

Лутун арвады ҝеријә бахыр

Лутун арвады ҝеријә бахыр

ЛУТ вә аиләси Ибраһимлә бирликдә Кәнан торпағында јашајырды. Бир ҝүн Ибраһим Лута дејир: ‘Бүтүн һејванларымыз үчүн бурада кифајәт гәдәр јер јохдур. Нә олар, ҝәл ајрылаг. Сән саға ҝетсән, мән сола ҝедәрәм’.

Лут торпағы ҝөздән кечирир. О, бол сују вә һејванлары үчүн јахшы отлаглары олан ҝөзәл бир јер ҝөрүр. Бу, Иордан дүзәнлијидир. Лут аиләси вә һејванлары илә бирликдә ораја көчүр, ахырда исә Содом адлы шәһәрдә јашамаға башлајыр.

Содомун сакинләри олдугҹа пис идиләр. Лут исә јахшы инсан иди вә гоншуларынын пис олмасы ону чох кәдәрләндирирди. Бу, Аллаһы да кәдәрләндирирди. Бир ҝүн О, Содому вә гоншулугда јерләшән Һоморра шәһәрини пислијинә ҝөрә мәһв етмәк гәрарына ҝәлир. Буна ҝөрә дә, Луту хәбәрдар етмәк үчүн јанына ики мәләк ҝөндәрир.

Мәләкләр Лута дејирләр: ‘Тәләс! Арвадыны вә ики гызыны да ҝөтүрүб шәһәрдән чых!’ Лут вә аиләси бир гәдәр јаваш тәрпәндикләри үчүн, мәләкләр әлләриндән тутуб, онлары шәһәрдән кәнара чыхармалы олурлар. Сонра мәләкләрдән бири дејир: ‘Гачын, ҹанынызы гуртарын! Архаја бахмајын! Тәпәләрә гачын ки, сағ галасыныз’.

Лут вә гызлары сөзә әмәл едиб Содомдан гачырлар. Онлар бир ан белә дајанмыр вә архаја бахмырлар. Амма Лутун арвады мәләкләрә гулаг асмыр. Содомдан бир гәдәр араландыгдан сонра ајаг сахлајыб, һәсрәтлә ҝеријә бахыр. Бу заман о, дуз һејкәлә чеврилир. Шәкилдә ону ҝөрүрсән?

Бу һадисәдән биз дә чох шеј өјрәнә биләрик. Аллаһ Онун сөзүнә әмәл едән инсанлары хилас едир, сөзүндән чыханлар исә мәһв олурлар.