Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

 Һекајә 73

Исраилин сонунҹу јахшы падшаһы

Исраилин сонунҹу јахшы падшаһы

ЈОШИЈА Исраилин икигәбиләли ҹәнуб падшаһлығынын падшаһы оланда сәккиз јашында иди. Падшаһлыг етмәк үчүн о һәлә ушаг иди. Она ҝөрә дә халгы идарә етмәк үчүн падшаһлығынын илк илләриндә она бөјүкләр көмәк едирдиләр.

Јошија једди ил падшаһлыг едәндән сонра Јеһова Аллаһын дедикләрини јеринә јетирмәјә башлајыр. О, Давуд, Јеһошафат вә Хизгија кими јахшы падшаһлардан нүмунә ҝөтүрүр. Һәлә јенијетмә икән ҹәсарәтли бир аддым атыр.

Нечә вахт иди ки, исраиллиләрин әксәријјәти пис ишләрлә мәшғул олурдулар. Онлар јаланчы аллаһлара ситајиш едир, бүтләрә баш әјирдиләр. Јошија адамлары илә бирҝә өлкәни јалан ибадәтдән тәмизләмәк гәрарына ҝәлир. Халгын чоху јаланчы аллаһлара ситајиш етдији үчүн бу иш о гәдәр дә асан дејил. Шәкилдә Јошија вә онун адамларынын бүтләри сындырдыгларыны ҝөрмәк олар.

Јошија бу иши баша вурдугдан сонра Јеһова Аллаһын мәбәдини тәмир етмәк үчүн үч адам сечир. Тәмирин хәрҹини өдәмәк үчүн халгдан пул јығылыб бу адамлара верилир. Онлар мәбәддә ишләјәркән баш каһин Хилгија орадан дәјәрли бир шеј тапыр. Бу һәлә чох әввәлләр Јеһованын Мусаја јаздырдығы ганун китабыдыр. Китаб чохдан иди ки итмишди.

Китабы ҝәтириб, Јошијаја охујурлар. Јошија гулаг асдыгҹа, халгын Јеһованын ганунларындан нә гәдәр узаглашдығыны ҝөрүр. Падшаһ буна о гәдәр кәдәрләнир ки, шәкилдә ҝөрдүјүн кими палтарыны ҹырыр. О дејир: ‘Јеһова Аллаһ бизә гәзәбләниб, чүнки аталарымыз бу китабда јазыланлара әмәл етмәјибләр’.

Јошија баш каһин Хилгијаја әмр едир ки, Јеһованын онлара нә едәҹәјини өјрәнсин. Хилгија, Хулда адлы пејғәмбәр гадынын јанына ҝедир. О, Хулданын Јеһова Аллаһдан алдығы хәбәри Јошијаја чатдырыр: ‘Јерусәлим вә бүтүн халг јаланчы аллаһлара сәҹдә гылыб торпағы мурдарладығына ҝөрә ҹәзаланаҹаг. Амма сән, Јошија, јахшы ишләр етдијин үчүн бу ҹәза Исраилин башына јалныз сәнин өлүмүндән сонра ҝәләҹәк’.