Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Сајлар 26:1—65

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраил гәбиләләри икинҹи дәфә сијаһыја алыныр (1—65)

26  Гырғын дајанандан сонра+ Јеһова Мусаја вә каһин Һарунун оғлу Әлјазара деди:  «Бүтүн Исраил иҹмасындан јашы ијирми вә ијирмидән јухары олуб Исраилдә ордуда хидмәт етмәјә јарарлы һәр кәси нәсилләринә ҝөрә сијаһыја алын».+  Беләликлә, Муса илә каһин Әлјазар+ Иордан чајынын јанында, Әриһа+ илә үзбәүз олан Муаб чөллүјүндә+ исраиллиләрлә данышыб деди:  «Јашы ијирми вә ијирмидән јухары оланлары сијаһыја алын. Јеһова Мусаја белә бујуруб».+ Мисирдән чыхан Исраил оғуллары бунлар иди:  Исраилин илки Рубән.+ Рубәнин оғуллары:+ Һәнугдан төрәјән һәнуглулар, Фәллудан төрәјән фәллулулар,  Һәсрундан төрәјән һәсрунлулар, Гармидән төрәјән гармилиләр.  Бунлар рубәнлиләрин аиләләри иди. Онлардан 43 730 нәфәр сијаһыја алынды.+  Фәллунун оғлу Әлјаб иди.  Әлјабын оғуллары: Нәмуил, Датан вә Абирам. Бунлар һәмин Датанла Абирам иди ки, иҹманын башбиләнләри сајылырдылар. Онлар Гарунун адамлары илә бирликдә+ Муса илә Һаруна гаршы чыхараг+ Јеһоваја үсјан галдырмышдылар.+ 10  Онда јер араланыб онлары удмушду. Гарун исә аловун күлә дөндәрдији ики јүз әлли нәфәрин ичиндә өлмүшдү.+ Онларын башына ҝәлән бу әһвалат башгалары үчүн ибрәт олду.+ 11  Лакин Гарунун оғулларына һеч нә олмамышды.+ 12  Шәмунун аиләләринә ҝөрә оғуллары бунлардыр:+ Нәмуилдән* төрәјән нәмуиллиләр, Јәминдән төрәјән јәминлиләр, Јакиндән төрәјән јакинлиләр, 13  Зараһдан* төрәјән зараһлылар, Шаулдан төрәјән шауллулар. 14  Бунлар шәмунлуларын аиләләри иди, 22 200 нәфәр.+ 15  Аиләләринә ҝөрә Ҹадын оғуллары бунлар иди:+ Сәфјундан* төрәјән сәфјунлулар; Һәггидән төрәјән һәггилиләр; Шунидән төрәјән шунилиләр; 16  Үзнидән* төрәјән үзнилиләр; Ејридән төрәјән ејрилиләр; 17  Аруддан төрәјән арудлулар; Әрилидән төрәјән әрилилиләр. 18  Бунлар Ҹад оғулларынын аиләләри иди. Онлардан 40 500 нәфәр сијаһыја алынды.+ 19  Јәһуданын оғуллары+ Әир вә Онан иди.+ Лакин Әирлә Онан Кәнан дијарында өлмүшдүләр.+ 20  Аиләләринә ҝөрә Јәһуданын оғуллары бунлар иди: Салеһдән+ төрәјән салеһлиләр; Фарәсдән+ төрәјән фарәслиләр; Зараһдан+ төрәјән зараһлылар. 21  Фарәсин оғуллары бунлар иди: Һәсрундан+ төрәјән һәсрунлулар; Һәмүлдән+ төрәјән һәмүллүләр. 22  Бунлар Јәһуда аиләләри иди. Онлардан 76 500 нәфәр сијаһыја алынды.+ 23  Аиләләринә ҝөрә Јәсакирин+ оғуллары бунлар иди: Тоһладан+ төрәјән тоһлалылар; Фувадан төрәјән фунлулар; 24  Јәшубдан* төрәјән јәшублулар; Шимрундан төрәјән шимрунлулар. 25  Бунлар Јәсакир аиләләри иди. Онлардан 64 300 нәфәр сијаһыја алынды.+ 26  Аиләләринә ҝөрә Зәбулунун+ оғуллары бунлар иди: Сәраддан төрәјән сәрадлылар; Илундан төрәјән илунлулар; Јәһлаилдән төрәјән јәһлаиллиләр. 27  Бунлар Зәбулунун аиләләри иди. Онлардан 60 500 нәфәр сијаһыја алынды.+ 28  Аиләләринә ҝөрә Јусифин+ оғуллары Мәнәссә вә Әфраим иди.+ 29  Мәнәссәнин+ оғуллары бунлар иди: Маһирдән+ төрәјән маһирлиләр. Маһирин Ҝилад+ адлы оғлундан төрәјән ҝиладлылар. 30  Ҝиладын оғуллары бунлар иди: Јәзәрдән төрәјән јәзәрлиләр; Һәләкдән төрәјән һәләклиләр; 31  Әсриилдән төрәјән әсрииллиләр; Сиһамдан төрәјән сиһамлылар; 32  Шәмиддән төрәјән шәмидлиләр; Һәфәрдән төрәјән һәфәрлиләр. 33  Һәфәрин оғлу Сәлөвһәдин оғлу олмамышды, анҹаг гызлары вар иди.+ Сәлөвһәдин гызларынын ады+ Мәһла, Нуһә, Һәҹлә, Милгә вә Тирзә иди. 34  Бунлар Мәнәссәнин аиләләри иди. Онлардан 52 700 нәфәр сијаһыја алынды.+ 35  Аиләләринә ҝөрә Әфраимин+ оғуллары бунлар иди: Шүтәлаһдан+ төрәјән шүтәлаһлылар; Бәкирдән төрәјән бәкирлиләр; Тәһандан төрәјән тәһанлылар. 36  Шүтәлаһын оғуллары бунлар иди: Әрандан төрәјән әранлылар. 37  Бунлар Әфраимин аиләләри иди. Онлардан 32 500 нәфәр сијаһыја алынды.+ Бу, аиләләринә ҝөрә Јусифин оғуллары иди. 38  Аиләләринә ҝөрә Бинјаминин оғуллары+ бунлар иди: Бәләһдән+ төрәјән бәләһлиләр; Әшбилдән төрәјән әшбиллиләр; Әхирамдан* төрәјән әхирамлылар; 39  Шуфамдан* төрәјән шуффимлиләр; Һуфамдан* төрәјән һуфамлылар. 40  Бәләһин оғуллары бунлар иди: Ард вә Неман;+ Арддан төрәјән ардлылар; Немандан төрәјән неманлылар. 41  Бунлар Бинјаминин аиләләри иди. Онлардан 45 600 нәфәр сијаһыја алынды.+ 42  Аиләләринә ҝөрә Данын+ оғуллары бунлар иди: Шуһамдан* төрәјән шуһамлылар. Бунлар Данын аиләләри иди. 43  Шуһамлылардан сијаһыја алынанларын үмуми сајы 64 400 нәфәр иди.+ 44  Аиләләринә ҝөрә Аширин оғуллары бунлар иди:+ Имнаһдан төрәјән имнаһлылар; Јишвидән төрәјән јишвилиләр; Бәрјадан төрәјән бәрјалылар. 45  Бәрјанын оғуллары Һабирдән төрәјән һабирлиләр; Мәлкиилдән төрәјән мәлкииллиләр. 46  Аширин гызынын ады Сәра иди. 47  Бунлар Аширин аиләләри иди. Онлардан 53 400 нәфәр сијаһыја алынды.+ 48  Аиләләринә ҝөрә Нифталынын оғуллары бунлар иди:+ Јәсаилдән төрәјән јәсаиллиләр; Гунидән төрәјән гунилиләр; 49  Јасирдән төрәјән јасирлиләр; Шәлимдән төрәјән шәлимлиләр. 50  Бунлар Нифталынын аиләләри иди. Онлардан 45 400 нәфәр сијаһыја алынды.+ 51  Сијаһыја алынан исраиллиләрин үмуми сајы 601 730 нәфәр иди.+ 52  Бундан сонра Јеһова Мусаја деди: 53  «Торпаг сијаһыја алынанларын арасында бөлүнүб онлара мүлк олараг верилмәлидир.+ 54  Сајы чох оланларын торпаг пајы бөјүк, сајы аз оланларынкы кичик олмалыдыр.+ Һәр гәбиләјә һәмин гәбиләдә сијаһыја алынанларын сајына ҝөрә торпаг пајы верилмәлидир. 55  Анҹаг торпаг пүшклә бөлүнмәлидир.+ Һәр аиләјә аид олдуғу гәбиләнин торпаг пајындан јер верилмәлидир. 56  Торпаг пајы пүшклә мүәјјән олунуб сајы чох вә аз оланлар арасында бөлүнмәлидир». 57  Лави оғулларындан аиләләринә ҝөрә сијаһыја алынанлар бунлар иди:+ Һирсәндән төрәјән һирсәнлиләр; Кәһатдан+ төрәјән кәһатлылар; Мерардан төрәјән мерарлылар. 58  Лавинин аиләләри бунлар иди: либнилиләр,+ һәбрунлулар,+ мәһлилиләр,+ мушилиләр+ вә гарунлулар.+ Кәһат Имранын атасы иди.+ 59  Имранын арвады Лавинин Мисирдә доғулан гызы Јуһабид иди.+ О, Имрана Һаруну, Мусаны вә онларын баҹысы Мәрјәми доғмушду.+ 60  Һарунун Надаб, Абиһу, Әлјазар вә Исамар адында оғланлары олмушду.+ 61  Амма Надабла Абиһу Јеһованын өнүндә јасаг од тәгдим етдикләри үчүн өлмүшдүләр.+ 62  Онлардан киши ҹинсиндән олуб бир ајлыг вә ондан јухары јашда оланларын һамысы сијаһыја алынды. Сијаһыја алынанларын сајы 23 000 нәфәр иди.+ Онлар диҝәр исраиллиләрлә бир јердә сијаһыја алынмамышдылар,+ чүнки исраиллиләр арасында онлара торпаг пајы верилмәмишди.+ 63  Муса вә каһин Әлјазар Иордан чајынын јанында, Әриһа илә үзбәүз олан Муаб чөллүјүндә исраиллиләри сијаһыја аланда сијаһыја дүшәнләр бунлар иди. 64  Муса илә каһин Һарунун Сина сәһрасында гејдә алдығы адамлардан һеч биринин ады бу сијаһыја дүшмәди,+ 65  чүнки Јеһова демишди ки, онлар сәһрада өләҹәкләр.+ Онлардан Јуфәнна оғлу Калибдән вә Нун оғлу Јушәдән башга кимсә сағ галмамышды.+

Һашијәләр

Јр 46:10 вә Чх 6:15 ајәләриндә Јәмуил.
Јр 46:10 вә Чх 6:15 ајәләриндә Зоһар.
Јр 46:16 ајәсиндә Сифјун.
Јр 46:16 ајәсиндә Әзбун.
Јр 46:13 ајәсиндә Јуб.
Јр 46:21 ајәсиндә Әһи.
Јр 46:21 ајәсиндә Муффим; 1См 7:12 ајәсиндә Шуффим.
Јр 46:21 ајәсиндә Һуффим.
Јр 46:23 ајәсиндә Һушим.