Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Сајлар 16:1—50

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гарун, Датан вә Абирамын гијамы (1—19)

  • Гијамчылар ҹәзаландырылыр (20—50)

16  Лавинин оғлу+ Кәһатын+ Исһардан+ олан нәвәси Гарун+ вә Рубән+ гәбиләсиндән Әлјабын+ оғуллары Датан вә Абирам, еләҹә дә Фәләсин оғлу Он бирләшиб әлбир олдулар.  Онлар иҹманын башчылары, халгын башбиләнләри, нүфузлу адамлар олан ики јүз әлли исраилли илә бирликдә Мусаја гаршы галхдылар.  Бу адамлар Мусаја вә Һаруна гаршы бирләшиб+ онлара дедиләр: «Бәсдир даһа. Сизин әлиниздән боғаза јығылмышыг. Һамы мүгәддәсдир, бүтүн иҹма.+ Јеһова онларын да арасындадыр.+ Нәјә ҝөрә өзүнүзү Јеһованын халгындан үстүн тутурсунуз?»  Муса бу сөзләри ешидән кими үзүгојлу јерә дөшәнди.  Сонра Гаруна вә онун тәрәфиндә оланлара деди: «Сәһәр Јеһова бәлли едәҹәк Она ким мәхсусдур,+ ким мүгәддәсдир, Она јахынлашмаға кимин изни вар.+ Кими сечсә,+ о да Она јахынлашаҹаг.  Сизә исә, еј Гарун вә онун тәрәфдашлары,+ сөзүм будур: сабаһ әлинизә бухурдан алын,+  Јеһованын һүзурунда ичинә көз гојун, үстүндән дә бухур төкүн. Јеһова кими сечсә,+ һәмин адам мүгәддәсдир. Јохса, сиз, Лави оғуллары,+ лап ағыны чыхартдыныз!»  Муса Гаруна деди: «Сиз, еј Лави оғуллары, бир мәнә гулаг асын, ҝөрүн нә дејирәм.  Бу, аз шејдир бәјәм, Исраилин Аллаһы бүтүн Исраил иҹмасындан сизи сечиб,+ сизә Өзүнә јахынлашмаға изин вериб ки, Јеһованын Мүгәддәс чадырында иш ҝөрәсиниз, бүтүн иҹманын гаршысында дуруб она хидмәт едәсиниз?+ 10  Аллаһ сәни дә, сәнин бүтүн гардашларыны, Лави оғулларыны да Өзүнә јахынлашдырыб. Бүтүн бунлар сизә азлыг едир? Ҝәрәк каһинлијә дә ҝөз дикәјдиниз?+ 11  Белә еләмәклә сән дә, сәнин јанындакылар да Јеһоваја гаршы чыхырсыныз. О ки галды Һаруна, о, кимдир ки, онун архасынҹа дејинирсиниз?»+ 12  Сонра Муса Әлјабын оғуллары Датанла Абирамын+ далынҹа адам ҝөндәрди, онлар исә деди: «Ҝәлмирик! 13  Сәһрада ахырымыза чыхмаг үчүн бизи сүд-бал ахан дијардан чыхармағын азмыш кими, инди дә үстүмүздә ағалыг еләмәк истәјирсән?+ 14  Һаны бизә вәд етдијин сүд-бал ахан дијар?+ Һаны бизә верәҹәјин бағлар, бағатлар, үзүмлүкләр? Гәсдин нәдир? Бу адамларын бојнуна халта салыб далынҹа апармаг? Ҝәлмирик!» 15  Мусаны од ҝөтүрдү. О, Јеһоваја деди: «Онларын тахыл тәгдимәсини гәбул етмә. Мән онлардан нә бир улаг ҝөтүрмүшәм, нә дә онлара бир пислијим дәјиб».+ 16  Муса Гаруна деди: «Сабаһ тәрәфдашларынла бир јердә Јеһованын һүзуруна ҝәл. Сән дә, онлар да. Һарун да ҝәләҹәк. 17  Һәр кәс, ики јүз әлли нәфәрин һамысы сәнинлә вә Һарунла бирликдә өз бухурданыны ҝөтүрсүн, ичинә бухур төкүб Јеһованын өнүнә ҝәтирсин». 18  Беләликлә, онларын һәр бири бухурданларыны ҝөтүрдүләр, ичинә көз гојуб үстүнә бухур төкдүләр. Сонра Муса вә Һарунла бирликдә Һүзур чадырынын ҝиришиндә дурдулар. 19  Гарун онларын әлејһинә чыхан тәрәфдашларыны+ Һүзур чадырынын ҝиришиндә топлајандан сонра Јеһованын ҹалалы бүтүн ҹамаата ҝөрүндү.+ 20  Јеһова Муса илә Һаруна деди: 21  «Бу дәстәдән ајрылын, онлары бир ҝөз гырпымында мәһв едәҹәјәм».+ 22  Буну ешитҹәк онлар үзүгојлу јерә дүшүб дедиләр: «Худаја, еј бүтүн бәшәрә һәјат верән Аллаһ*,+ бир нәфәрин ҝүнаһына ҝөрә бүтүн халга гәзәбин тутаҹаг?»+ 23  Онда Јеһова Мусаја деди: 24  «Ҹамаата де, Гарунун, Датанын вә Абирамын+ чадырларынын јанындан узаглашсынлар!» 25  Муса галхыб Исраилин ағсаггаллары илә бирликдә Датанла Абирамын јанына ҝетди.+ 26  Сонра ҹамаата деди: «Амандыр, бу мәнфур адамларын чадырындан узаглашын. Һеч нәләринә тохунмајын, јохса сиз дә онларын бадына ҝедәрсиниз». 27  Ҹамаат дәрһал Гарунун, Датанын вә Абирамын чадырларындан узаглашды. Датанла Абирам оғул-ушаглары илә бирликдә чыхыб чадырларынын ағзында дурдулар. 28  Муса деди: «Өзбашына һәрәкәт еләмәдијими, бүтүн бунлары Јеһованын бујруғу илә етдијими бундан биләҹәксиниз: 29  бу адамлар өз әҹәлләри илә өләрсә, онларын ҹәзасы бүтүн бәшәрә кәсилән ҹәзадан оларса, демәли, мәни Јеһова ҝөндәрмәјиб.+ 30  Јох әҝәр Јеһова гејри-ади бир шеј еләсә, јер араланыб онлары мал-мүлкләри гарышыг удса, онлар дири-дири Мәзара* енсәләр, онда биләҹәксиниз ки, бу адамлар Јеһоваја гаршы һөрмәтсизлик едибләр». 31  Мусанын сөзү ағзындан чыхар-чыхмаз онларын ајагларынын алтында јер јарылды,+ 32  онлары, онларын ев әһлини, Гарунун адамларыны+ вә мал-мүлкүнү удду. 33  Беләликлә, онлар вә онларын бүтүн адамлары дири-дири Мәзара* ендиләр. Торпаг онларын үстүнү өртдү вә халгын арасында онларын һеч изи-тозу да галмады.+ 34  Гышгыртыларындан һәндәвәрдә олан исраиллиләр гачмаға үз тутдулар. Горхдулар ки, бирдән торпаг онлары да удар. 35  Сонра Јеһова алов ҝөндәрди+ вә алов бухур тәгдим едән ики јүз әлли нәфәри јандырыб күлә дөндәрди.+ 36  Јеһова Мусаја деди: 37  «Каһин Һарунун оғлу Әлјазара де, бухурданлары+ аловун ичиндән ҝөтүрсүн, чүнки онлар мүгәддәсдир. Һәм дә она де, көзләри бир аз аралыда сәпәләсин. 38  Өз башларына бәла ачан о адамларын бухурданларындан исә гурбанҝаһын+ үстүнә вурмаг үчүн назик лөвһәләр дүзәлдин. Јеһованын өнүнә ҝәтирилдији үчүн онлар мүгәддәсдир. Гој онлар исраиллиләр үчүн әламәт олсун».+ 39  Каһин Әлјазар јанан адамларын ҝәтирдији мис бухурданлары ҝөтүрүб гурбанҝаһын үстүнә вурмаг үчүн дөјдү. 40  Јеһова Муса васитәсилә она белә демишди. Бу, исраиллиләрә хатырлатмалы иди ки, Һарунун нәслиндән олмајан кәнар адамлардан һеч ким Гарун вә онун тәрәфдашлары+ кими һәрәкәт етмәмәли, бухур јандырмаг+ үчүн Јеһованын һүзуруна ҝәлмәмәлидир. 41  Үстүндән чох кечмәмиш, елә нөвбәти ҝүн бүтүн Исраил иҹмасы Муса илә Һаруна гаршы дејиниб+ белә демәјә башлады: «Сиз икиниз Јеһованын халгыны гырғына вердиниз». 42  Ҹамаат Муса илә Һаруна гаршы чыхмаг үчүн бир јерә топлашды. Онлар Һүзур чадырына тәрәф баханда бир дә ҝөрдүләр ки, булуд чадырын үстүнү өртүб, Јеһованын ҹалалы ҝөрүнүр.+ 43  Муса илә Һарун Һүзур чадырынын гаршысына ҝетдиләр.+ 44  Јеһова онлара деди: 45  «Бу күтләдән ајрылын, онлары бир ҝөз гырпымында мәһв едәҹәјәм».+ Буну ешитҹәк онлар үзүстә јерә дөшәндиләр.+ 46  Муса Һаруна деди: «Бухурданыны ҝөтүр, ичинә гурбанҝаһдан көз гој,+ үстүнә дә бухур төк. Тез ҹамаатын јанына ҝет вә онлар үчүн кәффарә вер,+ чүнки Јеһованын гәзәби күкрәјиб, гырғын башлајыб!» 47  Һарун Мусанын дедији кими, ҹәлд бухурданы ҝөтүрүб ҹамаатын ичинә гачды. Гырғын артыг башламышды. О, бухурдана бухур төкүб халг үчүн кәффарә вермәјә башлады. 48  О, өләнләрлә сағ галанларын арасында дуруб јериндән тәрпәнмәди вә нәһајәт гырғын дајанды. 49  Гарун әһвалатында өләнләрдән савајы, гырғын вахты өләнләрин сајы 14 717 нәфәр иди. 50  Гырғын дајанандан сонра Һарун Һүзур чадырынын ҝиришинә, Мусанын јанына гајытды.

Һашијәләр

Һәрфән: еј бүтүн бәшәрин руһунун Аллаһы.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.