Izajáš 45:1–25

  • Kýros pomazán, aby dobyl Babylon (1–8)

  • Hlína se nemá co hádat s Hrnčířem (9–13)

  • Národy uznají, že s Izraelem je Bůh (14–17)

  • Boží výtvory a slova svědčí o jeho důvěryhodnosti (18–25)

    • Bůh stvořil zemi, aby byla obydlená (18)

45  Toto říká Jehova svému pomazanému, Kýrovi,+kterého jsem vzal za pravici,+abych mu podmanil národy,+abych odzbrojil* králea abych před ním otevřel dvoukřídlé dveře,takže brány nebudou zavřené:   „Půjdu před tebou+a z kopců udělám rovinu. Rozbiji měděné dveřea přeseknu železné závory.+   Dám ti poklady uložené ve tmě,poklady schované na tajných místech,+abys poznal, že já jsem Jehova,Bůh Izraele, který tě volá tvým jménem.+   Kvůli svému služebníku Jákobovi, kvůli Izraeli, svému vyvolenému,tě volám tvým jménem. Dávám ti čestné jméno, i když jsi mě neznal.   Já jsem Jehova a není nikdo jiný. Kromě mě není žádný Bůh.+ Posílím* tě, i když jsi mě neznal,   aby od východu slunce po jeho západlidé poznali,že kromě mě žádný není.+ Já jsem Jehova a není nikdo jiný.+   Tvořím světlo+ i tmu,+působím pokoj+ i neštěstí,+já, Jehova, dělám všechny tyto věci.   Nebesa, dejte shora déšť,+ať se z oblaků řine spravedlnost.+ Ať se otevře země a urodí záchranua spolu s ní ať dá vyrůst spravedlnosti. Já, Jehova, jsem to vytvořil.“   Běda tomu, kdo se hádá se svým Tvůrcem!* Vždyť je jen hliněný střep,který leží mezi jinými hliněnými střepy na zemi. Řekne snad hlína Hrnčíři:* „Co to děláš?“+ Nebo snad tvůj výrobek řekne „On nemá ruce“?* 10  Běda tomu, kdo říká otci: „Cos to zplodil?“a ženě: „Co to rodíš?“* 11  Toto říká Jehova, Svatý Izraele,+ ten, kdo ho vytvořil: „Chcete se se mnou dohadovat kvůli tomu, co přijde? Chcete mi přikazovat, co mám dělat se svými syny+ a dílem svých rukou? 12  Já jsem udělal zemi+ a stvořil na ní člověka.+ Svýma rukama jsem roztáhl nebesa+a dávám rozkazy celému jejich vojsku.“+ 13  „Povolal jsem toho muže ve své spravedlnosti+a urovnám všechny jeho cesty. To on postaví mé město+a propustí mé vyhnance,+ ale ne za peníze ani za úplatek,“+ říká Jehova, Bůh vojsk. 14  Toto říká Jehova: „Zisk* Egypta, zboží* z Etiopie a Sabejci, urostlí muži,k tobě přijdou a budou tvoji. Půjdou za tebou v řetězech,přijdou, pokloní se ti+a s úctou ti řeknou: ‚Bůh je určitě s tebou.+ Není nikdo jiný, není jiný Bůh.‘“ 15  Ano, ty jsi Bůh, který se skrývá,Bůh Izraele, zachránce.+ 16  Všichni budou zahanbeni a pokořeni,výrobci model odejdou s hanbou.+ 17  Ale Jehova zachrání Izrael věčnou záchranou.+ Nikdy nebudete zahanbeni ani pokořeni.+ 18  Vždyť toto říká Jehova,Stvořitel nebes,+ pravý Bůh,ten, kdo vytvořil zemi, její Tvůrce, který ji upevnil,+ten, kdo ji nestvořil zbytečně,* ale proto, aby byla obydlená:+ „Já jsem Jehova a není nikdo jiný. 19  Nemluvil jsem na skrytém místě,+ v zemi temnoty,neřekl jsem Jákobovu potomstvu:* ‚Hledejte mě, ale bude to zbytečné.‘ Já jsem Jehova, říkám, co je správné, a mluvím pravdu.+ 20  Shromážděte se a přijďte. Přistupte blíž, vy, kdo jste unikli z národů.+ Ti, kdo nosí své vytesané modlya modlí se k bohu, který je nemůže zachránit, nic nevědí.+ 21  Promluvte, předložte svůj případ. Poraďte se spolu. Kdo to už dávno předpověděla odedávna to oznamoval? Nebyl jsem to já, Jehova? Kromě mě není žádný Bůh.+ Kromě mě není žádný spravedlivý Bůh a zachránce.+ 22  Obraťte se ke mně a zachraňte se,+ všechny končiny země. Vždyť já jsem Bůh a není nikdo jiný.+ 23  Přísahal jsem sám při sobě,z mých úst vyšlo pravdivé slovoa nevezmu ho zpět:+ Každé koleno přede mnou pokleknea každý jazyk mi bude přísahat věrnost.+ 24  Řekne: ‚Jehova vždycky jedná správně* a je silný. Všichni, kdo jsou na něj rozzuření, před něj přijdou s hanbou. 25  Díky Jehovovi se celé potomstvo* Izraele prokáže být v právu+a budou se jím chlubit.‘“

Poznámky

Dosl. „odpásal boky“.
Dosl. „přepásám“.
Nebo „s tím, kdo ho vytvaroval“.
Nebo „tomu, kdo ji vytvaroval“.
Nebo možná: „Nebo snad hlína řekne ‚Tvůj výrobek nemá držadla‘?“
Nebo: „Kvůli čemu máš porodní bolesti?“
Nebo možná „dělníci“.
Nebo možná „obchodníci“.
Nebo možná „aby byla prázdná“.
Dosl. „semeni“.
Nebo „v Jehovovi je pravá spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „semeno“.