Izajáš 3:1–26

  • Judští vůdci zavádí lid na scestí (1–15)

  • Odsouzení vyzývavých sionských dcer (16–26)

3  Podívejte! Pravý Pán, Jehova, Bůh vojsk,odnímá Jeruzalému a Judsku veškerou podporu a zásoby –veškeré zásoby chleba a vody,+   silného muže i válečníka,soudce i proroka,+ věštce i staršího,   vůdce padesáti,+ hodnostáře i rádce,zkušeného kouzelníka i schopného zaklínače.+   Za knížata jim dám chlapce,vládnout jim budou nevypočitatelní* lidé.   Lidé budou jeden druhého utlačovat,každý svého bližního.+ Chlapec napadne starcea nevýznamný člověk se vzepře váženému.+   Každý popadne svého bratra v domě svého otce a řekne: „Máš přehoz – buď naším velitelem! Vládni nad touto hromadou trosek.“   On se ale bude ten den bránit: „Nebudu léčit* vaše rány. Nemám doma jídlo ani oblečení. Nedělejte mě vládcem nad lidem.“   Jeruzalém klopýtla Judsko padlo,protože se slovy i skutky postavily proti Jehovovi. V jeho slavné přítomnosti* se chovají vzpurně.+   Výraz v jejich tváři svědčí proti nim. Otevřeně mluví o svém hříchu jako obyvatelé Sodomy,+vůbec ho netají. Běda jim! Přivolávají na sebe neštěstí. 10  Těm, kdo jednají správně, řekněte, že se jim bude dobře dařit. Za své skutky budou odměněni.*+ 11  Běda ničemovi! Postihne ho neštěstí. Stane se mu to, co sám dělal druhým! 12  Předáci mého lidu jsou surovía vládnou mu ženy. Můj lide, tvoji vůdci tě zavádí na scestí,vedou tě nesprávným směrem.+ 13  Jehova se chystá vznést obvinění,povstává, aby vynesl rozsudek nad národy. 14  Jehova se bude soudit se staršími a knížaty svého lidu. „Vypálili jste vinicia ve svých domech máte to, co jste ukradli chudým.+ 15  Jak se opovažujete utlačovat můj lida drtit chudé na prach?“+ prohlašuje Svrchovaný pán, Jehova, Bůh vojsk. 16  „Sionské dcery jsou pyšné,“ říká Jehova,„vykračují si se zdviženou hlavou,*hází svůdné pohledy, cupitajía cinkají řetízky na nohou. 17  Jehova proto pokryje hlavu sionských dcer strupy,Jehova je postihne lysinou.+ 18  Ten den jim Jehova vezme to, čím se zdobí –kotníkové náramky, čelenky, ozdoby ve tvaru půlměsíce,+ 19  náušnice,* náramky, závoje, 20  pokrývky hlavy, řetízky na nohách, šerpy,*nádobky s voňavkami,* amulety,* 21  prsteny, nosní kroužky, 22  slavnostní roucha, tuniky, přehozy, měšce, 23  zrcátka,+ lněné* oděvy,turbany a závoje. 24  Místo vůně balzámového oleje+ bude hnilobný zápach,místo opasku provaz,místo krásného účesu lysina,+místo drahého oděvu pytlovina+a vypálené znamení místo krásy. 25  Tvoji muži budou pobiti mečema tvoji válečníci padnou v boji.+ 26  Sionské brány budou truchlit a naříkat,+Sion bude zpustošený sedět na zemi.“+

Poznámky

Nebo „vrtkaví“.
Nebo „ovazovat“.
Dosl. „v očích jeho slávy“.
Dosl.: „Budou jíst plody svých skutků.“
Dosl. „s nataženým krkem (hrdlem)“.
Nebo „přívěsky“.
Nebo „ozdobné pásy“.
Dosl. „domy duše“.
Nebo „ozdobné šumící mušle“.
Nebo „spodní“.