Izajáš 9:1–21

  • Velké světlo pro Galileu (1–7)

    • Narození „Knížete pokoje“ (6, 7)

  • Boží ruka proti Izraeli (8–21)

9  To šero ale nebude jako tehdy, kdy na zemi doléhala tíseň, jako v dřívějších dobách, kdy se pohrdalo zemí Zebulona a zemí Naftaliho.+ Později ale Bůh způsobí, že se jí dostane cti, té cestě k moři v jordánském kraji, Galileji národů.   Lid, který chodil ve tmě,uviděl velké světlo. Na ty, kdo žili v zemi hlubokého stínu,zazářilo světlo.+   Rozmnožil jsi národ,způsobil jsi mu velkou radost. Radují se před tebou,jako se lidé radují o žních,jako se radují ti, kdo si rozdělují kořist.   Jho, které je tížilo,prut dopadající na jejich ramena, hůl jejich předáka,jsi zlámal jako za dnů Midiana.+   Každá bota, jejíž dupot otřásá zemí,a každý oděv nasáklý krvíbudou pohlceny ohněm.   Vždyť se nám narodilo dítě,+byl nám dán syn. Na jeho ramenou* bude spočívat vláda*+a dostane jméno Podivuhodný rádce,+ Mocný bůh,+ Věčný otec, Kníže pokoje.   Jeho vláda* bude působit všudea na Davidově trůnu+ a v jeho královstvíbude pokoj bez konce.+ Bude upevněné+ a podepřenéprávem+ a spravedlností+odteď až navěky. Horlivost Jehovy, Boha vojsk, to uskuteční.   Jehova poslal prohlášení proti Jákobovi,přišlo proti Izraeli.+   Dozví se to všechen lid –Efrajim i obyvatelé Samaří –ti, kdo ve své pýše a troufalosti říkají: 10  „Cihly spadly,ale budeme stavět z tesaných kamenů.+ Sykomory byly pokáceny,ale nahradíme je cedry.“ 11  Jehova proti němu povolá Recinovy protivníkya jeho nepřátele podnítí k činu, 12  Sýrii od východu a Filištíny od západu.*+ Otevřou ústa a pohltí Izrael.+ Kvůli tomu všemu se jeho hněv neodvrátila jeho ruka je stále připravená udeřit.+ 13  Lid se totiž nevrátil k tomu, kdo ho bije,nehledal Jehovu, Boha vojsk.+ 14  Jehova odsekne od Izraele hlavu i ocas,letorost i sítinu* v jednom dni.+ 15  Starší a vysoce vážený je tou hlavoua prorok, který vyučuje lži, je tím ocasem.+ 16  Vůdci zavádí tento lid na scestía ti, které vedou, jsou zmatení. 17  Jehova proto nebude mít radost z jejich mladých mužůa neslituje se nad jejich sirotky* a vdovami. Vždyť jsou to všichni odpadlíci a zločinci+a z jejich úst vychází hlouposti. Kvůli tomu všemu se jeho hněv neodvrátila jeho ruka je stále připravená udeřit.+ 18  Ničemnost totiž hoří jako oheň,pohlcuje trní a plevel. Podpálí lesní houštinya ty se vznesou v oblacích dýmu. 19  Hněvem Jehovy, Boha vojsk,hoří zeměa lid bude pohlcen ohněm. Nikdo nebude mít slitování ani se svým bratrem. 20  Ukrojí něco napravo,ale stejně bude mít hlad. Sní něco nalevo,ale nenasytí se. Každý bude požírat maso vlastní paže – 21  Manasse bude požírat Efrajimaa Efrajim Manasseho. Společně se postaví proti Judovi.+ Kvůli tomu všemu se jeho hněv neodvrátila jeho ruka je stále připravená udeřit.+

Poznámky

Dosl. „rameni“.
Nebo „knížecí panství“.
Nebo „knížecí panství“.
Dosl. „zezadu“.
Nebo možná „palmovou ratolest i rákos“.
Nebo „dětmi bez otce“.