Přejít k článku

Přejít na obsah

19. OTÁZKA

Co je obsahem jednotlivých knih Bible?

HEBREJSKÁ PÍSMA (STARÝ ZÁKON)

PENTATEUCH (5 KNIH):

1. Mojžíšova (Genesis), 2. Mojžíšova (Exodus), 3. Mojžíšova (Leviticus), 4. Mojžíšova (Numeri), 5. Mojžíšova (Deuteronomium)

Od stvoření do doby, kdy vznikl starověký izraelský národ

HISTORICKÉ KNIHY (12 KNIH):

Jozue, Soudci, Rut

Vstup Izraelitů do Zaslíbené země a události, které následovaly

1. a 2. Samuelova, 1. a 2. Královská, 1. a 2. Paralipomenon

Dějiny izraelského národa do zničení Jeruzaléma

Ezra, Nehemjáš, Ester

Dějiny Židů po návratu z vyhnanství v Babyloně

POETICKÉ KNIHY (5 KNIH):

Job, Žalmy, Přísloví, Kazatel, Šalomounova píseň

Sbírky moudrých výroků a písní

PROROCKÉ KNIHY (17 KNIH):

Izajáš, Jeremjáš, Nářky, Ezekiel, Daniel, Ozeáš, Joel, Amos, Obadjáš, Jonáš, Micheáš, Nahum, Habakuk, Sefanjáš, Ageus, Zecharjáš, Malachiáš

Proroctví neboli předpovědi týkající se Božího lidu

KŘESŤANSKÁ ŘECKÁ PÍSMA (NOVÝ ZÁKON)

EVANGELIA (4 KNIHY):

Matouš, Marek, Lukáš, Jan

Záznamy o Ježíšově životě a službě

SKUTKY APOŠTOLŮ (1 KNIHA):

Záznam o počátcích křesťanského sboru a misionářské činnosti

DOPISY (21 KNIH):

Římanům, 1. a 2. Korinťanům, Galaťanům, Efezanům, Filipanům, Kolosanům, 1. a 2. Tesaloničanům

Dopisy křesťanským sborům

1. a 2. Timoteovi, Titovi, Filemonovi

Dopisy jednotlivým křesťanům

Hebrejcům, Jakub, 1. a 2. Petra, 1., 2., a 3. Jana, Juda

Další dopisy křesťanům

ZJEVENÍ (1 KNIHA):

Série prorockých vidění, která dostal apoštol Jan