Izajáš 44:1–28

  • Bůh požehná svému vyvolenému lidu (1–5)

  • Kromě Jehovy není žádný Bůh (6–8)

  • Nesmyslnost model (9–20)

  • Jehova, Výkupce Izraele (21–23)

  • Obnova prostřednictvím Kýra (24–28)

44  A teď naslouchej, můj služebníku Jákobe,ty, Izraeli, kterého jsem vyvolil.+   Toto říká Jehova,tvůj Tvůrce, ten, kdo tě vytvořil,+kdo ti pomáhal už od matčina lůna:* ‚Neboj se, můj služebníku Jákobe,+ty, Ješurune,*+ kterého jsem vyvolil.   Vždyť na žíznivého* vyliji vodu+a proudy vody na suchou půdu. Na tvé potomstvo* vyliji svého ducha+a na tvé potomky své požehnání.   Vyraší jako mezi zelenou trávou,+jako topoly u vodních toků.   Jeden řekne: „Patřím Jehovovi“,+druhý se nazve Jákobovým jménema další si napíše na ruku: „Jehovův“a přijme Izraelovo jméno.‘   Toto říká Jehova,Král Izraele+ a jeho Výkupce,+ Jehova, Bůh vojsk: ‚Jsem první a jsem poslední.+ Kromě mě není žádný Bůh.+   Kdo je jako já?+ Ať se ozve, řekne to a dokáže mi to!+ Ať oznámí, co se má státi co přijde ještě později,jak to dělám já od doby, kdy jsem ustanovil dávný lid.   Neděste se,nebuďte ochromeni strachem.+ Copak jsem to každému z vás dopředu neřekl a neoznámil to? Jste moji svědkové.+ Je nějaký Bůh kromě mě? Ne, jiná Skála není.+ O žádné nevím.‘“   Všichni, kdo vytesávají modly, jsou ničíma jejich milovaná díla jsou k ničemu.+ Jsou* svědky, kteří nic nevidí ani nevědí.+ Proto budou jejich tvůrci zahanbeni.+ 10  Kdo by vytvářel boha nebo odléval modlu,když jsou k ničemu?+ 11  Všichni jeho společníci budou zahanbeni!+ Ti řemeslníci jsou jen lidé. Ať se všichni shromáždí a zaujmou své místo. Zděsí se a budou zahanbeni. 12  Kovář svým nástrojem* tvaruje železo nad žhavými uhly,kladivy mu dává tvar,pracuje na něm svou silnou paží.+ Pak dostane hlad a dojdou mu síly,nic nepije a unaví se. 13  Řezbář natáhne měřicí šňůru a červenou křídou vyznačí obrysy. Opracovává to dlátem a rozměřuje kružidlem. Dává tomu podobu člověka,+krásného člověka,aby to stálo v domě.*+ 14  Dřevorubec, který kácí cedry,si vyhlédne určitý strom, dub. Nechá ho v lese růst, dokud nezesílí.+ Zasadí vavřín a ten díky dešti roste. 15  Potom člověku poslouží k udržování ohně. Část z něj vezme, aby se ohřál,rozdělá oheň a upeče chleba. Ale také udělá boha a uctívá ho,vytesá modlu a klaní se jí.+ 16  Polovinu dřeva spálí v ohni,upeče si na ní maso a dosyta se nají. Zároveň se ohřeje a řekne si: „Ohřál jsem se a ještě se dívám do ohně!“ 17  Ale ze zbytku udělá boha, vytesanou modlu. Klaní se jí a uctívá ji. Modlí se k ní a říká: „Zachraň mě, vždyť jsi můj bůh!“+ 18  Nic nevědí a ničemu nerozumí,+protože mají zalepené oči a nevidía jejich srdce nic nechápe. 19  Nikdo v srdci nepřemýšlíani nemá poznání a porozumění. Neřekne si: „Polovinu z toho jsem spálil v ohni,na uhlech jsem upekl chleba a maso a najedl jsem se. Mám teď ze zbytku udělat odpornou věc?+ Mám uctívat dřevěný špalek?“* 20  Živí se popelem. Jeho bláhové srdce ho oklamalo. Nedokáže se zachránit a neřekne si: „Není to, co držím v ruce, jenom klam?“ 21  „Pamatuj na tyto věci, Jákobe, pamatuj na to, Izraeli,vždyť jsi můj služebník. Vytvořil jsem tě, jsi můj služebník.+ Nezapomenu na tebe, Izraeli.+ 22  Zakryji tvá provinění jako mrakem,+tvé hříchy jako hustým oblakem. Vrať se ke mně, a já tě vykoupím.+ 23  Radostně volejte, nebesa,vždyť Jehova zasáhl! Vítězoslavně křičte, hlubiny země! Jásejte, hory,+i ty, lese, a všechny tvoje stromy! Vždyť Jehova vykoupil Jákobaa na Izraeli ukazuje svou krásu.“+ 24  Toto říká Jehova, tvůj Výkupce,+ten, kdo tě utvářel už od matčina lůna: „Já, Jehova, jsem stvořil všechno,sám jsem roztáhl nebesa+a rozprostřel zemi.+ Kdo byl se mnou? 25  Mařím znamení mluvků,*z věštců dělám blázny,+matu moudré mužea jejich poznání měním v hloupost.+ 26  Působím, že se slovo mého služebníka plní,a uskutečňuji předpovědi svých poslů.+ O Jeruzalémě říkám: ‚Bude obýván‘+a o judských městech: ‚Budou znovu postavena,+obnovím Jeruzalém z trosek.‘+ 27  Hlubokým vodám říkám: ‚Vyschněte! Vysuším všechny vaše proudy.‘+ 28  O Kýrovi+ říkám: ‚Je mým pastýřema vykoná všechno, co si přeji.‘+ O Jeruzalémě říkám: ‚Bude znovu postaven‘a o chrámu: ‚Budou položeny jeho základy.‘“+

Poznámky

Nebo „od narození“.
Znamená „charakterní“, čestný titul Izraele.
Nebo „žíznivou zem“.
Dosl. „semeno“.
Tj. modly.
Nebo „sekáčem“.
Nebo „svatyni“.
Nebo „kus suchého dřeva“.
Nebo „falešných proroků“.