Přejít k článku

Přejít na obsah

6. OTÁZKA

Co Bible předpověděla o Mesiášovi?

PROROCTVÍ

„A ty, Betléme Efrato, ... z tebe vyjde ten, který bude vládnout v Izraeli.“

Micheáš 5:2

SPLNĚNÍ

„Ježíš se narodil v Betlémě v Judeji za dnů krále Heroda.“

Matouš 2:1

PROROCTVÍ

„Můj oděv si rozdělují mezi sebou a o mé oblečení hází los.“

Žalm 22:18

SPLNĚNÍ

„Když vojáci přibili Ježíše na kůl, vzali jeho svrchní oděv a rozdělili ho na čtyři části... Vzali i jeho spodní oděv, ale ten byl beze švu, protože byl utkán odshora dolů. Řekli proto jeden druhému: ‚Netrhejme ho, ale rozhodněme losem, čí bude.‘“

Jan 19:23, 24

PROROCTVÍ

„Střeží všechny jeho kosti, ani jedna z nich nebyla zlomena.“

Žalm 34:20

SPLNĚNÍ

„Když přišli k Ježíšovi, viděli, že už je mrtvý, a tak mu nohy nezlámali.“

Jan 19:33

PROROCTVÍ

„On byl ... probodnut za naše hříchy.“

Izajáš 53:5

SPLNĚNÍ

„Jeden z vojáků ho ... bodl do boku kopím a okamžitě vyšla krev a voda.“

Jan 19:34

PROROCTVÍ

„A tak mi jako mzdu vyplatili 30 kousků stříbra.“

Zecharjáš 11:12, 13

SPLNĚNÍ

„Potom jeden z těch dvanácti, zvaný Jidáš Iškariotský, šel k předním kněžím a řekl jim: ‚Co mi dáte, když vám ho zradím?‘ Nabídli mu 30 kousků stříbra.“

Matouš 26:14, 15; 27:5