Přejít k článku

Přejít na obsah

A7-G

Hlavní události Ježíšova života na zemi: Závěr Ježíšovy služby – Jeruzalém a okolí (1. část)

DOBA

MÍSTO

UDÁLOST

MATOUŠ

MAREK

LUKÁŠ

JAN

33 n. l., 8. nisanu

Betanie

Ježíš tam přichází šest dní před Pesachem

     

11:55–12:1

9. nisanu

Betanie

Marie mu lije olej na hlavu a nohy

26:6–13

14:3–9

 

12:2–11

Betanie–Betfage–Jeruzalém

Triumfálně přijíždí na oslu do Jeruzaléma

21:1–11, 14–17

11:1–11

19:29–44

12:12–19

10. nisanu

Betanie–Jeruzalém

Proklíná fíkovník; znovu čistí chrám

21:18, 19; 21:12, 13

11:12–17

19:45, 46

 

Jeruzalém

Přední kněží a znalci Zákona plánují, že ho zabijí

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Promlouvá Jehova; Ježíš předpovídá svou smrt; plní se Izajášovo proroctví, že v něj Židé neuvěří

     

12:20–50

11. nisanu

Betanie–Jeruzalém

Poučení z uschlého fíkovníku

21:19–22

11:20–25

   

Jeruzalém, chrám

Jeho pravomoc zpochybněna; podobenství o dvou synech

21:23–32

11:27–33

20:1–8

 

Podobenství: krutí vinaři, svatební hostina

21:33–22:14

12:1–12

20:9–19

 

Odpovídá na otázky o Bohu a císaři, o vzkříšení a o největším přikázání

22:15–40

12:13–34

20:20–40

 

Ptá se, čí syn je Kristus

22:41–46

12:35–37

20:41–44

 

Běda znalcům Zákona a farizeům

23:1–39

12:38–40

20:45–47

 

Všímá si daru vdovy

 

12:41–44

21:1–4

 

Olivová hora

Uvádí znamení své přítomnosti

24:1–51

13:1–37

21:5–38

 

Podobenství: deset panen, talenty, ovce a kozli

25:1–46

     

12. nisanu

Jeruzalém

Židovští vůdci plánují, že ho zabijí

26:1–5

14:1, 2

22:1, 2

 

Jidáš chystá zradu

26:14–16

14:10, 11

22:3–6

 

13. nisanu (čtvrtek odpoledne)

Jeruzalém a okolí

Přípravy na poslední Pesach

26:17–19

14:12–16

22:7–13

 

14. nisanu

Jeruzalém

Jí s apoštoly pesachovou večeři

26:20, 21

14:17, 18

22:14–18

 

Umývá apoštolům nohy

     

13:1–20