Přejít k článku

Přejít na obsah

A7-C

Hlavní události Ježíšova života na zemi: Ježíšova intenzivní služba v Galileji (1. část)

DOBA

MÍSTO

UDÁLOST

MATOUŠ

MAREK

LUKÁŠ

JAN

30 n. l.

Galilea

Ježíš poprvé oznamuje, že „se přiblížilo nebeské království“

4:17

1:14, 15

4:14, 15

4:44, 45

Kána, Nazaret, Kafarnaum

Uzdravuje úředníkova syna; čte ze svitku Izajáše; jde do Kafarnaum

4:13–16

 

4:16–31

4:46–54

Galilejské moře, blízko Kafarnaum

Povolává čtyři učedníky: Šimona a Ondřeje, Jakuba a Jana

4:18–22

1:16–20

5:1–11

 

Kafarnaum

Uzdravuje Šimonovu tchyni a jiné

8:14–17

1:21–34

4:31–41

 

Galilea

První cesta po Galileji, se čtyřmi učedníky

4:23–25

1:35–39

4:42, 43

 

Uzdravuje malomocného; následují ho zástupy lidí

8:1–4

1:40–45

5:12–16

 

Kafarnaum

Uzdravuje ochrnutého

9:1–8

2:1–12

5:17–26

 

Povolává Matouše; jídlo s výběrčími daní; otázka půstu

9:9–17

2:13–22

5:27–39

 

Judea

Káže v synagogách

   

4:44

 

31 n. l., Pesach

Jeruzalém

Uzdravuje nemocného u rybníka Betzata; Židé se ho snaží zabít

     

5:1–47

na cestě z Jeruzaléma (?)

Učedníci o sabatu otrhávají klasy; Ježíš je „pánem sabatu“

12:1–8

2:23–28

6:1–5

 

Galilea, Galilejské moře

O sabatu uzdravuje muže s ochrnutou rukou; následují ho zástupy lidí; uzdravuje mnoho dalších

12:9–21

3:1–12

6:6–11

 

hora u Kafarnaum

Vybírá 12 apoštolů

 

3:13–19

6:12–16

 

u Kafarnaum

Pronáší Kázání na hoře

5:1–7:29

 

6:17–49

 

Kafarnaum

Uzdravuje důstojníkova sluhu

8:5–13

 

7:1–10

 

Nain

Křísí syna vdovy

   

7:11–17

 

Tiberias, Galilea (Nain nebo jeho okolí)

Jan posílá učedníky za Ježíšem; pravda odhalena malým dětem; příjemné jho

11:2–30

 

7:18–35

 

Galilea (Nain nebo jeho okolí)

Hříšnice mu potírá nohy olejem; podobenství o dlužnících

   

7:36–50

 

Galilea

Druhá kazatelská cesta, s 12 apoštoly

   

8:1–3

 

Vyhání démony; neodpustitelný hřích

12:22–37

3:19–30

   

Říká, že lidé dostanou jen znamení Jonáše

12:38–45

     

Přichází jeho matka a bratři; za příbuzné označuje své učedníky

12:46–50

3:31–35

8:19–21