Přejít k článku

Přejít na obsah

5. OTÁZKA

Jaký je hlavní námět Bible?

„Položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi tvé potomstvo a její potomstvo. Ty mu zraníš patu a ono ti rozdrtí hlavu.“

1. Mojžíšova 3:15

„Protože jsi mě poslechl, prostřednictvím tvého potomstva získají požehnání všechny národy na zemi.“

1. Mojžíšova 22:18

„Ať přijde tvé království. Ať se děje tvá vůle, jako v nebi, tak i na zemi.“

Matouš 6:10

„Bůh, který dává pokoj, brzy rozdrtí Satana pod vašima nohama.“

Římanům 16:20

„Až mu bude podřízeno všechno, potom se i sám Syn podřídí tomu, kdo mu všechno podřídil. Tak bude Bůh pro každého vším.“

1. Korinťanům 15:28

„Sliby byly dány Abrahamovi a jeho potomstvu..., kterým je Kristus. A pokud patříte Kristu, jste Abrahamovým potomstvem.“

Galaťanům 3:16, 29

„Vláda nad světem teď patří našemu Pánu a jeho Kristu a bude kralovat po celou věčnost.“

Zjevení 11:15

„Velký drak byl proto svržen, ten prahad, který se nazývá Ďábel a Satan a který svádí celý svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.“

Zjevení 12:9

„Zmocnil se draka, toho prahada, který je Ďábel a Satan, a spoutal ho na 1 000 let.“

Zjevení 20:2