Izajáš 1:1–31

  • Otec a jeho vzpurní synové (1–9)

  • Jehova nenávidí, když ho lidé uctívají jen formálně (10–17)

  • „Urovnejme to mezi sebou“ (18–20)

  • Sion bude znovu věrným městem (21–31)

1  Vidění o Judsku a Jeruzalémě, které měl Izajáš,*+ syn Amoce, za dnů judských králů Uzzijáše,+ Jotama,+ Achaze+ a Ezekjáše:+   Slyšte, nebesa, naslouchej, země,+vždyť Jehova říká: „Pečoval jsem o své syny a vychoval je,+ale oni se proti mně vzbouřili.+   Býk zná svého vlastníkaa osel zná jesle svého majitele. Ale Izrael mě* nezná,+můj vlastní lid se nechová rozumně.“   Běda hříšnému národu,+lidu zatíženému proviněním,plemeni zločinců, zkaženým dětem! Opustili Jehovu,+pohrdli Svatým Izraele,obrátili se k němu zády.   Kam dostanete další ránu, vy, kdo se stále bouříte?+ Celá hlava je bolaváa celé srdce nemocné.+   Od chodidla po hlavu na vás není zdravé místo –jen samé šrámy, modřiny a otevřené rány,které nikdo neošetřil,* neovázal ani nezměkčil olejem.+   Vaše země je zpustošená,vaše města jsou vypálená. Cizinci pohlcují vaši zemi přímo před vašima očima,+je zpustošená jako po vpádu nepřátel.+   Sionská dcera zůstala jako chýše na vinici,jako budka v okurkovém poli,jako obležené město.+   Kdyby nám Jehova, Bůh vojsk,* nenechal hrstku těch, kdo přežili,byli bychom jako Sodomaa podobali bychom se Gomoře.+ 10  Slyšte Jehovovo slovo, sodomští diktátoři!*+ Naslouchej zákonu* našeho Boha, gomorský lide!+ 11  „K čemu je mi množství vašich obětí?“+ říká Jehova. „Už mám dost beranů, které mi přinášíte jako zápalné oběti,+ i tuku vykrmených zvířat+a nemám potěšení v krvi+ mladých býků,+ beránků a kozlů.+ 12  Přicházíte a předstupujete přede mě.+ Kdo ale po vás chce,abyste šlapali po mých nádvořích?+ 13  Nepřinášejte už další bezcenné obilné oběti,vaše kadidlo je mi odporné.+ Zachováváte novoluní+ a sabaty+ a svoláváte shromáždění,+ale já nemůžu vystát, že pořádáte slavnostní shromáždění a zároveň používáte magii.+ 14  Vaše novoluní a svátky nenávidím. Jsou pro mě břemenem,unavuje mě je snášet. 15  A když pozvedáte ruce,zakrývám si před vámi oči.+ Přestože pronášíte mnoho modliteb,+nenaslouchám.+ Vaše ruce jsou plné krve.+ 16  Umyjte se, očistěte se,+odstraňte z mého dohledu své špatné skutky. Přestaňte páchat zlo.+ 17  Učte se konat dobro, usilujte o spravedlnost,+napravujte utlačovatele,zastávejte se práv sirotka*a ujměte se sporu vdovy.“+ 18  „Pojďte a urovnejme to mezi sebou,“ říká Jehova.+ „I když jsou vaše hříchy jako šarlat,zbělají jako sníh,+i když jsou rudé jako krev,budou bílé jako vlna. 19  Pokud budete ochotní poslouchat,budete jíst dobré dary této země.+ 20  Ale pokud to odmítnete a budete se bouřit,pohltí vás meč,+protože to řekl Jehova.“ 21  Jak se jen to věrné město+ mohlo stát prostitutkou?+ Bylo plné práva,+přebývala v něm spravedlnost,+ale teď jsou tam samí vrazi.+ 22  Tvé stříbro se změnilo ve strusku+a tvé pivo* je zředěné vodou. 23  Tvá knížata jsou zatvrzelá a jsou společníky zlodějů.+ Všichni milují úplatky a honí se za dary.+ Nezjednávají spravedlnost sirotkůma žádný spor vdovy se k nim nedostane.+ 24  Pravý Pán, Jehova, Bůh vojsk,Izraelův Mocný, proto prohlašuje: „Už dost! Zbavím se svých protivníků,pomstím se svým nepřátelům.+ 25  Obrátím svou ruku proti tobě,oddělím tvou strusku jako louhema odstraním všechnu tvou nečistotu.+ 26  Znovu ti dám soudce jako kdysia rádce jako na začátku.+ Potom se ti bude říkat Město spravedlnosti,* Věrné město.+ 27  Sion bude vyplacen právem+a jeho lid, který se vrátí, bude vyplacen spravedlností. 28  Vzbouřenci a hříšníci společně zahynou,+ty, kdo opouští Jehovu, čeká zkáza.+ 29  Budete se stydět za mohutné stromy, po kterých jste toužili,+a bude vám hanba kvůli zahradám,* které jste si vybrali.+ 30  Budete jako velký strom, jehož listí usychá,+a jako zahrada bez vody. 31  Silný muž se stane koudelí*a jeho skutky jiskrou. Obojí společně vzplanea nikdo to neuhasí.“

Poznámky

Znamená „záchrana od Jehovy“.
Nebo „svého pána“.
Dosl. „nevymačkal“.
Nebo „vládci“.
Nebo „poučování“.
Nebo „dítěte bez otce“.
Nebo „pšeničné pivo“.
Patrně šlo o stromy a zahrady spojené s modlářstvím.
Jde o vyčesaná vlákna lnu, která jsou hořlavá.