Přejít k článku

Přejít na obsah

A7-H

Hlavní události Ježíšova života na zemi: Závěr Ježíšovy služby – Jeruzalém a okolí (2. část)

DOBA

MÍSTO

UDÁLOST

MATOUŠ

MAREK

LUKÁŠ

JAN

14. nisanu

Jeruzalém

Ježíš označuje Jidáše za zrádce a posílá ho pryč

26:21–25

14:18–21

22:21–23

13:21–30

Zavádí Pánovu večeři (1Ko 11:23–25)

26:26–29

14:22–25

22:19, 20, 24–30

 

Předpovídá, že ho Petr zapře a apoštolové se rozutečou

26:31–35

14:27–31

22:31–38

13:31–38

Slibuje pomocníka; podobenství o pravé révě; dává přikázání o lásce; poslední modlitba s apoštoly

     

14:1–17:26

Getsemane

Duševní muka v zahradě; zrazen a zatčen

26:30, 36–56

14:26, 32–52

22:39–53

18:1–12

Jeruzalém

Výslech u Annáše; soud u Kaifáše a před Sanhedrinem; Petr ho zapírá

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54–71

18:13–27

Zrádce Jidáš se oběsí (Sk 1:18, 19)

27:3–10

     

Před Pilátem, Herodem a znovu před Pilátem

27:2, 11–14

15:1–5

23:1–12

18:28–38

Pilát ho chce propustit, ale Židé žádají Barabáše; odsouzen k smrti na mučednickém kůlu

27:15–30

15:6–19

23:13–25

18:39–19:16

(pátek, asi v 15 hodin)

Golgota

Umírá na mučednickém kůlu

27:31–56

15:20–41

23:26–49

19:16–30

Jeruzalém

Jeho tělo je sundáno z kůlu a pohřbeno

27:57–61

15:42–47

23:50–56

19:31–42

15. nisanu

Jeruzalém

Kněží a farizeové staví k hrobu stráž a zapečeťují kámen

27:62–66

     

16. nisanu

Jeruzalém a okolí, Emauzy

Ježíš vzkříšen; pětkrát se objevuje učedníkům

28:1–15

16:1–8

24:1–49

20:1–25

po 16. nisanu

Jeruzalém, Galilea

Dál se objevuje učedníkům (1Ko 15:5–7; Sk 1:3–8); dává pokyny; přikazuje činit učedníky

28:16–20

   

20:26–21:25

25. ijjaru

Olivová hora, blízko Betanie

Čtyřicátý den po vzkříšení vystupuje do nebe (Sk 1:9–12)

   

24:50–53