Izajáš 3:1–26

3  Pohleď, [pravý] Pán,*+ Jehova vojsk, totiž odnímá Jeruzalému+ a Judovi podporu a oporu, celou podporu chleba a celou podporu vody,+  silného muže a válečníka,* soudce a proroka+ a toho, kdo věští, a staršího muže,+  velitele padesáti+ a vysoce váženého člověka* a rádce a znalce magických umění a obratného zaklínače.*+  A jistě udělám jejich knížaty chlapce a bude nad nimi panovat pouhá svévolná moc.*+  A lidé budou skutečně tyranizovat jeden druhého, ano každý svého bližního.+ Budou útočit, chlapec proti starci+ a nepříliš vážený proti tomu, jenž má být ctěn.+  Každý se totiž chopí svého bratra v domě svého otce [a řekne]: „Máš přehoz. Měl by ses nám stát diktátorem+ a tato rozvrácená spousta by měla být pod tvou rukou.“  Toho dne pozvedne [hlas] a řekne: „Nestanu se ošetřovatelem zranění; a v mém domě není chléb ani přehoz. Nedosadíte mě jako diktátora nad lidem.“  Vždyť Jeruzalém klopýtl a Juda padl,+ protože jejich jazyk a jejich jednání jsou proti Jehovovi+ v tom, že se chovají vzpurně v očích jeho slávy.+  Samotný výraz jejich obličejů* skutečně svědčí proti nim,+ a oni opravdu vyprávějí o svém hříchu, [který je] jako [hřích] Sodomy.+ Neutajili [jej]. Běda jejich duši! Vždyť si sami uštědřili neštěstí.+ 10  Řekněte, že spravedlivému [se povede] dobře,+ vždyť oni budou jíst právě ovoce svých jednání.+ 11  Běda ničemnému! — Neštěstí; vždyť se mu dostane zacházení, jež [prokazuje] svýma vlastníma rukama!+ 12  Pokud jde o můj lid, ti, kdo mu přidělují úkoly,* jednají krutě* a vskutku nad ním panují pouhé ženy.+ Můj lide, ti, kdo tě vedou, působí, abys bloudil,+ a zmátli cestu tvých stezek.+ 13  Jehova se staví k zápolení a povstává, aby vynesl rozsudek nad národy.+ 14  Jehova se bude soudit se staršími svého lidu a [s] jeho knížaty.+ „A sami jste spálili vinici. Ve vašich domech je to, co bylo vzato loupeží ztrápenému.+ 15  Co myslíte tím, že drtíte můj lid a rozdíráte i obličej ztrápených?“+ je výrok Svrchovaného Pána, Jehovy vojsk. 16  A Jehova říká: „Protože sionské dcery se staly domýšlivými a chodí s nataženým hrdlem a dělají oči, chodí cupitavými krůčky a nohama vydávají cinkavý zvuk,*+ 17  Jehova* také opravdu zestrupatí temeno hlavy sionských dcer+ a sám Jehova jim obnaží i čelo.+ 18  Toho dne Jehova* odejme krásu kotníkových kroužků* a čelních pásek* a ozdob v podobě měsíce,*+ 19  náušnic a náramků a závojů,+ 20  pokrývek hlavy a řetízků na nohách a stuh přes prsa*+ a ‚domů duše‘* a ozdobných šumících mušlí,*+ 21  prstenů a nosních kroužků,+ 22  slavnostních rouch a svrchních tunik a plášťů a měšců 23  a ručních zrcátek+ a spodních oděvů a turbanů+ a velkých závojů.+ 24  A stane se, že místo balzámového oleje+ bude jen ztuchlý pach; a místo opasku provaz; a místo uměleckého účesu lysina;+ a místo bohatého oděvu opásání pytlovinou;+ vypálené znamení+ místo krásy. 25  Tvoji* vlastní muži padnou mečem a tvá moc* válkou.+ 26  A její vchody budou muset truchlit+ a vyjadřovat žal a jistě bude vyklizena. Na samotnou zem se posadí.“+

Poznámky

Dosl. „a muže války“. Heb. weʼišʹ mil·cha·mahʹ.
Dosl. „vyvýšeného obličeje“.
Nebo „toho, kdo je obratný v zaklínání hadů“. Viz dodatek 7A.
„Svévolná moc.“ Nebo „rozmary“.
Nebo „Pouhý pohled na jejich obličeje“; nebo „Právě to, že projevují ohled k obličejům“.
Nebo „jeho vláda“.
„Děti jim přidělují úkoly“, na základě opravy v M.
Nebo „potřásají kotníkovými kroužky na nohách“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
Viz v. 17 ppč.
Nebo „kotníkových řetízků“.
Dosl. „slunéček“.
Nebo „měsíčků“.
Nebo „šerp“.
Pravděpodobně nádobky na parfémy.
Nebo „amuletů“.
„Tvoji“ ž. r., j. č., vztahuje se na Sion neboli Jeruzalém.
„Tvoji mocní (silní)“, LXXSyVg.