Izajáš 51:1–23

  • Obnovený Sion bude jako zahrada Eden (1–8)

  • Útěcha od mocného Tvůrce Sionu (9–16)

  • Pohár Jehovova vzteku (17–23)

51  Naslouchejte mi, vy, kdo se snažíte jednat správně,*vy, kdo hledáte Jehovu. Podívejte se na skálu, ze které jste byli vytesáni,a na lom, ze kterého jste byli vytaženi.   Podívejte se na svého otce Abrahamaa na Sáru,+ která vás porodila.* Když jsem ho povolal, byl jen jeden,+ale požehnal jsem mu a dal mu mnoho potomků.+   Vždyť Jehova utěší Sion,+utěší všechny jeho trosky.+ Způsobí, že jeho pustina bude jako Eden,+jeho poušť jako Jehovova zahrada.+ Zavládne v něm jásot a radování,bude tam znít díkůvzdání a příjemná píseň.+   Věnuj mi pozornost, můj lide,naslouchej mi, můj národe.+ Vždyť ode mě vyjde zákon+a své právo dám jako světlo pro národy.+   Má spravedlnost je blízko,+má záchrana přichází+a mé paže budou soudit národy.+ Budou ve mě doufat ostrovy+a budou čekat na mou paži.*   Zvedněte oči k nebesůma podívejte se dolů na zemi. Vždyť nebesa se rozplynou jako dým,země se obnosí jako oděva její obyvatelé zemřou jako komáři. Ale má záchrana bude věčná+a má spravedlnost nikdy neselže.*+   Naslouchejte mi, vy, kdo víte, co je správné,*lide, který máš v srdci můj zákon.*+ Nebojte se posměchu pouhých lidía neděste se jejich urážek.   Vždyť mol je sežere jako oděv,šatní mol* je sežere jako vlnu.+ Ale má spravedlnost bude trvat věčněa má záchrana po všechny generace.“+   Probuď se, probuď se! Obleč se silou, Jehovova paže!+ Probuď se jako za dávných dnů, jako za minulých generací. Nejsi to ty, kdo rozdrtil Raaba,*+kdo probodl tu mořskou obludu?+ 10  Nejsi to ty, kdo vysušil moře, vody ohromné hloubky,+kdo z mořských hlubin udělal cestu, aby po ní přešli ti vykoupení?+ 11  Ti, které Jehova vyplatí, se vrátí.+ Přijdou na Sion s radostným voláním+a s korunou věčné radosti na hlavě.+ Budou se radovat a jásat,zármutek a vzdychání budou pryč.+ 12  „Já jsem ten, kdo vás utěšuje.+ Proč by ses bál pouhého člověka, který zemře,+a syna člověka, který uschne jako tráva? 13  Proč zapomínáš na Jehovu, svého Tvůrce,+toho, kdo roztáhl nebesa+ a položil základy země? Celý den ses děsil vzteku utlačovatele,*jako by tě mohl zničit. A kde je teď jeho vztek? 14  Ten, kdo se hrbí v řetězech, bude brzy osvobozen.+ Nezemře a neodejde do jámyani mu nebude chybět chleba. 15  Ale já jsem Jehova, tvůj Bůh,ten, kdo vzdouvá moře, až jeho vlny burácí.+ Jehova, Bůh vojsk, je jeho jméno.+ 16  Do úst ti vložím svá slovaa schovám tě ve stínu své ruky,+abych zasadil nebesa a položil základy země+a řekl Sionu: ‚Ty jsi můj lid.‘+ 17  Probuď se, probuď se! Povstaň, Jeruzaléme,+ty, kdo jsi pil z poháru vzteku v Jehovově ruce. Vypil jsi číši,až do dna jsi vypil pohár, který vede k potácení.+ 18  Ani jeden ze všech synů, které jsi zrodil, tě nevede,nikdo ze synů, které jsi vychoval, tě nedrží za ruku. 19  Postihly tě tyto dvě věci –zničení a zkáza, hlad a meč.+ Kdo s tebou bude mít soucit? Kdo tě utěší?+ 20  Tvoji synové omdleli,+leží na rozích všech ulicjako divoké ovce v síti. Plně pocítili Jehovův vztek, kárání tvého Boha.“ 21  Proto prosím naslouchej,ženo ztrápená a opilá, ale ne vínem. 22  Toto říká tvůj Pán Jehova, tvůj Bůh, který brání svůj lid: „Vezmu ti z ruky pohár, který vede k potácení,+číši, svůj pohár vzteku. Už z něj nikdy nebudeš pít.+ 23  Dám ho do ruky tvým trýznitelům,+kteří ti říkali: ‚Skloň se, ať po tobě můžeme přejít!‘ A ty jsi ze svých zad udělala zem,ulici, po které mohli chodit.“

Poznámky

Nebo „kdo usilujete o spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „v porodních bolestech zrodila“.
Nebo „moc“.
Nebo „nebude otřesena“.
Nebo „kdo znáte spravedlnost“.
Nebo „poučení“.
Nebo možná „červ“.
Nebo „toho, kdo tě tísnil“.