Izajáš 5:1–30

  • Píseň o Jehovově vinici (1–7)

  • Běda Jehovově vinici! (8–24)

  • Boží hněv proti jeho lidu (25–30)

5  Zazpívám svému milovanémupíseň o něm a jeho vinici.+ Můj milovaný měl vinici na úrodném svahu.   Okopal ji a zbavil ji kamení,vysadil na ní ušlechtilou révu,postavil uprostřed ní věža vytesal v ní vinný lis.+ Potom očekával, že urodí dobré hrozny,ale urodila jen plané.+   „A teď prosím, obyvatelé Jeruzaléma a judští muži,rozsuďte mě a mou vinici.+   Co jsem měl pro svou vinici ještě udělata neudělal jsem to?+ Očekával jsem, že urodí dobré hrozny,tak proč urodila jen plané?   A teď vám řeknu,co se svou vinicí udělám: Odstraním její živý plota bude vypálena.+ Zbořím její kamennou zeďa bude pošlapána.   Udělám z ní pustinu.+ Nikdo ji nebude prořezávat ani okopávat. Zaroste trním a plevelem+a přikážu oblakům, aby na ni nesesílaly déšť.+   Vinice Jehovy, Boha vojsk, je izraelský dům+a judští muži jsou sadba, kterou měl rád. Očekával právo,+ale viděl jen bezpráví,očekával spravedlnost,ale slyšel jen křik utlačovaných.“+   Běda těm, kdo získávají dům za domem+a zabírají pole za polem,+takže celá země patří jima pro druhé už tam není místo!   Slyšel jsem, jak Jehova, Bůh vojsk, přísahal,že mnoho domů, přestože jsou velké a krásné,potká děsivá zkázaa zůstanou bez obyvatele.+ 10  Na deseti akrech* vinice se urodí jen jeden bat* vínaa z chomeru* zrní se urodí jen efa* obilí.+ 11  Běda těm, kdo vstávají brzy ráno, aby mohli pít alkohol,+kdo vysedávají do setmění, až je víno rozpálí! 12  Na svých hostinách mají harfu, lyru,tamburínu, flétnu a víno,ale Jehovových skutků si nevšímajía dílo jeho rukou nevidí. 13  Můj lid půjde do vyhnanství,protože mě nezná.+ Jeho urození budou hladovět+a všichni lidé budou vyprahlí žízní. 14  Proto se hrob* rozšířila dokořán otevřel ústa.+ A vznešení* Jeruzaléma, jeho hlučné davy i ti, kdo milují bujarou zábavu,do něj sestoupí. 15  Člověk se skloní,bude pokořena pokořeny budou i oči pyšných. 16  Jehova, Bůh vojsk, bude vyvýšen, až vykoná rozsudek,*pravý Bůh, Svatý,+ projeví svou svatost spravedlností.+ 17  Beránci se budou volně pást jako na své pastvině,cizinci budou jíst na opuštěných místech, kde dřív byla vykrmená zvířata. 18  Běda těm, kdo provazy lži táhnou své provinění,kdo táhnou svůj hřích jako zvíře vůz, 19  těm, kdo říkají: „Ať si se svým dílem pospíší,ať jeho dílo přijde rychle, abychom ho viděli! Ať se uskuteční záměr* Svatého Izraele,abychom ho poznali!“+ 20  Běda těm, kdo říkají, že dobré je špatné a špatné je dobré,+těm, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu,těm, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké! 21  Běda těm, kdo sami sebe považují za moudréa myslí si o sobě, že jsou rozumní!+ 22  Běda těm, kdo jsou zdatní v pití vínaa kdo jsou mistry v míchání alkoholických nápojů,+ 23  těm, kdo za úplatek osvobozují ničemu+a dobrému* člověku upírají spravedlnost!+ 24  Proto jako ohnivé jazyky stravují strništěa suchá tráva mizí v plamenech,tak shnijí jejich kořenya jejich květy se rozptýlí jako prach. Zavrhli totiž zákon* Jehovy, Boha vojsk,a pohrdli slovem Svatého Izraele.+ 25  Proto Jehovův hněv plane proti jeho lidu,napřáhne ruku a udeří je.+ Hory se budou třásta jejich mrtvoly budou jako smetí na ulicích.+ Kvůli tomu všemu se jeho hněv neodvrátila jeho ruka je stále připravená udeřit. 26  Vztyčil znamení* směrem k dalekému národu,+hvízdl na ně, aby přišli z nejvzdálenějších končin země.+ A už se řítí!+ 27  Nikdo z nich není unavený ani neklopýtá,nikdo není ospalý ani nespí. Opasek kolem jejich boků není uvolněnýa řemínky u sandálů nemají přetržené. 28  Šípy mají ostréa všechny luky napnuté. Kopyta jejich koní jsou jako pazoureka kola jejich vozů jako vichřice.+ 29  Jejich řev je jako řev lva,řvou jako mladí lvi.*+ Zavrčí, popadnou kořist,odvlečou ji a nikdo ji nezachrání. 30  Ten den budou nad svou kořistí vrčet,jako když burácí moře.+ Každý, kdo se na tu zemi podívá, uvidí tísnivou tmu. Světlo kvůli oblakům potemní.+

Poznámky

Dosl. „deseti spřeženích“, tj. na ploše, kterou je možné s deseti spřeženími býků zorat za den. Asi 4 hektary.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „nádhera“.
Nebo „právo“.
Nebo „rozhodnutí, rada“.
Nebo „spravedlivému“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „poučení“.
Nebo „signální tyč“.
Nebo „mladí lvi s hřívou“.