Přejít k článku

Biblické verše pod lupou

Chtěli byste odhalit skutečný význam známých biblických veršů a citátů? Zajímavé informace se dozvíte, když si je přečtete v kontextu. Vysvětlující poznámky pod čarou a křížové odkazy vám pomůžou verše lépe pochopit.

1. Mojžíšova 1:1 pod lupou | „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi“

Které dvě důležité věci se dozvídáme z úvodních slov Bible?

2. Mojžíšova 20:12 pod lupou | „Cti otce svého i matku svou“

Bůh k tomuto přikázání připojil slib a lidi tak motivoval, aby se jím řídili.

4. Mojžíšova 6:24–26 pod lupou | „Ať ti Hospodin žehná a chrání tě“

Tahle slova jsou známá jako kněžské požehnání. Kdo je jejich autorem?

Jozue 1:9 pod lupou | „Buď odvážný a silný“

Co vám dodá sílu a odvahu, když jste v náročné situaci a máte před sebou zdánlivě nepřekonatelné překážky?

Žalm 23:4 pod lupou | „I kdybych měl jít údolím stínu smrti“

Jak Bůh v těžkých chvílích chrání a vede ty, kdo mu slouží?

Žalm 37:4 pod lupou | „Těš se v Hospodinu“

Jak nám moudré rady v tomhle žalmu pomůžou být lidmi, kteří se líbí Bohu?

Přísloví 3:5, 6 pod lupou | „Nespoléhej se na svůj úsudek“

Jak můžeme dát najevo, že se na Boha spoléháme víc než sami na sebe?

Přísloví 16:3 pod lupou | „Svěř Hospodinu své počínání“

Z jakých dvou důvodů by lidé měli hledat rady u Boha, když dělají nějaké rozhodnutí?

Přísloví 17:17 pod lupou | „Přítel miluje za všech okolností“

Tohle přísloví pěkně popisuje, jak se chová opravdový přítel.

Přísloví 22:6 pod lupou | „Vychovej chlapce tak, aby šel po správné cestě“

Co je „správná cesta“, po které by se dítě mělo vydat? Je pro každého člověka jiná?

Kazatel 3:11 pod lupou | „Všechno udělal krásné a v pravý čas“

Mezi krásné věci, které Bůh dělá, patří víc než jen to, co vytvořil. Jak se to dotýká vás osobně?

Izajáš 26:3 pod lupou | „Dáš jim trvalý pokoj, protože ti důvěřují“

Je možné zažívat trvalý pokoj? Co to znamená důvěřovat Bohu?

Izajáš 40:31 pod lupou | „Ti, kdo doufají v Jehovu, znovu získají sílu“

Proč se v Bibli člověk, který dostává sílu od Boha, přirovnává k letícímu orlu?

Izajáš 41:10 pod lupou | „Neboj se, vždyť jsem s tebou“

Tři věty, kterými Jehova ujistil své věrné služebníky, že je bude podporovat.

Izajáš 42:8 pod lupou | „Já jsem Hospodin“

Jaké jméno si pro sebe Bůh vybral?

Jeremjáš 11:11 pod lupou | „Přivedu na ně zlo“

Přivedl Bůh na svůj lid „zlo“, nebo to jenom připustil?

Jeremjáš 29:11 pod lupou | „Chci vám dát budoucnost a naději“

Tento slib dal Bůh svému lidu v minulosti. Jak ho splnil tehdy a jaký význam má pro nás dnes?

Jeremjáš 33:3 pod lupou | „Volej ke mně a já ti odpovím“

Bůh slíbil, že těm, kdo se touhle vybídkou budou řídit, odhalí „velké a nepochopitelné věci“. Jaké věci? A platí to i dnes?

Micheáš 6:8 pod lupou | „Abys … pokorně chodil se svým Bohem“

Tento verš výstižně shrnuje, co od nás Bůh očekává.

Matouš 6:33 pod lupou | „Hledejte nejprve Boží království“

Chtěl tím Ježíš říct, že křesťané nemusí pracovat, aby se uživili?

Matouš 6:34 pod lupou | „Nedělejte si tedy starost o zítřek“

Ježíš tím nechtěl říct, že bychom neměli plánovat do budoucnosti.

Matouš 11:28–30 pod lupou | „Pojďte ke mně … a já vás občerstvím“

Sliboval Ježíš okamžitou úlevu od všech starostí a nespravedlivého zacházení?

Marek 1:15 pod lupou | „Boží království je blízko“

Myslel tím Ježíš, že Království už začalo vládnout?

Marek 11:24 pod lupou | „Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali“

Jak nám Ježíšova rada ohledně víry a modlitby může pomoct zvládat těžké situace?

Lukáš 1:37 pod lupou | „Pro Boha totiž není nic nemožné“

Všemohoucímu Bohu nemůže nic zabránit, aby splnil to, co slíbil. Co to znamená pro vás?

Jan 1:1 pod lupou | „Na počátku bylo Slovo“

Tento verš odhaluje podrobnosti o životě Ježíše Krista před tím, než přišel na zem jako člověk.

Jan 3:16 pod lupou | „Vždyť Bůh tak miloval svět“

Jak Bůh Jehova ukázal, že každého z nás miluje a chce, abychom žili věčně?

Jan 14:6 pod lupou | „Já jsem cesta, pravda a život“

Proč musí každý, kdo chce uctívat Jehovu, uznávat, jak důležitou úlohu má Ježíš Kristus?

Jan 14:27 pod lupou | „Dávám vám svůj pokoj“

Jaký pokoj Ježíš svým následovníkům dal? Jak ho můžeme získat?

Jan 15:13 pod lupou | „Nikdo nemá větší lásku“

Jak můžou Ježíšovi následovníci projevovat takovou lásku jako on?

Jan 16:33 pod lupou | „Já jsem přemohl svět“

Jak těmito slovy Ježíš své učedníky povzbudil?

Skutky 1:8 pod lupou | „Dostanete sílu“

Jakou sílu Ježíš slíbil svým následovníkům a v čem jim tahle síla měla pomáhat?

Římanům 5:8 pod lupou | „Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“

Přestože lidé mají sklon myslet na špatné věci a porušovat Boží zákony a zásady, můžou mít s Bohem blízký vztah a získat věčný život. Jak je to možné?

Římanům 6:23 pod lupou | „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný“

Žádný hříšný člověk nemůže udělat nic, čím by si záchranu zasloužil. Může ale od Boha získat věčný život jako dar. Jak?

Římanům 10:13 pod lupou | „Kdokoli totiž bude vzývat jméno Páně“

Bůh všem lidem nabízí možnost zachránit se a získat věčný život. Nezáleží na jejich rase, národnosti ani společenském postavení.

Římanům 12:12 pod lupou | „Radujte se z naděje. Snášejte těžkosti. Vytrvávejte v modlitbě“

Jak můžou křesťané zůstat věrní Bohu, i když zažívají pronásledování a jiné těžkosti?

1. Korinťanům 10:13 pod lupou | „Bůh je věrný“

Když bojujeme s pokušením, jak nám pomůže to, že Bůh je věrný?

2. Korinťanům 12:9 pod lupou | „Moje milost ti stačí“

Jak apoštolu Pavlovi pomohla Boží nezasloužená laskavost? A jak může pomoct nám?

Galaťanům 6:9 pod lupou | „Nepolevujme tedy v konání dobra“

Co získají křesťané, kteří dělají to, co je v Božích očích správné?

Filipanům 4:6, 7 pod lupou | „S ničím si nedělejte starosti“

Jaké druhy modlitby můžou věřícím lidem pomoct nedělat si přílišné starosti a získat vnitřní klid?

Filipanům 4:13 pod lupou | „Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje“

Co měl Pavel na mysli, když napsal, že dostane sílu „na všechno“?

Kolosanům 3:23 pod lupou | „Ať děláte cokoli, pracujte na tom celou duší“

Jaký vliv má křesťanův přístup k práci na jeho vztah s Bohem?

2. Timoteovi 1:7 pod lupou | „Bůh nám nedal ducha bázlivosti“

Jak může Bůh člověku pomoct překonat strach a s odvahou udělat, co je správné?

Hebrejcům 4:12 pod lupou | „Boží slovo je živé, mocné“

Ovlivňuje Boží slovo váš život? Co to o vás vypovídá?

1. Petra 5:6, 7 pod lupou | „Pokořte se… Všechnu svou starost uvrhněte na něho“

Co znamená uvrhnout své starosti na Boha a jak nám to může pomoct?

Zjevení 21:1 pod lupou | „Nové nebe a nová země“

Jak se dá z Bible pochopit, co tento verš znamená?

Zjevení 21:4 pod lupou | „Setře každou slzu z jejich očí“

V tomhle verši je nádherný slib do budoucnosti.