Přejít k článku

Biblické verše pod lupou

Chtěli byste odhalit skutečný význam známých biblických veršů a citátů? Zajímavé informace se dozvíte, když si je přečtete v kontextu. Vysvětlující poznámky pod čarou a křížové odkazy vám pomůžou verše lépe pochopit.

1. Mojžíšova 1:1 pod lupou | „Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi“

Které dvě důležité věci se dozvídáme z úvodních slov Bible?

2. Mojžíšova 20:12 pod lupou | „Cti otce svého i matku svou“

Bůh k tomuto přikázání připojil slib a lidi tak motivoval, aby se jím řídili.

Jozue 1:9 pod lupou | „Buď odvážný a silný“

Co vám dodá sílu a odvahu, když jste v náročné situaci a máte před sebou zdánlivě nepřekonatelné překážky?

Žalm 23:4 pod lupou | „I kdybych měl jít údolím stínu smrti“

Jak Bůh v těžkých chvílích chrání a vede ty, kdo mu slouží?

Přísloví 3:5, 6 pod lupou | „Nespoléhej se na svůj úsudek“

Jak můžeme dát najevo, že se na Boha spoléháme víc než sami na sebe?

Izajáš 40:31 pod lupou | „Ti, kdo doufají v Jehovu, znovu získají sílu“

Proč se v Bibli člověk, který dostává sílu od Boha, přirovnává k letícímu orlu?

Izajáš 41:10 pod lupou | „Neboj se, vždyť jsem s tebou“

Tři věty, kterými Jehova ujistil své věrné služebníky, že je bude podporovat.

Izajáš 42:8 pod lupou | „Já jsem Hospodin“

Jaké jméno si pro sebe Bůh vybral?

Jeremjáš 29:11 pod lupou | „Chci vám dát budoucnost a naději“

Tento slib dal Bůh svému lidu v minulosti. Jak ho splnil tehdy a jaký význam má pro nás dnes?

Micheáš 6:8 pod lupou | „Abys … pokorně chodil se svým Bohem“

Tento verš výstižně shrnuje, co od nás Bůh očekává.

Matouš 6:33 pod lupou | „Hledejte nejprve Boží království“

Chtěl tím Ježíš říct, že křesťané nemusí pracovat, aby se uživili?

Matouš 6:34 pod lupou | „Nedělejte si tedy starost o zítřek“

Ježíš tím nechtěl říct, že bychom neměli plánovat do budoucnosti.

Matouš 11:28–30 | „Pojďte ke mně … a já vás občerstvím“

Sliboval Ježíš okamžitou úlevu od všech starostí a nespravedlivého zacházení?

Marek 1:15 pod lupou | „Boží království je blízko“

Myslel tím Ježíš, že Království už začalo vládnout?

Jan 1:1 pod lupou | „Na počátku bylo Slovo“

Tento verš odhaluje podrobnosti o životě Ježíše Krista před tím, než přišel na zem jako člověk.

Jan 3:16 pod lupou | „Vždyť Bůh tak miloval svět“

Jak Bůh Jehova ukázal, že každého z nás miluje a chce, abychom žili věčně?

Jan 14:6 pod lupou | „Já jsem cesta, pravda a život“

Proč musí každý, kdo chce uctívat Jehovu, uznávat, jak důležitou úlohu má Ježíš Kristus?

Jan 16:33 pod lupou | „Já jsem přemohl svět“

Jak těmito slovy Ježíš své učedníky povzbudil?

Římanům 5:8 pod lupou | „Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní“

Přestože lidé mají sklon myslet na špatné věci a porušovat Boží zákony a zásady, můžou mít s Bohem blízký vztah a získat věčný život. Jak je to možné?

Římanům 10:13 pod lupou | „Kdokoli totiž bude vzývat jméno Páně“

Bůh všem lidem nabízí možnost zachránit se a získat věčný život. Nezáleží na jejich rase, národnosti ani společenském postavení.

Filipanům 4:6, 7 pod lupou | „S ničím si nedělejte starosti“

Jaké druhy modlitby můžou věřícím lidem pomoct nedělat si přílišné starosti a získat vnitřní klid?

Filipanům 4:13 pod lupou | „Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje“

Co měl Pavel na mysli, když napsal, že dostane sílu „na všechno“?

2. Timoteovi 1:7 pod lupou | „Bůh nám nedal ducha bázlivosti“

Jak může Bůh člověku pomoct překonat strach a s odvahou udělat, co je správné?