Přejít k článku

BIBLICKÉ VERŠE POD LUPOU

Jozue 1:9 | „Buď odvážný a silný“

 „Znovu ti přikazuji: Buď odvážný a silný. Neměj strach ani se neděs, vždyť Jehova, tvůj Bůh, bude s tebou, kamkoli půjdeš.“ (Jozue 1:9, Překlad nového světa)

 „Přikazuji ti: Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš.“ (Jozue 1:9, Bible21)

Co znamená Jozue 1:9

 Těmito slovy Bůh Jehova * ujistil svého věrného služebníka Jozua, že může být „odvážný a silný“, i když je v náročné situaci a má před sebou zdánlivě nepřekonatelné překážky. Jozue věděl, že když bude poslouchat Boha, nemusí se bát toho, co přijde, protože Jehova bude s ním a pomůže mu. V jakém smyslu byl Jehova s Jozuem? Dával mu konkrétní pokyny a pomohl mu zvítězit nad nepřáteli.

 Co Jozuovi pomáhalo být „odvážný a silný“? Měl k dispozici knihy, které Jehova nechal zapsat. Patřil k nim „celý zákon, který [Jozuovi] předal [Jehovův] služebník Mojžíš“. * (Jozue 1:7) Jehova o knize Zákona řekl Jozuovi: „Měl by sis ji číst polohlasem [„měl bys nad ní rozjímat“, poznámka pod čarou] dnem i nocí.“ (Jozue 1:8) Díky takovému čtení a rozjímání Jozue získal sílu dělat to, co si Bůh přeje. Potom musel podle toho, co v Božím slově četl, také jednat, aby „pečlivě dodržoval všechno, co je v [něm] napsáno“. Když to dělal, rozhodoval se moudře a byl úspěšný. A Jozue to přesně tak dělal. I když to neměl vždy jednoduché, věrně sloužil Jehovovi a prožil smysluplný život. (Jozue 23:14; 24:15)

 To, co Jehova řekl Jozuovi, může lidem dodat sílu i dnes. Je z toho vidět, jak Jehovovi záleží na těch, kdo mu slouží, zvlášť když prožívají něco těžkého. Chce, aby měli smysluplný život, stejně jako měl Jozue. A stejně jako Jozue, může být každý člověk „odvážný a silný“, když bude pravidelně číst Bibli, do hloubky přemýšlet o tom, co se z ní dozví, a pak se tím řídit.

Kontext Jozua 1:9

 Po smrti Mojžíše Jehova pověřil Jozua, aby vedl izraelský národ. (Jozue 1:1, 2) V té době se zrovna Izraelité chystali vstoupit do Zaslíbené země, do země Kanaán. Měli ale před sebou mocné nepřátele. Jozue musel například válčit s Kananejci, kteří byli velmi zkažení. * (5. Mojžíšova 9:5; 20:17, 18) Kananejců bylo také mnohem víc a měli lepší vojenské vybavení než Izraelité. (Jozue 9:1, 2; 17:18) Jozue se ale odvážně řídil Jehovovými pokyny. A Bůh byl skutečně s ním, protože Izraelité porazili většinu svých nepřátel za pouhých šest let. (Jozue 21:43, 44)

^ Jehova je český překlad Božího jména, které se v hebrejštině zapisuje čtyřmi písmeny יהוה (JHVH). Ta jsou označována jako tetragrammaton. V Bibli21 je v tomto verši na místě Božího jména uvedeno slovo „Hospodin“. Další informace o Jehovovi a o tom, proč některé překlady Bible toto jméno nepoužívají, najdete v článku „Kdo je Jehova?“.

^ Inspirované knihy, které měl Jozue k dispozici a které jsou dnes součástí Bible, pravděpodobně zahrnovaly pět knih Mojžíšových (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri a Deuteronomium), knihu Job a jeden nebo dva žalmy.

^ Odpověď na otázku, proč byla tato válka nutná, najdete v článku „Proč Bůh válčil proti Kananejcům?“, který vyšel ve Strážné věži z 1. ledna 2010.