Přejít k článku

BIBLICKÉ VERŠE POD LUPOU

Filipanům 4:6, 7 | „S ničím si nedělejte starosti“

 „S ničím si nedělejte starosti, ale v každé situaci předkládejte své žádosti Bohu v modlitbě a úpěnlivé prosbě a zároveň mu děkujte. A Boží pokoj, který přesahuje veškeré chápání, bude střežit vaše srdce a vaši mysl prostřednictvím Krista Ježíše.“ (Filipanům 4:6, 7, Překlad nového světa)

 „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“ (Filipanům 4:6, 7, Český ekumenický překlad)

Co znamená Filipanům 4:6, 7

 Když má věřící člověk nějaké starosti nebo ho něco trápí, může se modlit k Bohu a to mu pomůže. Bůh slibuje, že těm, kdo to dělají, dá vnitřní klid, a díky tomu svou situaci lépe zvládnou a dokážou mít své myšlenky a pocity víc pod kontrolou. V 6. verši jsou uvedeny různé druhy modlitby, které člověku pomůžou takový klid získat.

 Žádost je konkrétní prosba. Věřící můžou Boha „v každé situaci“ nebo „v každé modlitbě“ o cokoli žádat. Takové modlitby ale musí být v souladu s tím, co si Bůh přeje a to je zapsáno v Bibli. (1. Jana 5:14)

 Úpěnlivá prosba je naléhavá modlitba. Člověk může úpěnlivě a opakovaně prosit Boha o pomoc, když je ve stresu nebo mu hrozí nějaké nebezpečí. Tak to dělal i Ježíš. (Hebrejcům 5:7)

 Když Bohu děkujeme, dáváme mu najevo vděčnost za to, co pro nás udělal a ještě udělá. Když se zaměřujeme na věci, za které můžeme Bohu děkovat, pomáhá nám to neztrácet radost ze života. (1. Tesaloničanům 5:16–18)

 Na takové modlitby Bůh reaguje a těm, kdo ho prosí, dá vnitřní klid. Výraz „Boží pokoj“ popisuje klid, který vyplývá z blízkého vztahu s Bohem. (Římanům 15:13; Filipanům 4:9) Tento pokoj „přesahuje veškeré chápání“, protože je od Boha a může nám pomoct víc, než si dokážeme představit.

 Tento biblický verš říká, že Boží pokoj může „střežit [naše] srdce“. Původní řecké slovo přeložené jako „střežit“ byl vojenský termín. Označoval činnost vojáků, kteří hlídali opevněné město. Podobně může Boží pokoj chránit člověka po citové a duševní stránce. Pomůže mu, aby se pod tíhou stresu a problémů nezhroutil.

 Pokoj, který dává Bůh, nás chrání „prostřednictvím Krista Ježíše“, protože právě díky Ježíšovi můžeme mít vztah s Bohem. Ježíš dal svůj život jako výkupné za naše hříchy. Pokud v něj věříme, můžeme získat Boží požehnání. (Hebrejcům 11:6) Ježíš je také prostředníkem mezi námi a Bohem. Řekl: „Nikdo nepřichází k Otci, jedině skrze mě.“ (Jan 14:6; 16:23)

Kontext Filipanům 4:6, 7

 Biblická kniha Filipanům je dopis, který napsal apoštol Pavel křesťanům, kteří žili ve městě Filipy. * V části dopisu, kterou dnes najdeme ve 4. kapitole, Pavel místní křesťany povzbuzuje, aby se radovali, a děkuje jim za jejich štědré dary, které udělaly radost jemu. (Filipanům 4:4, 10, 18) Vysvětluje, jak můžou díky modlitbě získat Boží pokoj, a také o čem by měli přemýšlet a co by měli dělat, aby jim „Bůh pokoje“ pomáhal. (Filipanům 4:8, 9)

^ Město na území dnešního Řecka.