Přejít k článku

BIBLICKÉ VERŠE POD LUPOU

Jan 3:16 | „Vždyť Bůh tak miloval svět“

Jan 3:16 | „Vždyť Bůh tak miloval svět“

 „Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby nikdo, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.“ (Jan 3:16, Překlad nového světa)

 „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3:16, Český ekumenický překlad)

Co znamená Jan 3:16

 Bůh nás miluje a chce, abychom žili věčně. Právě proto poslal na zem svého Syna, Ježíše Krista. Když byl Ježíš na zemi, hodně toho pro lidi udělal. Učil své následovníky o svém Otci. (1. Petra 1:3) Také za lidi zemřel. Abychom mohli žít věčně, musíme v Ježíše věřit.

 Z toho, že Bůh „dal svého jediného Syna“ a, je vidět, jak moc lidi miluje. Ježíš byl výjimečný Boží Syn. Jak to? Jedině jeho stvořil přímo Bůh. (Kolosanům 1:17) Je „prvorozený ze všeho, co bylo stvořeno“. (Kolosanům 1:15) Všechno ostatní, včetně dalších andělů, bylo stvořeno prostřednictvím Ježíše. Bůh Jehova b byl ochotný poslat svého milovaného Syna na zem, „aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé“. (Matouš 20:28) Ježíš trpěl a zemřel, aby nás osvobodil od hříchu, který jsme zdědili po prvním člověku Adamovi a kvůli kterému všichni umíráme. (Římanům 5:8, 12)

 Věřit v Ježíše znamená víc než jen věřit, že existoval, a vědět, co pro nás udělal. Svou víru v Božího Syna musíme dávat najevo tak, že ho posloucháme a jdeme v jeho stopách. (Matouš 7:24–27; 1. Petra 2:21) Bible říká: „Kdo věří v Syna, má věčný život. Kdo neposlouchá Syna, neuvidí život.“ (Jan 3:36)

Kontext Jana 3:16

 Ježíš tato slova řekl při rozhovoru s židovským náboženským vůdcem Nikodémem. (Jan 3:1, 2) Ježíš s ním mluvil o Božím království c a o tom, co to znamená „narodit se znovu“. (Jan 3:3) Také předpověděl, jak zemře. Řekl, že Syn člověka „musí být vyzdvižen“, tedy pověšen na kůl, „aby každý, kdo v něj věří, měl věčný život“. (Jan 3:14, 15) Potom zdůraznil, že možnost žít věčně máme díky tomu, že Bůh lidi tolik miluje. Nakonec Ježíš vysvětlil, že když chceme žít věčně, musíme mít víru a dělat to, co se líbí Bohu. (Jan 3:17–21)

a Řecké slovo monogenes, které je v tomto verši přeložené jako „jediný“, je definováno jako „jedinečný, ... jediný svého druhu nebo kategorie, výjimečný.“ (A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, str. 658)

b Jehova je Boží jméno. (Žalm 83:18)

c Boží království, označované také jako „nebeské království“, je vláda, která vládne z nebe. (Matouš 10:7; Zjevení 11:15) Jako krále v tomto Království Bůh dosadil Krista. Boží království zajistí, aby se uskutečnil Boží záměr se zemí. (Daniel 2:44; Matouš 6:10) Další informace najdete v článku „Co je Boží království?