Přejít k článku

V jakém smyslu Ježíš „dal svůj život jako výkupné za mnohé“?

V jakém smyslu Ježíš „dal svůj život jako výkupné za mnohé“?

Co říká Bible

 Ježíšova oběť je prostředek, kterým Bůh osvobodí lidstvo od hříchu a smrti. Bible o Ježíšově prolité krvi mluví jako o výkupní ceně. (Efezanům 1:7; 1. Petra 1:18, 19) Proto Ježíš řekl, že přišel, aby „dal svůj život jako výkupné za mnohé“. (Matouš 20:28, Bible21)

Proč bylo výkupné potřeba?

 První člověk Adam byl stvořen dokonalý, tedy bez hříchu. Mohl žít věčně, ale tuto možnost ztratil, protože se rozhodl, že Boha nebude poslouchat. (1. Mojžíšova 3:17–19) Když se mu narodily děti, všechny po něm hříšnost zdědily. (Římanům 5:12) Proto Bible říká, že Adam sebe i své potomky prodal do otroctví hříchu a smrti. (Římanům 7:14) Nikdo z nich nemohl kvůli své nedokonalosti koupit zpátky to, co Adam ztratil. (Žalm 49:7, 8)

 Bohu bylo líto, že se Adamovi potomci dostali do tak beznadějné situace. (Jan 3:16) Protože ale nikdy neporušuje své zásady spravedlnosti, nemohl jejich hříchy jen tak přehlédnout nebo omluvit. Musel k tomu mít platný právní základ. (Žalm 89:14; Římanům 3:23–26) Bůh lidi miluje, a tak poskytl prostředek, díky kterému může nejenom odpouštět jejich hříchy, ale i natrvalo odstranit jejich hříšnost. (Římanům 5:6–8) Tím právním základem je právě výkupné.

Jak výkupné funguje?

 V Bibli pojem „výkupné“ zahrnuje tyto tři aspekty:

  1.    Jde o zaplacení určité ceny. (4. Mojžíšova 3:46, 47)

  2.    Umožňuje propuštění neboli osvobození. (2. Mojžíšova 21:30)

  3.    Odpovídá hodnotě toho, za co je zaplaceno, neboli tuto hodnotu pokrývá. a

 Jak se tyto tři aspekty vztahují na výkupní oběť, kterou přinesl Ježíš Kristus?

  1.    Zaplacení. Bible říká, že křesťané byli „koupeni za cenu“. (1. Korinťanům 6:20; 7:23) Tou cenou je Ježíšova krev, kterou „koupil Bohu osoby z každého kmene a jazyka a lidu a národa“. (Zjevení 5:8, 9)

  2.    Propuštění. Ježíšova oběť umožňuje „propuštění výkupným“ neboli osvobození z otroctví hříchu. (Kolosanům 1:14; 1. Korinťanům 1:30; Hebrejcům 9:15)

  3.    Odpovídající hodnota. Ježíšova oběť přesně odpovídá dokonalému lidskému životu, který Adam ztratil. (1. Korinťanům 15:21, 22, 45, 46) Bible říká: „Právě jako prostřednictvím neposlušnosti jednoho člověka [Adama] byli mnozí učiněni hříšníky, podobně také prostřednictvím poslušnosti jednoho [Ježíše Krista] budou mnozí učiněni spravedlivými.“ (Římanům 5:19) Tento verš vysvětluje, jak může smrt jednoho člověka zaplatit výkupné za spoustu hříšníků. Ježíšova oběť je „odpovídající výkupné za všechny“, kdo ho chtějí využít a podniknou pro to nezbytné kroky. (1. Timoteovi 2:5, 6)

a Původní slova, která jsou v Bibli překládána jako „výkupné“, vyjadřují myšlenku ceny, která je zaplacena. Například hebrejské sloveso kafar v podstatě znamená „pokrýt“ nebo „přikrýt“. (1. Mojžíšova 6:14) Většinou se vztahuje na přikrytí hříchu. (Žalm 65:3) Příbuzné podstatné jméno kofer se vztahuje na cenu, která je zaplacena, aby se takové přikrytí uskutečnilo. (2. Mojžíšova 21:30) Podobně řecké slovo lytron, které se většinou překládá jako „výkupné“, může být přeloženo také jako „výplatní cena“. (Matouš 20:28; New Testament in Modern Speech od R. F. Weymoutha) Řečtí pisatelé tento pojem používali v souvislosti s cenou zaplacenou za vykoupení válečného zajatce nebo za propuštění otroka.