Izajáš 8:1–22

  • Blížící se vpád Asyřanů (1–8)

    • Maher-šalal-chaš-baz (1–4)

  • Nebojte se, vždyť „s námi je Bůh“! (9–17)

  • Izajáš a jeho děti jsou jako znamení (18)

  • Obracejte se k zákonu, ne k démonům (19–22)

8  Jehova mi řekl: „Vezmi si velkou tabulku+ a obyčejným rydlem* na ni napiš: ‚Maher-šalal-chaš-baz.‘*  A ať to písemně potvrdí* spolehliví svědkové – kněz Urijáš+ a Jeberekjášův syn Zecharjáš.“  Potom jsem měl styk s* prorokyní* a ona otěhotněla a porodila syna.+ Jehova mi řekl: „Dej mu jméno Maher-šalal-chaš-baz,  protože než se chlapec naučí říkat ‚táta‘ a ‚máma‘, bohatství Damašku a kořist ze Samaří budou odneseny před asyrského krále.“+  Jehova mi pak řekl:   „Protože tento lid zavrhl poklidně tekoucí vody Šiloachu*+a jásá nad Recinem a Remaljášovým synem,+   Jehova proti nim přivedemohutné a hojné vody Řeky,*asyrského krále+ a všechnu jeho slávu. Rozvodní se,vylije se ze svých břehů   a prožene se Judskem. Zaplaví ho, proteče jím a dosáhne až po krk.+ Jeho roztažená křídla naplní celou šířku tvé země,Immanueli!“*+   Jen škoďte, národy, a budete rozdrceny,slyšte, všichni z dalekých končin země! Připravte se k bitvě,* a budete rozdrceni!+ Připravte se k bitvě, a budete rozdrceni! 10  Vymyslete plán, a bude zmařen! Říkejte, co chcete, ale neuskuteční se to,protože s námi je Bůh!*+ 11  Jehova mě uchopil svou mocnou rukou a varoval mě, abych nešel cestou tohoto lidu. Řekl mi: 12  „Nenazývejte spiknutím to, čemu tento lid říká spiknutí! Nebojte se toho, čeho se bojí oni,nemějte z toho strach. 13  Jehovu, Boha vojsk, byste měli považovat za svatého,+jeho byste se měli báta z něj byste měli mít strach.“+ 14  On bude svatyní,ale pro oba izraelské domybude kamenem, o který se udeří,+a skálou, o kterou klopýtnou. Pro obyvatele Jeruzalémabude pastí a léčkou. 15  Mnozí z nich klopýtnou, padnou a zraní se,chytí se do pasti a budou zajati. 16  Sviň písemné potvrzení,*zapečeť zákon* mezi mými učedníky! 17  Budu čekat na* Jehovu,+ který skrývá svou tvář před Jákobovým domem,+ a budu v něj doufat. 18  Já a děti, které mi Jehova dal,+ jsme v Izraeli jako znamení+ a zázraky od Jehovy, Boha vojsk, který přebývá na hoře Sion. 19  Pokud vám řeknou: „Dotazujte se spiritistických médií a věštců, kteří šeptají a mumlají“ – copak by se lid neměl dotazovat svého Boha? Měli by se ptát mrtvých kvůli živým?+ 20  Obracet by se měli k zákonu a k písemnému potvrzení.* Když nemluví v souladu s tímto slovem, nemají žádné světlo.*+ 21  Každý bude procházet zemí ztrápený a hladový.+ A protože bude hladový a rozhořčený, podívá se vzhůru a bude proklínat svého krále i svého Boha. 22  Pak se rozhlédne po zemi a uvidí jen tíseň a tmu, soumrak a těžkosti, šero bez jasu.

Poznámky

Dosl. „rydlem smrtelného člověka“.
Možná znamená „pospíchající za kořistí, spěchající k lupu“.
Nebo „ať to dosvědčí“.
Dosl. „přiblížil jsem se k“.
Tj. s Izajášovou manželkou.
Šiloach byl vodovod.
Tj. Eufratu.
Nebo „přepásejte se“.
„S námi je Bůh“ je význam hebr. jména Immanuel. Viz Iz 7:14; 8:8.
Nebo „sviň osvědčení“.
Nebo „poučení“.
Nebo „toužebně očekávat“.
Nebo „k osvědčení“.
Dosl. „úsvit“.