Izajáš 14:1–32

  • Izrael se vrátí do své země (1, 2)

  • Výsměch babylonskému králi (3–23)

    • Ten zářící spadne z nebe (12)

  • Jehova svou rukou rozdrtí Asyřana (24–27)

  • Prohlášení proti Filisteji (28–32)

14  Vždyť Jehova se slituje nad Jákobem+ a znovu vyvolí Izrael.+ Vrátí je do jejich země,*+ přidají se k nim cizinci a přimknou se k Jákobovu domu.+  Národy je přivedou zpátky na jejich místo a izraelský dům si z nich v Jehovově zemi udělá sluhy a služky.+ Zajmou ty, kdo je drželi v zajetí, a podrobí si ty, kdo je nutili do práce.*  V den, kdy tě Jehova zbaví bolesti a neklidu a vysvobodí tě z tvrdého otroctví, do kterého ses dostal,+  proneseš o babylonském králi toto přísloví:* „Jak skončil ten, kdo druhé nutil do práce!* Jak skončil útlak!+   Jehova zlomil prut ničemů,hůl vládců,+   toho, kdo bez přestání zuřivě bil národy,+kdo je v hněvu podmaňoval a nelítostně je pronásledoval.+   Celá země odpočívá, dočkala se klidu. Lidé radostně volají.+   I jalovce a libanonské cedry mají radost z toho, co se ti stalo. Říkají: ‚Od doby, kdy jsi padl,nás nikdo nepřichází kácet.‘   I hrob* tam dole se třese,nemůže se dočkat, až přijdeš. Kvůli tobě budí mrtvé,všechny tyranské vůdce* země. Všechny krále národů nutí vstát z trůnu. 10  Všichni začínají mluvit a říkají ti: ‚I ty jsi zeslábl jako my? Dopadl jsi jako my? 11  Do hrobu* byla svržena tvá pýcha,zvuk tvých lyr.+ Tvým lůžkem jsou larvya tvou přikrývkou červi.‘ 12  Jak jsi spadl z nebe,ty zářící, synu úsvitu! Jak jsi byl sražen k zemi,ty, který jsi vítězil nad národy!+ 13  Řekl sis v srdci: ‚Vystoupím do nebes.+ Svůj trůn vyvýším nad Boží hvězdy+a posadím se na horu setkávánív nejodlehlejších severních končinách.+ 14  Vystoupím nad vrcholky oblaků,budu se podobat Nejvyššímu.‘ 15  Budeš ale svržen do hrobu,*do nejhlubších míst jámy. 16  Ti, kdo tě uvidí, na tebe budou zírat,budou si tě pozorně prohlížet a ptát se: ‚Je to ten muž, který třásl zemí,před kterým se chvěla království,+ 17  který měnil obydlenou zemi v pustinua ničil její města,+který nepropouštěl své zajatce?‘+ 18  Všichni ostatní králové národů,všichni byli se slávou pohřbeni,každý do své hrobky.* 19  Ale ty nemáš hrob,odhodili tě jako opovrhovaný výhonek,*jako pošlapanou mrtvolu. Za oděv máš těla těch, kdo byli probodnuti mečem,těch, které hází do jámy s kamením. 20  Nebudeš pohřben s králi,protože jsi zničil vlastní zemi,zabíjel jsi vlastní lid. O potomstvu zločinců se už nikdo nezmíní. 21  Připravte popravu jeho synůkvůli provinění jejich předků,aby nepovstali, nepodmanili si zemia nezaplnili ji svými městy.“ 22  „Povstanu proti nim,“+ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk. „Vymažu jméno Babylonu a vyhladím z něj ty zbývající, potomstvo i budoucí generace,“+ prohlašuje Jehova. 23  „Udělám z něj bydliště dikobrazů a kraj močálů. Vymetu ho koštětem zkázy,“+ prohlašuje Jehova, Bůh vojsk. 24  Jehova, Bůh vojsk, přísahal: „Co jsem měl v úmyslu, to se stane,a jak jsem rozhodl, tak to bude. 25  Rozdrtím Asyřana ve své zemi,pošlapu ho na svých horách.+ Zbavím je jeho jhaa z jejich ramene shodím jeho břemeno.“+ 26  Toto je rozhodnutí* o celé zemia toto je ruka vztažená* proti všem národům. 27  Vždyť tak rozhodl Jehova, Bůh vojsk. Kdo to překazí?+ Jeho ruka je vztažená. Kdo ji odvrátí?+ 28  V roce, kdy zemřel král Achaz,+ zaznělo toto prohlášení: 29  „Neraduj se, Filisteo, nikdo z tvých obyvatel,neraduj se jen proto, že byla zlomena hůl toho, kdo tě bil. Vždyť z kořene hada+ vyjde jedovatý had,+jeho potomkem bude létající ohnivý had.* 30  Prvorození nevýznamných budou jísta chudí ulehnou v bezpečí. Ale tvůj lid* umořím hladema ti zbývající z tebe budou zabiti.+ 31  Naříkej, bráno! Křič, město! Všichni tvoji obyvatelé ztratí odvahu, Filisteo! Vždyť od severu přichází dýma řady nepřátel nikdo neopouští.“ 32  Co se má odpovědět poslům národa? Že Jehova položil základy Sionu+a že v něm nevýznamní z jeho lidu najdou útočiště.

Poznámky

Nebo „dá jim odpočinek v jejich zemi“.
Nebo „své předáky“.
Nebo „posměšek“.
Nebo „předák“.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „kozly“.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „šeolu“, tj. obrazného hrobu lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „domu“.
Nebo „větev“.
Dosl. „rada, která se radí“.
Nebo „připravená udeřit“.
Nebo „rychlý jedovatý had“.
Dosl. „kořen“.