Přejít k článku

Přejít na obsah

Seznam použitých zkratek

aram.

aramejský

cm

centimetr

dosl.

doslova

g

gram

hebr.

hebrejský

kg

kilogram

km

kilometr

l

litr

m

metr

n. l.

našeho letopočtu

např.

například

ndp

nadpis

ppč.

poznámka pod čarou

př. n. l.

před naším letopočtem

řec.

řecký

tj.

to jest