Izajáš 30:1–33

  • Pomoc Egypta je naprosto bezcenná (1–7)

  • Lidé odmítají slova proroků (8–14)

  • V důvěře je síla (15–17)

  • Jehova projevuje přízeň svému lidu (18–26)

    • Jehova, Vznešený učitel (20)

    • „To je ta cesta“ (21)

  • Jehova vykoná rozsudek nad Asýrií (27–33)

30  „Běda zatvrzelým synům!“+ prohlašuje Jehova. „Uskutečňují plány, ale ne moje,+uzavírají spojenectví,* ale nevede je můj duch a tak přidávají hřích k hříchu.   Aniž by se se mnou poradili,*+ jdou do Egypta,+aby hledali ochranu u faraona*a ve stínu Egypta našli útočiště.   Ale faraonova ochrana povede k vaší hanběa útočiště ve stínu Egypta k vašemu pokoření.+   Jeho knížata jsou v Coanu+a jeho vyslanci se dostali do Chanesu.   Všichni se budou stydět za lid,který jim nijak nepomůže,který je nepodpoří a nebude jim k užitku,jen jim přinese hanbu a potupu.“+  Prohlášení proti zvířatům jihu: Zemí tísně a těžkostí,zemí lva, řvoucího lva,zemí zmije a létajícího ohnivého hada*vezou na hřbetech oslů své bohatstvía na hrbech velbloudů své poklady. Lidu to ale nebude k ničemu.   Pomoc Egypta je naprosto bezcenná.+ Proto jsem ho nazval: „Raab,+ který nehybně sedí.“   „Teď jdi, napiš to před nimi na tabulkua zapiš to do knihy,+aby to pro budoucí dnybylo trvalým svědectvím.+   Vždyť je to vzpurný lid,+ prolhaní synové,+synové, kteří nechtějí poslouchat Jehovův zákon.*+ 10  Jasnovidcům říkají: ‚Nemějte vidění‘a vizionářům: ‚Neprorokujte nám pravdu.+ Říkejte nám příjemné* věci, prorokujte lež.+ 11  Odbočte z cesty, sejděte ze stezky. Už nám neříkejte o Svatém Izraele.‘“+ 12  Svatý Izraele proto říká: „Protože zavrhujete mé slovo,+důvěřujete podvodu a klamua spoléháte se na ně,+ 13  vaše provinění pro vás bude jako prasklá zeď,jako vyboulená vysoká zeď, která hrozí pádem. Zřítí se náhle, v okamžiku. 14  Rozbije se jako velký hrnčířův džbán. Bude jako džbán roztříštěný tak, že z něj nezůstal ani jeden střep,kterým by se daly shrabat žhavé uhly z ohništěnebo nabrat voda z kaluže.“* 15  Toto říká Svrchovaný pán Jehova, Svatý Izraele: „Když se ke mně vrátíte a budete klidní, zachráníte se. Vaše síla bude v tom, že zůstanete v klidu a budete mi důvěřovat.“+ Ale vy jste nechtěli.+ 16  Řekli jste: „Ne, utečeme na koních!“ Proto budete utíkat. „A pojedeme na rychlých koních!“+ Proto vaši pronásledovatelé budou rychlí.+ 17  Tisíc se bude třást před výhrůžkou jednoho+a před výhrůžkou pěti utečete. To, co z vás zůstane, nakonec bude jako osamělý stožár na vrcholku hory,jako znamení* na pahorku.+ 18  Ale Jehova trpělivě čeká, aby vám projevil přízeň,+povstane, aby se nad vámi smiloval.+ Vždyť Jehova je spravedlivý Bůh.+ Šťastní jsou všichni, kdo na něj čekají.*+ 19  Až bude lid bydlet na Sionu, v Jeruzalémě,+ už nebudeš plakat.+ Až budeš volat o pomoc, projeví ti přízeň. Jakmile tě uslyší, odpoví ti.+ 20  I když vám Jehova dá k jídlu tíseň a k pití útlak,+ tvůj Vznešený učitel se už nebude skrývat. Svého Vznešeného učitele+ uvidíš na vlastní oči. 21  Pokud byste odbočili doprava nebo doleva, na vlastní uši za sebou uslyšíte hlas, jak říká: „To je ta cesta,+ jděte po ní!“+ 22  Poskvrníte své postříbřené vytesané modly a pozlacené kovové* sochy.+ Odhodíte je jako špinavý hadr* a řeknete jim: „Pryč s vámi!“*+ 23  A on sešle déšť na semeno, kterým osejete půdu,+ a ta vydá dostatek výživného chleba.*+ Ten den se budou vaše stáda pást na rozlehlých pastvinách.+ 24  Dobytek a osli, kteří obdělávají půdu, budou žrát píci se šťovíkem, která byla převívána lopatou a vidlemi. 25  V den velkého zabíjení, až padnou věže, potečou na každé vysoké hoře a na každém vysokém kopci proudy a vodní toky.+ 26  V den, kdy Jehova ováže ránu* svého lidu+ a vyléčí zranění způsobené svým úderem,+ bude měsíc v úplňku zářit jako slunce a slunce bude sedmkrát jasnější+ – jako světlo sedmi dnů. 27  Jehovovo jméno přichází zdaleka,s planoucím hněvem a těžkými oblaky. Jeho rty jsou plné rozhořčenía jeho jazyk je jako stravující oheň.+ 28  Jeho duch* je jako rozvodněný tok sahající až po krk. Proseje národy sítem zničení*a vloží jim do čelistí uzdu,+ která je zavede na scestí. 29  Ale vy budete zpívat píseň jako v noci,když se připravujete* na svátek,+a v srdci se budete radovat jako ten,kdo s flétnou* kráčína Jehovovu horu, ke Skále Izraele.+ 30  Jehova dá zaznít svému majestátnímu hlasu+a ukáže svou paži+ dopadající v žáru hněvu,+s plamenem stravujícího ohně,+průtrží mračen,+ bouří a krupobitím.+ 31  Asýrie se zděsí Jehovova hlasu,+bude ji bít prutem.+ 32  Každou ránu jeho trestajícího prutu,kterou Jehova zasadí Asýrii,bude provázet zvuk tamburín a harf,+až se proti nim bude rukou ohánět v boji.+ 33  Jeho Tofet*+ je už připravený,je připravený i pro krále.+ Udělal hluboké a široké ohniště s hromadou dřeva,ohně i dříví je dost. Jehovův dech ho zapálíjako proud síry.

Poznámky

Dosl. „vylévají úlitbu“. Zjevně jde o uzavírání dohody.
Dosl. „ve faraonově pevnosti“.
Nebo „aniž by se dotázali mých úst“.
Nebo „rychlého jedovatého hada“.
Nebo „poučování“.
Dosl. „hladké“.
Nebo možná „z nádrže“.
Nebo „signální tyč“.
Nebo „toužebně ho očekávají“.
Nebo „lité“.
Nebo „kus látky znečištěný menstruací“.
Nebo možná „a označíte je za špínu“.
Dosl. „tučný a dobře omaštěný chléb“.
Nebo „zlomeninu“.
Dosl. „bezcennosti“.
Nebo „dech“.
Nebo „posvěcujete“.
Nebo „za zvuku flétny“.
Výraz „Tofet“ zde označuje obrazné místo spalování a symbolizuje zničení.