Izajáš 30:1–33

30  „Běda zatvrzelým synům,“+ je Jehovův výrok, „[těm, kdo mají sklon] provádět radu, ale ne tu ode mne;+ a vylévat úlitbu,* ale ne s mým duchem, aby přidávali hřích k hříchu;+  těm, kdo se vydávají dolů do Egypta+ a kdo se nedotazovali mých vlastních úst,+ aby se uchýlili do faraónovy pevnosti a utekli se do stínu Egypta!+  A faraónova pevnost se pro vás stane důvodem k hanbě,+ a útočiště ve stínu Egypta příčinou pokoření.+  Jeho knížata se totiž octla v Coanu+ a jeho vlastní zplnomocněnci* se dostávají až do Chanesu.  Každý se jistě zastydí za lid, který nikomu nepřináší prospěch, který nijak nepomáhá a nepřináší žádný prospěch, ale je důvodem k hanbě a také příčinou pohany.“+  Prohlášení proti zvířatům z jihu:*+ Zemí* tísně+ a tvrdých podmínek, lva a mručícího levharta,* zmije a létajícího ohnivého hada+ dopravují na plecích dorostlých oslů své jmění a na hrbech velbloudů+ své zásoby. Lidu se neprokážou k žádnému prospěchu.  A Egypťané jsou pouhá marnost a nepomohou prostě k ničemu.+ Proto jsem tuto nazval: „Raab+ — jsou pro sezení nehybně.“  „Pojď nyní, napiš to u nich na tabulku a vpiš to dokonce do knihy,+ aby to sloužilo pro budoucí den jako svědectví* na neurčitý čas.+  Vždyť je to vzpurný lid,+ nepravdomluvní synové,+ synové, kteří nebyli ochotni slyšet Jehovův zákon;+ 10  kteří říkali těm, kdo viděli: ‚Neuvidíte‘, a těm, kdo měli vidění: ‚Neuvidíte pro nás ve vidění nic přímočarého.+ Mluvte k nám hladké* věci; vizte ve vidění podvodné věci.+ 11  Odbočte z cesty; odchylte se ze stezky.+ Způsobte, aby Svatý Izraele přestal jen kvůli nám.‘“+ 12  Proto tak řekl Svatý Izraele: „Vzhledem k tomu, že zavrhujete toto slovo+ a [protože] důvěřujete v šizení a v to, co je odchýlené, a o to se opíráte,+ 13  proto se vám to provinění stane podobným prolomenému úseku na spadnutí, vyboulenině ve vysoko sahající zdi,+ jejíž zhroucení může přijít náhle, v mžiku.+ 14  A někdo ji jistě rozbije, jako se rozbíjí velký hrnčířský džbán,+ nešetrně rozdrcený na kusy, takže se mezi rozdrcenými kusy nenajde hliněný střep, jímž by se vyhrabal oheň z ohniště nebo sebrala voda z močálu.“*+ 15  Vždyť tak řekl Svrchovaný Pán Jehova, Svatý Izraele:+ „Návratem a odpočinkem budete zachráněni. Vaše moc se prokáže být prostě v tom, že se nebudete rozrušovat, a v důvěřivosti.“+ Ale nebyli jste ochotni.+ 16  A přistoupili jste k tomu, abyste řekli: „Ne, ale uprchneme na koních!“+ Proto budete prchat. „A pojedeme na rychlých [koních]!“+ Proto se ti, kdo vás budou pronásledovat, projeví jako rychlí.+ 17  Tisíc se bude chvět* kvůli přísnému napomenutí jednoho;+ kvůli přísnému napomenutí pěti budete prchat, dokud nezbudete jako stožár na vrcholku hory a jako signál* na pahorku.+ 18  A proto bude Jehova stále v očekávání, aby vám projevil přízeň,+ a proto povstane, aby vám projevil milosrdenství.+ Vždyť Jehova je Bůh soudu.*+ Šťastní+ jsou všichni, kdo jsou stále v očekávání na něho.+ 19  Až bude právě lid na Sionu+ bydlet v Jeruzalémě,+ ty* rozhodně nebudeš plakat.+ On* ti zcela jistě projeví přízeň při zvuku tvého křiku; jakmile jej uslyší, opravdu ti odpoví.+ 20  A Jehova* vám jistě dá chléb v podobě tísně a vodu v podobě útlaku;+ přesto se tvůj Vznešený Učitel* již nebude schovávat a tvé oči se stanou [očima], které uvidí tvého Vznešeného Učitele.+ 21  A tvé vlastní uši uslyší za tebou slovo, jež říká: „To je ta cesta.+ Choďte po ní“, v případě, že byste měli jít doprava, nebo v případě, že byste měli jít doleva.+ 22  A poskvrníte* povlak svých* rytých soch ze stříbra a přiléhavý kryt své lité+ sochy ze zlata.+ Rozptýlíte je.+ Jako menstruující žena tomu řeknete: „Pouhá špína!“+ 23  A jistě dá déšť pro vaše semeno, jímž oséváte zemskou půdu,+ a jako výnos zemské půdy chléb, který se stane tučným a olejnatým.+ Váš dobytek se bude toho dne pást na prostorné pastvině.+ 24  A skot a dorostlí osli, kteří obdělávají zemskou půdu, budou žrát píci kořeněnou šťovíkem, jež byla převívána lopatou+ a vidlemi. 25  A na každé vysoké hoře a na každém vyvýšeném pahorku vzniknou toky,+ vodní příkopy, v den velkého pobíjení, až padnou věže.+ 26  A světlo úplňku bude jako světlo žhoucího [slunce]; a světlo žhoucího [slunce], to se stane sedminásobným,+ jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Jehova ováže zhroucení+ svého lidu a uzdraví+ i kruté zranění vzešlé z jeho úderu. 27  Pohleď, Jehovovo jméno přichází zdaleka, hořící jeho hněvem+ a s těžkými oblaky. Pokud jde o jeho rty, ty se naplnily otevřeným odsouzením a jeho jazyk je jako hltající oheň.+ 28  A jeho duch* je jako zaplavující bystřina, která dosahuje až ke krku,+ aby rozhoupal národy sem a tam sítem+ bezcennosti, a uzda,+ která působí bloudění, bude v čelistech národů.+ 29  Nakonec budete mít píseň+ jako za noci, kdy se [člověk] posvěcuje k svátku,+ a radování srdce jako ten, kdo kráčí s flétnou,+ aby vstoupil k Jehovově hoře,+ ke Skále* Izraele.+ 30  A Jehova jistě dá, aby bylo slyšet důstojnost jeho hlasu,+ a dá, aby bylo vidět dopad jeho paže+ ve vzteklém hněvu+ a plameni hltavého ohně+ [a] průtrži mračen a lijavci+ a kroupách.+ 31  Kvůli Jehovovu hlasu bude totiž Asýrie postižena zděšením;+ udeří [ji] dokonce holí.+ 32  A každé zhoupnutí jeho trestajícího prutu,* jejž nechá Jehova dopadnout na [Asýrii], se jistě prokáže být s tamburínami a s harfami;+ a vskutku bude proti nim bojovat bitvami s mácháním [zbraní].*+ 33  Jeho Tofet*+ je totiž od nedávna uveden do pořádku; je také připraven pro samotného krále.+ Jeho kupu [dřeva] udělal hlubokou. Ohně a dříví je hojnost. Jehovův dech* proti němu hoří jako bystřina síry.+

Poznámky

Nebo „tvořit svazek“ vyléváním úlitby. Nebo „protkávat pokrývku“.
Nebo „poslové“.
Dosl. „Negebu“. Heb. neʹghev.
Nebo „V zemi; Do země“.
„Mručícího levharta“, na základě opravy; M „levharta z nich“.
„Jako svědectví“, TSyVg; Heb. la·ʽadhʹ, „navždy“.
Nebo „vítané; lichotivé“.
„Sebrala vodu z močálu.“ Viz VT sv. VII, 1957, s. 203–207.
„Tisíc se bude chvět“, na základě opravy; M „Tisíc, jeden“.
„A jako signál.“ Heb. wekhan·nesʹ.
„Bůh soudu.“ Heb. ʼElo·héʹ miš·patʹ.
„Ty“, m. r.
„On“, MTVg; 1QIsa „Jehova“.
Jedna ze 134 písařských změn z JHWH na ʼAdho·naiʹ. Viz dodatek 1B.
„Tvůj Vznešený Učitel.“ Dosl. „tvoji učitelé“. Heb. Mó·rejʹkha, mn. č. označuje majestát neboli vznešenost, a je proto spojeno se slovesem v jednotném čísle.
„Poskvrníte“, MTSy; LXXVg „poskvrníš“.
„Svých“, j. č., vztahuje se na stříbrné sochy každého jednotlivce, MVg; TSy „svých“, mn. č.
„A jeho duch (dech).“ Heb. weru·chóʹ; řec. pneuʹma; lat. spiʹri·tus.
„Skále.“ Heb. Cur; TSy „Mocnému“; LXX „Bohu“; Vg „Silnému“.
Dosl. „prutu trestání“, na základě malé opravy; M „prutu základu“.
„S průvody oběti pohupování“, na základě malé opravy.
„Jeho Tofet“, na základě jiného značení samohlásek; M „Tofte“.
„Dech.“ Heb. niš·mathʹ, jako v 1Mo 2:7.