Přejít k článku

Přejít na obsah

2. OTÁZKA

Jak můžete Boha poznat?

„O této knize Zákona bys neměl přestat mluvit a měl by sis ji číst polohlasem dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval všechno, co je v ní napsáno. Potom budeš mít v životě úspěch a budeš jednat moudře.“

Jozue 1:8

„Předčítali z knihy zákona pravého Boha, srozumitelně ho vysvětlovali a objasňovali jeho smysl. Tak lidem pomáhali rozumět tomu, co se čte.“

Nehemjáš 8:8

„Šťastný je člověk, který se neřídí radami špatných lidí..., ale má potěšení v Jehovově zákoně a čte si ho polohlasem dnem i nocí. ... Všechno, co dělá, se podaří.“

Žalm 1:1–3

„Filip běžel vedle vozu a slyšel, jak si eunuch nahlas čte proroka Izajáše. Zeptal se ho: ‚Rozumíš tomu, co čteš?‘ Odpověděl: ‚Jak bych mohl? Jedině kdyby mi to někdo vysvětlil.‘“

Skutky 8:30, 31

„Jeho neviditelné vlastnosti – jeho věčná moc a božství – jsou jasně vidět už od stvoření světa, protože je lidé můžou pochopit z vytvořených věcí. Jsou tedy neomluvitelní.“

Římanům 1:20

„Přemýšlej o těch věcech a zaber se do nich, aby všichni viděli tvůj pokrok.“

1. Timoteovi 4:15

„Zajímejme se jedni o druhé, abychom se podněcovali k lásce a dobrým skutkům, a nezanedbávejme naše shromáždění.“

Hebrejcům 10:24, 25

„Pokud někomu z vás chybí moudrost, ať prosí Boha, a dostane ji. Bůh totiž všem dává štědře a bez výčitek.“

Jakub 1:5