Skutky apoštolů 8:1–40

  • Saul pronásleduje křesťany (1–3)

  • Filipova úspěšná služba v Samaří (4–13)

  • Do Samaří jsou posláni Petr a Jan (14–17)

  • Šimon si chce koupit svatého ducha (18–25)

  • Etiopský eunuch (26–40)

8  Saul jeho vraždu schvaloval.+ Ten den začalo velké pronásledování sboru v Jeruzalémě. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po celém území Judeje a Samaří.+  Zbožní muži pohřbili Štěpána a velmi nad ním truchlili.  Saul se snažil zničit sbor. Vpadal do jednoho domu za druhým, vyvlékal z nich muže i ženy a dával je uvěznit.+  Ale ti, kdo se rozprchli, procházeli zemí a oznamovali dobrou zprávu o Božím slovu.+  Filip odešel do města Samaří*+ a začal tam kázat o Kristu.  Zástupy ho velmi pozorně poslouchaly a sledovaly zázraky,* které dělal.  Bylo tam totiž mnoho lidí posedlých nečistými duchy, kteří hlasitě křičeli, když z nich vycházeli.+ A mnozí ochrnutí a chromí byli uzdraveni.  V celém městě zavládla velká radost.  V tom městě žil muž jménem Šimon, který se zabýval magií a ohromoval samařský lid. Tvrdil o sobě, že je výjimečný. 10  Všichni lidé, obyčejní i významní, mu věnovali pozornost a říkali: „V tom muži je velká Boží moc.“ 11  Pozornost mu věnovali proto, že je už dlouho ohromoval svými kouzly. 12  Ale když uvěřili Filipovi, který oznamoval dobrou zprávu o Božím království+ a o jménu Ježíše Krista, muži i ženy se dávali pokřtít.+ 13  Také Šimon uvěřil a po svém křtu zůstával s Filipem.+ Když viděl, jaká znamení a zázraky* se dějí, žasl. 14  Apoštolové v Jeruzalémě se doslechli, že lidé v Samaří přijali Boží slovo,+ a tak k nim poslali Petra a Jana. 15  Ti přišli a modlili se za ně, aby dostali svatého ducha.+ 16  Na žádného z nich totiž ještě nepřišel. Byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.+ 17  Potom na ně Petr a Jan položili ruce+ a oni dostali svatého ducha. 18  Když Šimon viděl, že lidé dostali ducha potom, co na ně apoštolové položili ruce, nabídl apoštolům peníze 19  a řekl: „Dejte i mně takovou moc, aby každý, na koho položím ruce, dostal svatého ducha.“ 20  Ale Petr mu odpověděl: „Ať tvé stříbro zanikne s tebou, protože sis myslel, že si můžeš Boží dar koupit za peníze.+ 21  S tou věcí nemáš nic společného, protože tvé srdce není v Božích očích upřímné. 22  Čiň proto pokání za tuto špatnost a úpěnlivě pros Jehovu,* aby ti odpustil zlé úmysly tvého srdce, pokud je to možné. 23  Vidím totiž, že jsi plný jedu* a jsi otrokem zla.“ 24  Šimon jim na to řekl: „Úpěnlivě za mě proste Jehovu,* aby mě nepostihlo nic z toho, o čem jste mluvili.“ 25  Když vydali důkladné svědectví a oznámili Jehovovo* slovo, zamířili zpátky do Jeruzaléma. Cestou kázali dobrou zprávu v mnoha samařských vesnicích.+ 26  Jehovův* anděl+ řekl Filipovi: „Vstaň a jdi na jih, na cestu, která vede z Jeruzaléma do Gazy.“ (Je to pouštní cesta.) 27  A tak Filip vstal a šel. Vtom uviděl etiopského eunucha,* vysokého úředníka etiopské královny kandake,* který byl správcem všech jejích pokladů. Byl v Jeruzalémě uctívat Boha+ 28  a teď se vracel zpátky. Seděl ve svém voze a nahlas si četl proroka Izajáše. 29  Duch řekl Filipovi: „Jdi a dožeň ten vůz.“ 30  Filip běžel vedle vozu a slyšel, jak si eunuch nahlas čte proroka Izajáše. Zeptal se ho: „Rozumíš tomu, co čteš?“ 31  Odpověděl: „Jak bych mohl? Jedině kdyby mi to někdo vysvětlil.“ A prosil Filipa, aby nastoupil a sedl si k němu. 32  Četl si tuto část Písma: „Vedli ho jako ovci na porážku. Jako beránek, který mlčí před střihačem, ani on neotvíral ústa.+ 33  Ponižovali ho a odepřeli mu spravedlivý soud.+ Kdo bude vyprávět o jeho původu?* Vždyť ho zbavili života na zemi.“+ 34  Eunuch se Filipa zeptal: „Prosím tě, o kom to prorok mluví? O sobě, nebo o někom jiném?“ 35  Filip začal těmito slovy z Písma a oznámil mu dobrou zprávu o Ježíšovi. 36  Jak pokračovali v cestě, dojeli k nějaké vodě a eunuch řekl: „Podívej, voda! Co brání tomu, abych byl pokřtěn?“ 37  *—— 38  Eunuch dal zastavit vůz, oba vešli do vody a Filip ho pokřtil. 39  Když vyšli z vody, Jehovův* duch odtamtud Filipa rychle odvedl, a tak ho eunuch už neviděl. Jel dál a radoval se. 40  Filip se pak ocitl v Ašdodu. Procházel všemi městy, oznamoval tam dobrou zprávu a dostal se až do Cesareje.+

Poznámky

Nebo možná „do jednoho samařského města“.
Dosl. „znamení“.
Nebo „velké mocné skutky“.
Dosl. „jsi žluč hořkosti“.
Nebo „dvořana“.
Titul etiopských královen.
Dosl. „generaci“.