Skutky apoštolů 12:1–25

  • Jakub je popraven, Petr uvězněn (1–5)

  • Petr je zázračně vysvobozen (6–19)

  • Heroda udeřil anděl (20–25)

12  V té době začal král Herodes* pronásledovat některé ze sboru.+  Mečem popravil Janova bratra Jakuba.+  Když viděl, že se to Židům líbí, dal zatknout i Petra. (Bylo to o Svátku nekvašených chlebů.+)  Zmocnil se ho, zavřel ho do vězení+ a přikázal, aby ho střežily čtyři střídající se hlídky po čtyřech vojácích. Po Pesachu ho chtěl předvést* před lid.  Petr byl tedy ve vězení, ale sbor se za něj vroucně modlil k Bohu.+  Noc před tím, než se ho Herodes chystal předvést, spal Petr spoutaný dvěma řetězy mezi dvěma vojáky a stráže přede dveřmi hlídaly vězení.  Vtom se u něj objevil Jehovův* anděl+ a ve vězeňské cele zazářilo světlo. Anděl uhodil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: „Rychle vstaň!“ A řetězy mu spadly z rukou.+  Anděl mu řekl: „Obleč se* a obuj si sandály.“ Petr to udělal. Potom anděl řekl: „Vezmi si na sebe plášť a pojď za mnou.“  Petr vyšel ven a následoval ho, ale nevěděl, že to, co se prostřednictvím anděla děje, je skutečné. Myslel si, že má vidění. 10  Prošli přes první i druhou stráž a dostali se k železné bráně, která vedla do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli ven, vydali se jednou ulicí a najednou mu anděl zmizel. 11  V tu chvíli si Petr uvědomil, co se stalo, a řekl si: „Teď vím, že Jehova* poslal svého anděla, vysvobodil mě z Herodových rukou a ochránil mě před vším, co si Židé přáli.“+ 12  Když si to uvědomil, šel do domu Marie, matky Jana zvaného Marek,+ kde se shromáždili mnozí učedníci a modlili se. 13  Zaklepal na vrata a služka jménem Rhode přišla otevřít. 14  Když ale poznala Petrův hlas, měla takovou radost, že ani neotevřela, běžela dovnitř a oznámila, že před vraty stojí Petr. 15  Řekli jí: „Blázníš?“ Ale ona trvala na svém, a tak řekli: „Je to jeho anděl.“ 16  Petr tam mezitím stál a klepal. Když otevřeli a uviděli ho, žasli. 17  On jim ale rukou naznačil, aby mlčeli. Vyprávěl jim, jak ho Jehova* vyvedl z vězení, a řekl: „Oznamte to Jakubovi+ a bratrům.“ Pak vyšel ven a odcestoval pryč. 18  Když se rozednilo, nastal mezi vojáky velký rozruch, protože nevěděli, co se s Petrem stalo. 19  Herodes ho všude hledal, a když ho nenašel, vyslechl stráže a přikázal, aby je odvedli a potrestali.+ Potom odešel z Judeje do Cesareje a nějakou dobu tam zůstal. 20  Herodes byl tehdy rozzlobený* na lidi z Tyru a Sidonu. Ti k němu proto společně přišli, a když na svou stranu získali Blasta, který měl na starost královu domácnost,* žádali o mír. Jejich země totiž byla zásobovaná potravinami z královy země. 21  V určený den si Herodes oblékl královské roucho, posadil se na soudcovský stolec a pronesl k nim řeč. 22  Shromážděný lid začal křičet: „To je boží hlas, ne lidský!“ 23  V tu chvíli ho udeřil Jehovův* anděl, protože nevzdal slávu Bohu. Sežrali ho červi a zemřel. 24  Ale Jehovovo* slovo se šířilo a mnozí lidé uvěřili.+ 25  Barnabáš+ a Saul doručili hmotnou pomoc do Jeruzaléma.+ Pak se vrátili a vzali s sebou Jana+ zvaného Marek.

Poznámky

Tj. Herodes Agrippa I.
Nebo „předvést k soudu“.
Nebo „přepásej se“.
Nebo „v bojovné náladě“.
Dosl. „byl královým komorníkem“.