Skutky apoštolů 16:1–40

  • Pavla začíná doprovázet Timoteus (1–5)

  • Makedonec v Pavlově vidění prosí o pomoc (6–10)

  • Ve Filipech se dává pokřtít Lydie (11–15)

  • Pavel a Silas jsou uvězněni (16–24)

  • Vězeňský strážce a jeho domácnost jsou pokřtěni (25–34)

  • Pavel požaduje veřejnou omluvu (35–40)

16  Pavel došel do Derbé a pak do Lystry.+ Tam žil jeden učedník, který se jmenoval Timoteus.+ Jeho matka byla věřící Židovka, ale otec byl Řek.  Bratři v Lystře a Ikoniu o Timoteovi mluvili pochvalně.  Pavel chtěl, aby ho Timoteus doprovázel, ale nejdřív ho vzal a kvůli tamním Židům ho obřezal,+ protože všichni věděli, že jeho otec byl Řek.  Když cestovali od města k městu, předávali bratrům rozhodnutí apoštolů a starších v Jeruzalémě, aby se jimi řídili.+  A tak se sbory upevňovaly ve víře a věřících den za dnem přibývalo.  Prošli Frýgií a Galácií,+ protože jim svatý duch zabránil oznamovat Boží slovo v provincii Asie.  Když se dostali do Mýsie, pokoušeli se jít do Bithýnie,+ ale Ježíšův duch jim to nedovolil.  Prošli* tedy Mýsií a dorazili do Troady.  Tam měl Pavel v noci vidění. Stál před ním nějaký Makedonec a naléhavě ho prosil: „Vydej se do Makedonie a pomoz nám.“ 10  Po tomto Pavlově vidění jsme se začali chystat na cestu do Makedonie, protože jsme došli k závěru, že nás Bůh povolal, abychom jim oznamovali dobrou zprávu. 11  Vypluli jsme tedy z Troady a zamířili jsme přímo na ostrov Samothraké, další den do Neapole 12  a odtamtud do Filip,+ které jsou významným městem této části Makedonie a římskou kolonií. V tom městě jsme zůstali několik dnů. 13  V sabatní den jsme vyšli za městskou bránu k řece, protože jsme předpokládali, že se tam lidé schází k modlitbám. Posadili jsme se a mluvili jsme k ženám, které se tam sešly. 14  Naslouchala nám i jedna bohabojná žena jménem Lydie, prodavačka purpuru z města Thyatira.+ Jehova* jí otevřel srdce a ona přijala to, co Pavel říkal. 15  Když se i se svou domácností dala pokřtít,+ naléhavě nás prosila: „Pokud mě považujete za věrnou Jehovovi,* pojďte a zůstaňte v mém domě.“ A prostě nás k tomu přiměla. 16  Když jsme jednou šli na místo, kde se lidé schází k modlitbám, potkali jsme služku, která byla posedlá démonem. Umožňoval jí věštit budoucnost+ a to jejím pánům přinášelo velký zisk. 17  Chodila za Pavlem a za námi a vykřikovala: „Tito lidé jsou otroci Nejvyššího Boha+ a ohlašují vám cestu k záchraně!“ 18  Dělala to mnoho dnů. Pavla to nakonec omrzelo, otočil se a řekl tomu duchu: „Nařizuji ti ve jménu Ježíše Krista, abys z ní vyšel.“ A v tom okamžiku z ní vyšel.+ 19  Když její páni viděli, že přišli o zdroj příjmů,+ zmocnili se Pavla a Sila a vlekli je na tržiště před vládce.+ 20  Přivedli je k magistrátům a řekli: „Tito lidé narušují pokoj v našem městě.+ Jsou to Židé 21  a hlásají zvyky, které nesmíme přijímat ani dodržovat, protože jsme Římané.“ 22  Tehdy proti nim povstal dav, magistráti z nich strhli oděv a přikázali, aby je zbili pruty.+ 23  Dali jim mnoho ran a pak je uvěznili a nařídili vězeňskému strážci, aby je dobře hlídal.+ 24  Protože dostal takový příkaz, zavřel je do nejvnitřnější části vězení a dal jim nohy do klády. 25  Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem chválili Boha.+ A vězňové je poslouchali. 26  Najednou došlo k tak velkému zemětřesení, že se otřásly základy vězení. Otevřely se všechny dveře a všem se uvolnila pouta.+ 27  Vězeňský strážce se probudil, a když viděl, že dveře vězení jsou otevřené, vytasil meč a chtěl se zabít. Myslel si totiž, že vězni utekli.+ 28  Pavel ale silným hlasem zvolal: „Neubližuj si, všichni jsme tady!“ 29  Strážce požádal o světlo, vběhl dovnitř a celý rozechvělý padl před Pavlem a Silem na kolena. 30  Vyvedl je ven a zeptal se: „Pánové, co musím dělat, abych byl zachráněn?“ 31  Odpověděli: „Věř v Pána Ježíše, a budeš zachráněn ty i tvá domácnost.“+ 32  A jemu i všem, kdo byli v jeho domě, oznámili Jehovovo* slovo. 33  Ještě v tu noční hodinu je vzal a omyl jim rány. Hned potom se on i všichni z jeho domácnosti dali pokřtít.+ 34  Přivedl je do svého domu, prostřel pro ně stůl a s celou svou domácností se velmi radoval, že uvěřil v Boha. 35  Když se rozednilo, magistráti poslali do vězení stráže se vzkazem: „Propusť ty muže.“ 36  Vězeňský strážce oznámil jejich slova Pavlovi. Řekl: „Magistráti dali příkaz, abyste byli propuštěni. Pojďte tedy ven a jděte v pokoji.“ 37  Ale Pavel jim řekl: „Veřejně a bez soudu* nás zmrskali, i když jsme Římané,+ a zavřeli nás do vězení. A teď nás tajně vyhání? Tak to ne! Ať přijdou sami a vyvedou nás.“ 38  Stráže to vyřídily magistrátům. Když slyšeli, že ti muži jsou Římané, dostali strach.+ 39  A tak přišli a omlouvali se. Potom je vyvedli z vězení a prosili je, aby odešli z města. 40  Oni se ale po propuštění vydali k Lydii domů. Tam se setkali s bratry, povzbudili je+ a odešli.

Poznámky

Nebo „obešli“.
Nebo „bez odsouzení“.