Skutky apoštolů 15:1–41

  • V Antiochii dochází ke sporu kvůli obřízce (1, 2)

  • Cesta do Jeruzaléma (3–5)

  • Schůzka apoštolů a starších (6–21)

  • Dopis od vedoucího sboru (22–29)

  • Dopis sbory povzbudil (30–35)

  • Cesty Pavla a Barnabáše se rozchází (36–41)

15  Potom přišli někteří muži z Judeje a začali bratry vyučovat: „Pokud se nedáte obřezat podle Mojžíšova zákona,+ nemůžete být zachráněni.“  Když mezi nimi a Pavlem a Barnabášem došlo k nemalému sporu a hádce, bylo rozhodnuto, že Pavel, Barnabáš a někteří další půjdou kvůli této otázce* za apoštoly a staršími do Jeruzaléma.+  Sbor je část cesty doprovodil a oni pak pokračovali přes Fénicii a Samaří a vyprávěli o obrácení lidí z jiných národů. Všichni bratři z toho měli velkou radost.  Když přišli do Jeruzaléma, sbor, apoštolové a starší je laskavě přijali a oni jim vyprávěli, co všechno Bůh jejich prostřednictvím udělal.  Někteří věřící, kteří předtím patřili k sektě farizeů, ale vstali a řekli: „Je nutné je obřezat a přikázat jim, aby dodržovali Mojžíšův zákon.“+  A tak se apoštolové a starší sešli, aby tuto otázku prozkoumali.  Po dlouhé a bouřlivé výměně názorů* vstal Petr a řekl jim: „Bratři, dobře víte, že si mě mezi vámi už dávno Bůh vybral, aby z mých úst lidé z jiných národů slyšeli dobrou zprávu a uvěřili.+  A Bůh, který zná srdce,+ ukázal, že je přijímá, když jim dal svatého ducha+ stejně jako nám.  Neudělal mezi námi a jimi žádný rozdíl+ a jejich srdce očistil vírou.+ 10  Tak proč teď zkoušíte Boha a vkládáte na učedníky jho,+ které nedokázali nést ani naši předkové, ani my?+ 11  Věříme přece, že stejně jako my jsou i oni zachraňováni nezaslouženou laskavostí Pána Ježíše.“+ 12  Nato všichni ztichli a začali poslouchat, jak Barnabáš a Pavel vypráví o všech těch znameních a zázracích,* které Bůh jejich prostřednictvím dělal mezi národy. 13  Když domluvili, Jakub řekl: „Bratři, poslouchejte mě. 14  Symeon*+ vyprávěl, jak Bůh poprvé obrátil svou pozornost k jiným národům, aby z nich vybral lid pro své jméno.+ 15  S tím se shodují i slova zapsaná v Prorocích: 16  ‚Potom se vrátím a znovu postavím Davidův stan,* který spadl. Vybuduji ho z jeho trosek a obnovím ho, 17  aby ti, kdo zůstali, horlivě hledali Jehovu* spolu s lidmi ze všech národů, lidmi, kteří jsou nazýváni mým jménem, říká Jehova,* který udělá tyto věci,+ 18  známé odedávna.‘+ 19  Proto si myslím,* že bychom neměli zatěžovat lidi z jiných národů, kteří se obracejí k Bohu.+ 20  Měli bychom jim ale napsat, aby se vyhýbali tomu, co je poskvrněné modlářstvím,+ sexuální nemravnosti,*+ masu zardoušených* zvířat a krvi.+ 21  Už odedávna má totiž Mojžíš ve všech městech ty, kdo kážou jeho slova, když je každý sabat předčítají v synagogách.“+ 22  Potom se apoštolové a starší spolu s celým sborem rozhodli, že mezi sebou vyberou několik mužů a pošlou je s Pavlem a Barnabášem do Antiochie. Vybrali Jidáše zvaného Barsabáš a Sila,+ přední muže mezi bratry, 23  a poslali po nich tento dopis: „My, apoštolové a starší, vaši bratři, posíláme pozdravy bratrům v Antiochii,+ Sýrii a Kilikii, kteří jsou z jiných národů. 24  Slyšeli jsme, že k vám přišli někteří muži od nás, a i když jsme jim k tomu nedali žádný pokyn, znepokojili vás svými slovy+ a snažili se vás oklamat. 25  Proto jsme se jednomyslně rozhodli, že vybereme nějaké muže a pošleme je k vám spolu s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, 26  kteří riskovali život pro jméno našeho Pána Ježíše Krista.+ 27  Posíláme tedy Jidáše a Sila, kteří vám totéž sdělí ústně.+ 28  Svatý duch+ i my sami jsme rozhodli, že vám nebudeme přidávat žádné další břemeno kromě těchto nutných věcí: 29  vyhýbat se věcem obětovaným modlám,+ krvi,+ masu zardoušených* zvířat+ a sexuální nemravnosti.*+ Když se tomu budete pečlivě vyhýbat, bude se vám dobře dařit. Buďte zdrávi!“ 30  A tak se vydali na cestu. Po příchodu do Antiochie všechny svolali a předali jim dopis. 31  Když ho přečetli, zaradovali se z povzbuzení, které dostali. 32  Jidáš a Silas, kteří byli také proroky, posílili bratry mnoha povzbudivými slovy.+ 33  Potom co tam strávili nějakou dobu, jim bratři popřáli pokoj a oni se vrátili k těm, kdo je vyslali. 34  *—— 35  Ale Pavel a Barnabáš zůstali v Antiochii, vyučovali a s mnoha dalšími oznamovali dobrou zprávu o Jehovově* slovu. 36  Po několika dnech řekl Pavel Barnabášovi: „Vraťme se teď,* navštivme bratry ve všech městech, kde jsme oznamovali Jehovovo* slovo, a podívejme se, jak se mají.“+ 37  Barnabáš byl rozhodnutý vzít s sebou i Jana zvaného Marek.+ 38  Ale Pavel ho s sebou brát nechtěl, protože od nich v Pamfýlii odešel a nepokračoval s nimi v práci.+ 39  Strhla se mezi nimi tak ostrá hádka, že se rozešli. Barnabáš+ s sebou vzal Marka a odplul na Kypr. 40  Pavel si vybral Sila, bratři pak Pavla svěřili Jehovovi* a jeho nezasloužené laskavosti+ a on se vydal na cestu. 41  Procházel Sýrií a Kilikií a posiloval sbory.

Poznámky

Nebo „sporu“.
Nebo „po mnoha sporech“.
Nebo „předzvěstech“.
Tj. Petr. Symeon je jiná podoba jména Šimon.
Nebo „chýši, dům“.
Nebo „soudím“.
Nebo „nevykrvácených“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „nevykrvácených“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo možná „rozhodně se vraťme“.