Skutky apoštolů 19:1–41

  • Pavel v Efezu, někteří jsou znovu pokřtěni (1–7)

  • Pavel vyučuje (8–10)

  • Dobré výsledky navzdory vlivu démonů (11–20)

  • Nepokoje v Efezu (21–41)

19  Zatímco byl Apollos+ v Korintu, Pavel prošel vnitrozemím a dorazil do Efezu.+ Tam našel nějaké učedníky  a zeptal se jich: „Dostali jste svatého ducha, když jste uvěřili?“+ Odpověděli mu: „O svatém duchu jsme nikdy ani neslyšeli.“  Zeptal se: „Jak jste tedy byli pokřtěni?“ Řekli mu: „Janovým křtem.“+  Pavel na to reagoval: „Jan křtil na znamení pokání+ a říkal lidem, aby uvěřili v toho, kdo přijde po něm,+ v Ježíše.“  Když to slyšeli, dali se pokřtít ve jménu Pána Ježíše.  Potom co na ně Pavel položil ruce, přišel na ně svatý duch+ a začali mluvit cizími jazyky a prorokovat.+  Těch mužů bylo asi 12.  Pavel vešel do synagogy+ a tři měsíce odvážně mluvil, přednášel a přesvědčivě kázal o Božím království.+  Ale když někteří zatvrzele odmítali uvěřit* a přede všemi se o té Cestě+ vyjadřovali urážlivě, odešel od nich+ a odvedl s sebou učedníky. Každý den potom přednášel v posluchárně Tyrannovy školy. 10  Vyučoval tam dva roky, takže všichni, kdo žili v provincii Asie, Židé i Řekové, slyšeli Pánovo slovo. 11  Bůh dělal prostřednictvím Pavla mimořádné zázraky.*+ 12  Lidé dokonce nosili nemocným šátky a zástěry, které se dotkly jeho těla,+ a nemoci je opouštěly a zlí duchové z nich vycházeli.+ 13  Někteří Židé, kteří cestovali z místa na místo a vyháněli démony, se také pokoušeli používat jméno Pána Ježíše. Nad těmi, kdo byli posedlí zlými duchy, říkali: „Ve jménu Ježíše, kterého zvěstuje Pavel, vás zapřísahám, abyste vyšli.“+ 14  Tak to dělalo sedm synů jistého Skevy, židovského předního kněze. 15  Jednou se stalo, že jim zlý duch řekl: „Znám Ježíše+ a vím i o Pavlovi,+ ale kdo jste vy?“ 16  Ten člověk, ve kterém byl zlý duch, na ně pak skočil a jednoho po druhém přemohl, takže z toho domu utekli nazí a zranění. 17  Dozvěděli se o tom všichni Židé i Řekové, kteří v Efezu žili. Všichni dostali strach a jméno Pána Ježíše bylo chváleno. 18  Mnozí z těch, kdo uvěřili, přicházeli, vyznávali své hříchy a otevřeně mluvili o svém jednání. 19  A mnoho lidí, kteří se zabývali magií, přineslo své knihy a přede všemi je spálili.+ Když spočítali jejich cenu, zjistili, že měly hodnotu 50 000 kousků stříbra. 20  A tak se Jehovovo* slovo mocně šířilo a vítězilo.+ 21  Po těchto událostech se Pavel rozhodl,* že potom co projde Makedonií+ a Achaií, půjde do Jeruzaléma.+ Řekl: „Až se tam dostanu, musím se vydat i do Říma.“+ 22  Do Makedonie poslal dva ze svých pomocníků, Timotea+ a Erasta,+ ale sám ještě nějakou dobu zůstal v provincii Asie. 23  Tehdy nastal kvůli té Cestě+ velký rozruch.+ 24  Jeden stříbrotepec jménem Demetrios vyráběl stříbrné napodobeniny Artemidina chrámu a zajišťoval tak řemeslníkům velký zisk.+ 25  Svolal je a také ostatní, kdo se věnovali stejnému řemeslu, a řekl: „Dobře víte, že této práci vděčíme za svůj blahobyt. 26  Ale jak teď vidíte a slyšíte, tento Pavel přesvědčil a svedl velmi mnoho lidí nejen v Efezu,+ ale téměř v celé provincii Asie. Tvrdí totiž, že bohové vyrobení rukama ve skutečnosti nejsou bohové.+ 27  Hrozí tedy nebezpečí, že naše řemeslo přijde o svou pověst, ale také že si lidé přestanou vážit chrámu velké bohyně Artemidy a že ta, kterou uctívá celá provincie Asie i celý svět, bude připravena o svou slávu.“ 28  Když to slyšeli, rozzuřili se a začali křičet: „Velká je Artemis Efezanů!“ 29  V celém městě zavládl zmatek. Všichni se hnali do divadla a vlekli s sebou Makedonce Gaia a Aristarcha,+ Pavlovy společníky na cestách. 30  Pavel chtěl vejít mezi lidi, ale učedníci mu to nedovolili. 31  Dokonce i někteří z významných mužů zodpovědných za slavnosti a hry, kteří mu byli přátelsky nakloněni, mu poslali vzkaz a naléhavě ho žádali, aby neriskoval a do divadla nechodil. 32  Každý v davu vykřikoval něco jiného. Byl tam zmatek a většina lidí ani nevěděla, proč se sešli. 33  Vyvedli z davu Alexandra, kterého Židé postrčili dopředu. Alexandr pokynul rukou a chtěl před lidmi přednést obhajobu. 34  Ale když zjistili, že je Žid, všichni asi dvě hodiny jednohlasně křičeli: „Velká je Artemis Efezanů!“ 35  Když městský tajemník utišil dav, prohlásil: „Efezští muži, kdo by nevěděl, že Efez je strážcem chrámu velké Artemidy a její sochy, která spadla z nebe? 36  Nikdo to nemůže popřít. Proto zachovejte klid a nejednejte ukvapeně. 37  Přivedli jste sem tyto muže, i když nevykrádají chrámy ani se nerouhají naší bohyni. 38  Pokud Demetrios+ a řemeslníci, kteří jsou s ním, chtějí někoho žalovat, jsou tu od toho soudní dny a prokonzulové.* Ať jeden proti druhému podají žalobu. 39  Ale pokud vám jde o něco jiného, musí se o tom rozhodnout v řádném shromáždění. 40  Hrozí nám totiž, že budeme kvůli dnešku obviněni z povstání, a není nic, čím bychom mohli tento rozruch vysvětlit.“ 41  S těmito slovy shromáždění rozpustil.

Poznámky

Nebo „zatvrzovali se a nevěřili“.
Nebo „mocné skutky“.
Nebo „v duchu rozhodl“.
Prokonzul byl místodržitel římské provincie. Viz Slovníček pojmů.