Skutky apoštolů 9:1–43

  • Saul jde do Damašku (1–9)

  • Za Saulem je poslán Ananiáš (10–19a)

  • Saul v Damašku káže o Ježíšovi (19b–25)

  • Saul jde do Jeruzaléma (26–31)

  • Petr uzdravuje Ainea (32–35)

  • Štědrá Dorkas je vzkříšena (36–43)

9  Saul ale stále vyhrožoval Pánovým učedníkům a chtěl je vyvraždit.+ Šel za veleknězem  a vyžádal si od něj dopisy do synagog v Damašku, které ho opravňovaly přivést v poutech do Jeruzaléma každého stoupence té Cesty,+ kterého by našel, muže i ženy.  Když se blížil k Damašku, najednou ho ozářilo světlo z nebe.+  Padl na zem a uslyšel, jak mu nějaký hlas říká: „Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?“  Zeptal se: „Kdo jsi, Pane?“ Hlas odpověděl: „Jsem Ježíš+ – ten, koho pronásleduješ.+  Vstaň a jdi do města. Dozvíš se tam, co máš dělat.“  Muži, kteří cestovali s ním, stáli jako oněmělí. Slyšeli sice ten hlas, ale nikoho neviděli.+  Saul vstal ze země, ale i když měl otevřené oči, nic neviděl. A tak ho vzali za ruku a dovedli do Damašku.  Tři dny nic neviděl+ a nejedl ani nepil. 10  V Damašku byl učedník jménem Ananiáš.+ Pán mu ve vidění řekl: „Ananiáši!“ Ten odpověděl: „Tady jsem, Pane.“ 11  Pán mu řekl: „Vstaň, jdi do ulice nazývané Přímá a v Jidášově domě najdi muže z Tarsu+ jménem Saul. Právě se modlí 12  a dostal vidění, jak k němu přichází muž jménem Ananiáš a pokládá na něj ruce, aby se mu vrátil zrak.“+ 13  Ale Ananiáš odpověděl: „Pane, od mnohých jsem slyšel, kolik škody tento muž způsobil tvým svatým v Jeruzalémě. 14  A teď přišel sem a od předních kněží má pravomoc zatknout* všechny, kdo vzývají tvé jméno.“+ 15  Pán mu ale řekl: „Jdi, protože tohoto muže jsem vybral,*+ aby nesl mé jméno národům,+ králům+ a izraelským synům. 16  A ukážu mu, kolik toho pro mé jméno musí vytrpět.“+ 17  Ananiáš tedy šel, vstoupil do domu, položil na Saula ruce a řekl: „Saule, bratře, Pán Ježíš, který se ti objevil na cestě, mě poslal, aby se ti vrátil zrak a naplnil tě svatý duch.“+ 18  V tu chvíli Saulovi spadlo z očí něco jako šupiny a zase viděl. Potom vstal, dal se pokřtít, 19  najedl se a vrátily se mu síly. Několik dnů zůstal s učedníky v Damašku+ 20  a hned začal v synagogách kázat o Ježíšovi – že to je Boží Syn. 21  Ale všichni, kdo ho slyšeli, se divili a říkali: „Není to ten člověk, který v Jeruzalémě zuřivě pronásledoval ty, kdo vzývají toto jméno?+ A nepřišel sem proto, aby je zatkl a odvedl* k předním kněžím?“+ 22  Ale Saul kázal čím dál mocněji a Židy v Damašku uváděl ve zmatek, když logicky dokazoval, že Ježíš je Kristus.+ 23  Když uplynula nějaká doba, Židé se domluvili, že ho zabijí.+ 24  Ale Saul se o jejich plánech dozvěděl. A protože ve dne v noci pečlivě hlídali brány, aby ho mohli zabít, 25  jeho učedníci ho vzali a v noci ho v koši spustili otvorem v hradbách.+ 26  Když přišel do Jeruzaléma,+ snažil se připojit k učedníkům. Ale všichni se ho báli, protože nevěřili, že je učedník. 27  Proto mu Barnabáš+ přišel na pomoc. Dovedl ho k apoštolům a vyprávěl jim, jak Saul na cestě uviděl Pána,+ jak s ním Pán mluvil a jak Saul v Damašku odvážně kázal v Ježíšově jménu.+ 28  A tak s nimi zůstal, chodil po Jeruzalémě a odvážně kázal v Pánově jménu. 29  Diskutoval s řecky mluvícími Židy a přel se s nimi. Oni se ho ale snažili zabít.+ 30  Když se to dozvěděli bratři, odvedli ho do Cesareje a poslali do Tarsu.+ 31  Sbory po celé Judeji, Galileji a Samaří+ potom zažívaly pokojné období a sílily. A protože žily v bázni před Jehovou* a přijímaly povzbuzení* od svatého ducha,+ stále početně rostly. 32  Když Petr procházel celou tou oblastí, přišel i ke svatým, kteří žili v Lyddě.+ 33  Setkal se tam s mužem jménem Aineas, který byl ochrnutý a už osm let byl upoutaný na lůžko. 34  Petr mu řekl: „Ainee, Ježíš Kristus tě uzdravuje.+ Vstaň a ustel si.“+ A on okamžitě vstal. 35  Když ho viděli všichni obyvatelé Lyddy a Šaronu, obrátili se k Pánu. 36  V Joppe žila učednice jménem Tabitha, v překladu Dorkas.* Dělala mnoho dobrých skutků a štědře obdarovávala chudé. 37  Právě v těch dnech ale onemocněla a zemřela. A tak ji omyli a položili do horní místnosti. 38  Protože je Lydda blízko Joppe a učedníci slyšeli, že je tam Petr, poslali za ním dva muže s naléhavou prosbou: „Co nejdřív k nám prosím přijď.“ 39  Petr tedy vstal a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti. Tam k němu s pláčem přistoupily všechny vdovy a ukazovaly mu spoustu oděvů, které Dorkas dělávala, dokud byla naživu. 40  Petr poslal všechny ven,+ klekl si a pomodlil se. Potom se otočil k jejímu tělu a řekl: „Tabitho, vstaň!“ Ona otevřela oči, a když uviděla Petra, posadila se.+ 41  Podal jí ruku a pomohl jí vstát. Potom zavolal svaté a vdovy a ukázal jim, že je živá.+ 42  Zpráva o tom se rozšířila po celém Joppe a mnozí uvěřili v Pána.+ 43  Petr pak zůstal v Joppe řadu dnů u koželuha, který se jmenoval Šimon.+

Poznámky

Dosl. „svázat, spoutat“.
Dosl. „je pro mě vyvolenou nádobou“.
Dosl. „aby je spoutané odvedl“.
Nebo „útěchu“.
Řec. jméno Dorkas i aram. jméno Tabitha znamenají „gazela“.