Skutky apoštolů 18:1–28

  • Pavlova služba v Korintu (1–17)

  • Návrat do syrské Antiochie (18–22)

  • Pavel se vydává do Galácie a Frýgie (23)

  • Výřečný Apollos dostává pomoc (24–28)

18  Potom Pavel odešel z Atén a dorazil do Korintu.  Tam se setkal s jedním Židem, který se jmenoval Aquila+ a pocházel z Pontu. Aquila přišel i se svou manželkou Priscillou krátce předtím z Itálie, protože Claudius nařídil, aby všichni Židé opustili Řím. Pavel šel k nim,  zůstal u nich a pracoval s nimi,+ protože měli stejné řemeslo – vyráběli stany.  Každý sabat+ přednášel* v synagoze+ a přesvědčoval Židy i Řeky.  Potom co Silas+ a Timoteus+ přišli z Makedonie, Pavel se začal naplno věnovat oznamování Božího slova a dokazoval Židům, že Ježíš je Kristus.+  Ale když mu odporovali a uráželi ho, setřásl si prach z oděvu+ a řekl jim: „Za to, co se vám stane, jste odpovědní vy sami.*+ Já jsem bez viny.*+ Odteď půjdu k lidem z jiných národů.“+  A tak odtamtud* odešel a vstoupil do domu jednoho bohabojného muže, který se jmenoval Titius Justus a jehož dům sousedil se synagogou.  Ale představený synagogy Krispus+ uvěřil v Pána i s celou svou domácností. Také mnozí Korinťané, kteří slyšeli dobrou zprávu, uvěřili a dali se pokřtít.  Jednou v noci Pán ve vidění Pavlovi řekl: „Neboj se. Mluv a nemlč, 10  protože jsem s tebou.+ Nikdo tě nenapadne a neublíží ti, protože mám v tomto městě mnoho lidí.“ 11  Pavel tam tedy zůstal rok a šest měsíců a vyučoval mezi nimi Boží slovo. 12  Když byl v Achaii prokonzulem* Gallio, Židé se proti Pavlovi společně postavili a přivedli ho před soudcovský stolec. 13  Řekli: „Tento člověk přesvědčuje lidi, aby uctívali Boha v rozporu se zákonem.“ 14  Když se ale Pavel chystal promluvit, Gallio řekl Židům: „Židé, kdyby šlo o nějaké bezpráví nebo zločin, bylo by namístě, abych si vás vyslechl. 15  Ale pokud to jsou spory o slova, jména a váš zákon,+ musíte si to vyřešit sami. Nechci být soudcem v těchto věcech.“ 16  S tím je odehnal od soudcovského stolce. 17  Všichni pak popadli představeného synagogy Sosthena+ a přímo před soudcovským stolcem ho začali bít. Ale Gallio si toho vůbec nevšímal. 18  Pavel tam zůstal ještě mnoho dnů. Potom se rozloučil s bratry a spolu s Priscillou a Aquilou vyplul do Sýrie. V Kenchrejích+ si dal ostříhat vlasy, protože složil slavnostní slib. 19  Když dorazili do Efezu, je dva tam nechal. On sám vešel do synagogy a diskutoval se Židy.+ 20  I když ho prosili, aby zůstal delší dobu, nenechal se přemluvit. 21  Na rozloučenou jim ale řekl: „Když bude Jehova* chtít, vrátím se k vám.“ Odplul z Efezu 22  a dostal se do Cesareje. Pak odcestoval do Jeruzaléma,* pozdravil sbor a odešel do Antiochie.+ 23  Strávil tam nějakou dobu a potom se znovu vydal na cestu. Procházel Galácií a Frýgií+ a posiloval všechny učedníky.+ 24  Do Efezu přišel jeden Žid, který se jmenoval Apollos+ a pocházel z Alexandrie. Byl to výřečný muž a dobře znal Písmo. 25  Byl poučen* o Jehovově* cestě a díky duchu planul horlivostí. Mluvil a vyučoval o Ježíšovi přesně, ale znal jen Janův křest. 26  Začal odvážně mluvit v synagoze, a když ho Priscilla a Aquila+ slyšeli, vzali ho k sobě a přesněji mu vysvětlili Boží cestu. 27  A protože chtěl odejít do Achaie, bratři napsali učedníkům, aby ho laskavě přijali. Když tam přišel, velmi pomohl těm, kdo díky Boží nezasloužené laskavosti uvěřili. 28  Na veřejnosti totiž důrazně vyvracel názory Židů, když jim z Písma dokazoval, že Ježíš je Kristus.+

Poznámky

Nebo „diskutoval se svými posluchači“.
Dosl.: „Vaše krev ať je na vaší hlavě.“
Dosl. „čistý“.
Tj. ze synagogy.
Místodržitel římské provincie. Viz Slovníček pojmů.
Dosl. „vyšel nahoru“.
Nebo „ústně poučen“.