Přejít k článku

Přejít na obsah

A7-D

Hlavní události Ježíšova života na zemi: Ježíšova intenzivní služba v Galileji (2. část)

DOBA

MÍSTO

UDÁLOST

MATOUŠ

MAREK

LUKÁŠ

JAN

31 nebo 32 n. l.

okolí Kafarnaum

Ježíš vypráví podobenství o Království

13:1–53

4:1–34

8:4–18

 

Galilejské moře

Ze člunu tiší bouři

8:18, 23–27

4:35–41

8:22–25

 

oblast Gadara

Posílá démony do prasat

8:28–34

5:1–20

8:26–39

 

nejspíš Kafarnaum

Uzdravuje ženu trpící krvácením; křísí Jairovu dceru

9:18–26

5:21–43

8:40–56

 

Kafarnaum (?)

Uzdravuje dva slepé muže a jednoho němého

9:27–34

     

Nazaret

V jeho domovském městě ho znovu odmítají

13:54–58

6:1–5

   

Galilea

Třetí cesta po Galileji; vysílá apoštoly kázat

9:35–11:1

6:6–13

9:1–6

 

Tiberias

Herodes nechává setnout Jana Křtitele; je z Ježíše zmatený

14:1–12

6:14–29

9:7–9

 

32 n. l., krátce před Pesachem (Jan 6:4)

Kafarnaum (?), SV strana Galilejského moře

Apoštolové se vrací z kazatelské cesty; Ježíš sytí 5 000 mužů

14:13–21

6:30–44

9:10–17

6:1–13

SV strana Galilejského moře, Genezaret

Lidé chtějí Ježíše udělat králem; jde po moři; mnoho lidí uzdravuje

14:22–36

6:45–56

 

6:14–21

Kafarnaum

Říká, že je „chléb života“; mnozí jsou pohoršeni a opouští ho

     

6:22–71

32 n. l., po Pesachu

nejspíš Kafarnaum

Mluví o lidských tradicích

15:1–20

7:1–23

 

7:1

Fénicie, Dekapolis

Uzdravuje dceru Syroféničanky; sytí 4 000 mužů

15:21–38

7:24–8:9

   

Magadan

Říká, že lidé dostanou jen znamení Jonáše

15:39–16:4

8:10–12