Přejít k článku

Přejít na obsah

Skutky apoštolů

Kapitoly

Stručný přehled

 • 1

  • Věnování Theofilovi (1–5)

  • Svědky do všech končin země (6–8)

  • Ježíš odchází do nebe (9–11)

  • Učedníci se schází v horní místnosti (12–14)

  • Matyáš je vybrán, aby nahradil Jidáše (15–26)

 • 2

  • Vylití svatého ducha o Letnicích (1–13)

  • Petrova řeč (14–36)

  • Reakce lidí na Petrova slova (37–41)

   • 3 000 lidí je pokřtěno (41)

  • Křesťané si pomáhají a tráví spolu čas (42–47)

 • 3

  • Petr uzdravuje chromého žebráka (1–10)

  • Petrova řeč v Šalomounově sloupořadí (11–26)

   • Obnova všech věcí (21)

   • Prorok, jako byl Mojžíš (22)

 • 4

  • Petr a Jan jsou zatčeni (1–4)

   • Počet věřících mužů vzrostl na 5 000 (4)

  • Apoštolové před Sanhedrinem (5–22)

   • „Nemůžeme přestat mluvit“ (20)

  • Modlitba o odvahu (23–31)

  • Učedníci se dělí o svůj majetek (32–37)

 • 5

  • Ananiáš a Safira (1–11)

  • Apoštolové dělají mnoho zázraků (12–16)

  • Uvězněni a vysvobozeni (17–21a)

  • Znovu před Sanhedrinem (21b–32)

   • „Poslouchat především Boha, ne lidi“ (29)

  • Gamalielova rada (33–40)

  • Kázání dům od domu (41, 42)

 • 6

  • Sedmi mužům je svěřen důležitý úkol (1–7)

  • Štěpán je obviněn z rouhání (8–15)

 • 7

  • Štěpánova řeč před Sanhedrinem (1–53)

   • Období patriarchů (2–16)

   • Mojžíš se stává vůdcem, Izrael se dopouští modlářství (17–43)

   • Bůh nebydlí v chrámech postavených lidmi (44–50)

  • Štěpán je ukamenován (54–60)

 • 8

  • Saul pronásleduje křesťany (1–3)

  • Filipova úspěšná služba v Samaří (4–13)

  • Do Samaří jsou posláni Petr a Jan (14–17)

  • Šimon si chce koupit svatého ducha (18–25)

  • Etiopský eunuch (26–40)

 • 9

  • Saul jde do Damašku (1–9)

  • Za Saulem je poslán Ananiáš (10–19a)

  • Saul v Damašku káže o Ježíšovi (19b–25)

  • Saul jde do Jeruzaléma (26–31)

  • Petr uzdravuje Ainea (32–35)

  • Štědrá Dorkas je vzkříšena (36–43)

 • 10

  • Kornéliovo vidění (1–8)

  • Petr dostává vidění zvířat, která považuje za nečistá (9–16)

  • Petr přichází za Kornéliem (17–33)

  • Petr oznamuje dobrou zprávu lidem z jiných národů (34–43)

   • „Bůh je nestranný“ (34, 35)

  • Lidé z jiných národů dostávají svatého ducha a jsou pokřtěni (44–48)

 • 11

  • Petr vypráví apoštolům, co se stalo (1–18)

  • Barnabáš a Saul v syrské Antiochii (19–26)

   • Učedníci jsou poprvé nazváni křesťané (26)

  • Agabos předpovídá hladomor (27–30)

 • 12

  • Jakub je popraven, Petr uvězněn (1–5)

  • Petr je zázračně vysvobozen (6–19)

  • Heroda udeřil anděl (20–25)

 • 13

  • Barnabáš a Saul jsou vysláni jako misionáři (1–3)

  • Služba na Kypru (4–12)

  • Pavlova řeč v pisidské Antiochii (13–41)

  • Prorocký příkaz jít za lidmi z jiných národů (42–52)

 • 14

  • Vzrůst a odpor v Ikoniu (1–7)

  • Barnabáš a Pavel jsou v Lystře považováni za bohy (8–18)

  • Pavel přežil kamenování (19, 20)

  • Barnabáš a Pavel posilují sbory (21–23)

  • Návrat do syrské Antiochie (24–28)

 • 15

  • V Antiochii dochází ke sporu kvůli obřízce (1, 2)

  • Cesta do Jeruzaléma (3–5)

  • Schůzka apoštolů a starších (6–21)

  • Dopis od vedoucího sboru (22–29)

  • Dopis sbory povzbudil (30–35)

  • Cesty Pavla a Barnabáše se rozchází (36–41)

 • 16

  • Pavla začíná doprovázet Timoteus (1–5)

  • Makedonec v Pavlově vidění prosí o pomoc (6–10)

  • Ve Filipech se dává pokřtít Lydie (11–15)

  • Pavel a Silas jsou uvězněni (16–24)

  • Vězeňský strážce a jeho domácnost jsou pokřtěni (25–34)

  • Pavel požaduje veřejnou omluvu (35–40)

 • 17

  • Pavel a Silas v Tesalonice (1–9)

  • Pavel a Silas v Beroi (10–15)

  • Pavel v Aténách (16–22a)

  • Pavlova řeč na Areopagu (22b–34)

 • 18

  • Pavlova služba v Korintu (1–17)

  • Návrat do syrské Antiochie (18–22)

  • Pavel se vydává do Galácie a Frýgie (23)

  • Výřečný Apollos dostává pomoc (24–28)

 • 19

  • Pavel v Efezu, někteří jsou znovu pokřtěni (1–7)

  • Pavel vyučuje (8–10)

  • Dobré výsledky navzdory vlivu démonů (11–20)

  • Nepokoje v Efezu (21–41)

 • 20

  • Pavel v Makedonii a Řecku (1–6)

  • Vzkříšení Eutycha v Troadě (7–12)

  • Z Troady do Milétu (13–16)

  • Pavel se setkává s efezskými staršími (17–38)

   • Vyučoval dům od domu (20)

   • „Dávat přináší víc štěstí“ (35)

 • 21

  • Na cestě do Jeruzaléma (1–14)

  • Příchod do Jeruzaléma (15–19)

  • Pavel se řídí radou od starších (20–26)

  • Nepokoje v chrámu, Pavel zatčen (27–36)

  • Velitel Pavlovi dovoluje promluvit k lidu (37–40)

 • 22

  • Pavel se hájí před lidem (1–21)

  • Pavel využívá své římské občanství (22–29)

  • Schází se Sanhedrin (30)

 • 23

  • Pavel mluví před Sanhedrinem (1–10)

  • Pán povzbuzuje Pavla (11)

  • Spiknutí proti Pavlovi (12–22)

  • Pavel je odveden do Cesareje (23–35)

 • 24

  • Obvinění proti Pavlovi (1–9)

  • Pavlova obhajoba před Felixem (10–21)

  • Pavlův případ se dva roky nikam neposouvá (22–27)

 • 25

  • Pavel před Festem (1–12)

   • „Odvolávám se k císaři!“ (11)

  • Festus se radí s králem Agrippou (13–22)

  • Pavel před Agrippou (23–27)

 • 26

  • Pavlova obhajoba před Agrippou (1–11)

  • Pavel popisuje, jak uvěřil (12–23)

  • Reakce Festa a Agrippy (24–32)

 • 27

 • 28

  • Na ostrově Malta (1–6)

  • Pavel uzdravuje Publiova otce (7–10)

  • Cesta do Říma (11–16)

  • Pavel v Římě mluví se Židy (17–29)

  • Pavel dva roky odvážně káže (30, 31)