Skutky apoštolů 5:1–42

  • Ananiáš a Safira (1–11)

  • Apoštolové dělají mnoho zázraků (12–16)

  • Uvězněni a vysvobozeni (17–21a)

  • Znovu před Sanhedrinem (21b–32)

    • „Poslouchat především Boha, ne lidi“ (29)

  • Gamalielova rada (33–40)

  • Kázání dům od domu (41, 42)

5  Jeden muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali pozemek.  Ananiáš si ale s vědomím své manželky něco ze získaných peněz tajně nechal a jen část z nich přinesl a dal k nohám apoštolů.+  Petr na to řekl: „Ananiáši, proč ti Satan dodal odvahu, abys lhal+ svatému duchu+ a aby sis tajně nechal něco z peněz za pole?  Nepatřilo snad tobě, dokud jsi ho neprodal? A když jsi ho prodal, nebylo snad na tobě, co s penězi uděláš? Jak tě něco takového mohlo napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“  Jakmile to Ananiáš uslyšel, zhroutil se k zemi a zemřel. A všichni, kdo se o tom dozvěděli, dostali velký strach.  Mladí muži vstali, zabalili ho, vynesli a pohřbili.  Asi za tři hodiny přišla jeho manželka, která nevěděla, co se stalo.  Petr se jí zeptal: „Řekni mi, prodali jste pole za tolik?“ Odpověděla: „Ano, za tolik.“  Petr jí řekl: „Proč jste se vy dva dohodli, že vyzkoušíte Jehovova* ducha? Slyšíš ty kroky za dveřmi? To přichází ti, kdo pohřbili tvého manžela. A vynesou i tebe.“ 10  Okamžitě se zhroutila k jeho nohám a zemřela. Když mladí muži vstoupili, našli ji mrtvou. A tak ji vynesli a pohřbili vedle jejího manžela. 11  Celý sbor a všichni, kdo se o tom doslechli, dostali velký strach. 12  Prostřednictvím apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho znamení a zázraků.*+ Všichni se scházeli v Šalomounově sloupořadí.+ 13  Z ostatních se k nim nikdo neodvážil přidat, ale lidé se o nich vyjadřovali pochvalně. 14  A stále přibývalo mužů i žen, kteří uvěřili v Pána. Bylo jich velké množství.+ 15  Lidé vynášeli nemocné na hlavní ulice a pokládali je na lůžka a nosítka, aby na některé z nich aspoň padl Petrův stín, až půjde kolem.+ 16  I z měst v okolí Jeruzaléma přicházely zástupy lidí a přinášely nemocné a ty, které trápili nečistí duchové. A všichni do jednoho byli uzdraveni. 17  Ale velekněz a všichni jeho stoupenci ze sekty saduceů povstali a plní žárlivosti 18  se apoštolů zmocnili* a dali je do městského vězení.+ 19  Jehovův* anděl ale v noci otevřel dveře vězení,+ vyvedl je ven a řekl: 20  „Jděte, postavte se v chrámu a mluvte k lidem všechna slova o tomto životě.“ 21  Poslechli, za svítání vstoupili do chrámu a začali vyučovat. Když přišel velekněz a ti, kdo byli s ním, svolali Sanhedrin a celé shromáždění izraelských starších a poslali pro apoštoly do vězení. 22  Když ale strážci přišli do vězení, apoštoly tam nenašli. A tak se vrátili a oznámili: 23  „Vězení jsme našli zamčené, dobře zabezpečené a u dveří stály stráže. Když jsme ale dveře otevřeli, nikdo tam nebyl.“ 24  Když to velitel chrámové stráže a přední kněží slyšeli, byli zmatení a nevěděli, k čemu to povede. 25  Vtom přišel nějaký člověk a oznámil jim: „Muži, které jste uvěznili, stojí v chrámu a vyučují lidi.“ 26  Velitel stráže a jeho muži odešli a apoštoly přivedli, ale ne násilím, protože se báli, že je lidé budou kamenovat.+ 27  Přivedli je, postavili před Sanhedrin a velekněz je začal vyslýchat. 28  Řekl: „Přísně jsme vám nařídili, abyste nevyučovali v tomto jménu.+ Ale vy jste svým učením naplnili celý Jeruzalém a chcete na nás svalit vinu za krev toho muže.“+ 29  Petr a ostatní apoštolové odpověděli: „Musíme poslouchat* především Boha, ne lidi.+ 30  Bůh našich praotců vzkřísil Ježíše, kterého jste pověsili na kůl* a zabili.+ 31  Toho Bůh vyvýšil ke své pravici+ jako Hlavního vůdce*+ a Zachránce,+ aby Izrael mohl činit pokání a mohly mu být odpuštěny hříchy.+ 32  My jsme toho svědky,+ stejně jako svatý duch,+ kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“* 33  Když to slyšeli, rozzuřili se* a chtěli je zabít. 34  Ale v Sanhedrinu povstal jeden farizeus jménem Gamaliel,+ učitel Zákona, kterého si všichni lidé vážili, a přikázal, aby ty muže na chvilku vyvedli ven. 35  Potom řekl: „Izraelští muži, dobře si rozmyslete, co s těmi lidmi uděláte. 36  Nedávno například povstal Theudas, který o sobě říkal, že je někdo. Přidalo se k němu asi 400 mužů. Byl ale zabit, všichni jeho stoupenci se rozprchli a jejich plány vzaly za své. 37  Po něm ve dnech soupisu povstal Jidáš Galilejský a strhl za sebou lidi. I on zahynul a všichni jeho stoupenci byli rozehnáni. 38  Proto vám teď říkám: Nechte ty lidi na pokoji a propusťte je. Pokud totiž tento plán nebo toto dílo pocházejí od lidí, zaniknou, 39  ale pokud pocházejí od Boha, nepodaří se vám je zničit+ a nakonec by se mohlo stát, že budete bojovat proti Bohu.“+ 40  A tak dali na jeho radu. Předvolali apoštoly, zmrskali* je,+ nařídili jim, aby už nemluvili v Ježíšově jménu, a pak je propustili. 41  Apoštolové odešli ze Sanhedrinu a radovali se,+ protože měli tu čest snášet hanbu pro Ježíšovo jméno. 42  A každý den bez přestání vyučovali v chrámu a dům od domu+ a oznamovali dobrou zprávu o Kristu Ježíši.+

Poznámky

Nebo „předzvěstí“.
Nebo „apoštoly zatkli“.
Nebo „poslouchat jako panovníka“.
Nebo „strom“.
Nebo „Hlavního zprostředkovatele“.
Nebo „poslouchají jako panovníka“.
Nebo „ťalo je to do srdce“.
Nebo „zbili“.