Přejít k článku

Přejít na obsah

A6-B

Časová osa: Proroci a králové v Judsku a Izraeli (2. část)

Králové jižního království (pokračování)

777 př. n. l.

Jotam: 16 let

762

Achaz: 16 let

746

Ezekjáš: 29 let

716

Manasse: 55 let

661

Amon: 2 roky

659

Josijáš: 31 let

628

Jehoachaz: 3 měsíce

Jehojakim: 11 let

618

Jehojakin: 3 měsíce, 10 dní

617

Sedekjáš: 11 let

607

Babyloňané pod vedením Nebukadnecara ničí Jeruzalém a jeho chrám. Sedekjáš, poslední král z Davidovy rodové linie, je sesazen z trůnu

Králové severního království (pokračování)

asi 803 př. n. l.

Zecharjáš: oficiálně vládl jen 6 měsíců

Zecharjáš začal v určitém smyslu vládnout, ale jeho kralování bylo zjevně definitivně potvrzeno asi až v roce 792

asi 791

Šallum: 1 měsíc

Menachem: 10 let

asi 780

Pekachjáš: 2 roky

asi 778

Pekach: 20 let

asi 758

Hošea: 9 let asi od roku 748

asi 748

Zdá se, že asi v roce 748 se Hošea plně ujal vlády nebo získal podporu asyrského panovníka Tiglat-pilesera III.

740

Asýrie dobývá Samaří, podrobuje si Izrael, severní desetikmenné izraelské království zaniká

 • Seznam proroků

 • Izajáš

 • Micheáš

 • Sefanjáš

 • Jeremjáš

 • Nahum

 • Habakuk

 • Daniel

 • Ezekiel

 • Obadjáš

 • Ozeáš