Skutky apoštolů 1:1–26

  • Věnování Theofilovi (1–5)

  • Svědky do všech končin země (6–8)

  • Ježíš odchází do nebe (9–11)

  • Učedníci se schází v horní místnosti (12–14)

  • Matyáš je vybrán, aby nahradil Jidáše (15–26)

1  V první zprávě jsem, Theofile, napsal o všem, co Ježíš dělal a učil od začátku+  až do dne, kdy byl vzat do nebe.+ Předtím dal prostřednictvím svatého ducha pokyny apoštolům, které si vybral.+  Potom co trpěl, jim poskytl mnoho přesvědčivých důkazů, že žije.+ Čtyřicet dnů se jim objevoval a mluvil o Božím království.+  Když byl s nimi, přikázal jim: „Neodcházejte z Jeruzaléma,+ ale čekejte na to, co slíbil Otec+ a o čem jste ode mě slyšeli.  Jan totiž křtil vodou, ale vy budete za několik dnů pokřtěni svatým duchem.“+  Když se sešli, zeptali se ho: „Pane, obnovíš pro Izrael království už v této době?“+  Odpověděl jim: „Není to vaše věc, abyste znali časy a období. Otec si je nechal ve své pravomoci.+  Ale až na vás přijde svatý duch, dostanete sílu+ a budete mi svědky+ v Jeruzalémě,+ v celé Judeji a Samaří+ a až do nejvzdálenějších končin země.“+  Když to dořekl, vznesl se před jejich očima k nebi, zakryl ho oblak a on se jim ztratil z dohledu.+ 10  Zatímco se dívali k nebi, jak odchází, najednou u nich stáli dva muži v bílém oděvu+ 11  a řekli: „Galilejští muži, proč tu stojíte a díváte se k nebi? Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, přijde stejným způsobem, jak jste ho viděli do nebe odcházet.“ 12  Pak se vrátili do Jeruzaléma+ z hory, která se nazývá Olivová a která je od Jeruzaléma nedaleko – jen sabatní den cesty.* 13  Když tam přišli, vstoupili do horní místnosti, kde byli ubytovaní. Byli to Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj, Matouš, Alfeův syn Jakub, Šimon Horlivec a Jakubův syn Jidáš.+ 14  Všichni se jednomyslně a vytrvale modlili. Byly s nimi i některé ženy,+ Ježíšovi bratři a jeho matka Marie.+ 15  V těch dnech Petr vstal uprostřed bratrů (shromáždilo se tam asi 120 lidí) a řekl: 16  „Bratři,* muselo se splnit to, co svatý duch předpověděl v Písmu prostřednictvím Davida o Jidášovi,+ který vedl ty, kdo zatkli Ježíše.+ 17  Jidáš byl jedním z nás+ a podílel se na stejné službě jako my. 18  (Za peníze získané svou ničemností+ koupil pole. Zřítil se ale po hlavě dolů, jeho tělo se roztrhlo a vyvalily se z něj všechny vnitřnosti.+ 19  Dozvěděli se o tom všichni obyvatelé Jeruzaléma, a tak to pole ve svém jazyce nazvali Akeldama, tedy Pole krve.) 20  V knize Žalmů je totiž napsáno: ‚Ať jeho příbytek zpustne a ať v něm nikdo nebydlí‘+ a také: ‚Ať jeho úřad dozorce převezme někdo jiný.‘+ 21  Je tedy nutné, aby jeden z mužů, kteří nás doprovázeli po celou dobu, kdy byl* Pán Ježíš mezi námi – 22  od chvíle, kdy ho Jan pokřtil,+ až do dne, kdy byl od nás vzat do nebe+ – se spolu s námi stal svědkem jeho vzkříšení.“+ 23  Navrhli tedy dva: Josefa zvaného Barsabáš, kterému také říkali Justus, a Matyáše. 24  Potom se modlili: „Jehovo,* ty znáš srdce všech lidí.+ Ukaž, kterého z těch dvou mužů jsi vyvolil, 25  aby se stal apoštolem a ujal se tak služby, kterou Jidáš opustil a vydal se svou cestou.“+ 26  Házeli los+ a ten padl na Matyáše. Připočetli* ho tedy k 11 apoštolům.

Poznámky

Nebo „jen kolik je dovoleno ujít o sabatu“.
Dosl. „muži, bratři“.
Dosl. „vcházel a vycházel“.
Nebo „připojili“, tj. začali ho považovat za apoštola, stejně jako ostatních 11.