Skutky apoštolů 3:1–26

  • Petr uzdravuje chromého žebráka (1–10)

  • Petrova řeč v Šalomounově sloupořadí (11–26)

    • Obnova všech věcí (21)

    • Prorok, jako byl Mojžíš (22)

3  Petr a Jan se v hodině modlitby, ve tři hodiny odpoledne,* vydali do chrámu.  Právě tam přinášeli muže, který byl od narození chromý. Každý den ho dávali k chrámové bráně zvané Krásná, aby mohl ty, kdo vcházeli do chrámu, prosit o almužnu.  Když uviděl Petra a Jana, jak se chystají vejít do chrámu, začal o almužnu žádat i je.  Petr s Janem na něj upřeli pohled a řekli: „Podívej se na nás.“  A tak se na ně zadíval a čekal, že mu něco dají.  Petr ale řekl: „Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!“+  Vzal ho za pravou ruku a zvedl ho.+ V tu chvíli se mu zpevnila chodidla a kotníky,+  vyskočil na nohy+ a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal a chválil Boha.  A všichni lidé ho viděli, jak chodí a chválí Boha. 10  Když jim došlo, že je to ten muž, který sedával před chrámem u Krásné brány+ a prosil o almužnu, žasli nad tím, co se s ním stalo, a byli nadšením bez sebe. 11  Zatímco se ten muž držel Petra a Jana, všichni se k nim v úžasu seběhli na místo zvané Šalomounovo sloupořadí.+ 12  Když to Petr viděl, řekl jim: „Izraelští muži, proč se tomu tak divíte? Proč se na nás díváte, jako bychom svou vlastní silou nebo zbožností způsobili, že ten muž chodí? 13  Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba,+ Bůh našich praotců, oslavil svého služebníka+ Ježíše,+ kterého jste vydali na smrt+ a zřekli se ho před Pilátem, i když on se rozhodl, že ho propustí. 14  Zřekli jste se toho svatého a bezúhonného* a žádali jste, aby vám byl propuštěn vrah.+ 15  Zabili jste Hlavního zprostředkovatele života,+ ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých a my jsme toho svědky.+ 16  Tento muž, na kterého se díváte a kterého znáte, dostal sílu díky Ježíšovu jménu a díky tomu, že v jeho jméno věříme. Naše víra v něj tohoto muže úplně uzdravila před zraky vás všech. 17  Bratři, vím, že jste jednali z nevědomosti,+ stejně jako vaši vůdci.+ 18  Ale Bůh tak splnil to, co předem oznámil prostřednictvím všech proroků – že jeho Kristus bude trpět.+ 19  Proto čiňte pokání+ a obraťte se,+ aby byly vaše hříchy vymazány,+ aby přišla období osvěžení od Jehovy* 20  a aby vyslal Krista, kterého vám určil, Ježíše. 21  Ten musí zůstat v nebi* až do časů obnovy všech věcí, o kterých odedávna mluvil Bůh prostřednictvím svých svatých proroků. 22  Vždyť Mojžíš řekl: ‚Jehova,* váš Bůh, pro vás povolá z vašich bratrů proroka, jako jsem já.+ Budete ho poslouchat ve všem, co vám řekne.+ 23  Každý,* kdo toho proroka poslouchat nebude, bude odstraněn z lidu.‘+ 24  O těchto dnech mluvil i Samuel a všichni proroci po něm.+ 25  Vy jste synové proroků a dědicové smlouvy, kterou Bůh uzavřel s vašimi praotci,+ když řekl Abrahamovi: ‚Prostřednictvím tvého potomstva* získají požehnání všechny rodiny na zemi.‘+ 26  Když Bůh svého služebníka povolal, poslal ho nejdřív k vám,+ aby vám požehnal tím, že každému z vás pomůže odvrátit se od ničemných skutků.“

Poznámky

Dosl. „o deváté hodině“.
Nebo „spravedlivého“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „od Jehovova obličeje“. Viz příloha A5.
Nebo „toho musí v sobě podržet nebe“.
Nebo „každá duše“.
Dosl. „semene“.