Skutky apoštolů 11:1–30

  • Petr vypráví apoštolům, co se stalo (1–18)

  • Barnabáš a Saul v syrské Antiochii (19–26)

    • Učedníci jsou poprvé nazváni křesťané (26)

  • Agabos předpovídá hladomor (27–30)

11  Apoštolové a bratři v Judeji se doslechli, že Boží slovo přijali i lidé z jiných národů.  Když pak Petr přišel do Jeruzaléma, zastánci obřízky+ ho kritizovali:*  „Vstoupil jsi do domu neobřezaných a jedl jsi s nimi!“  Nato jim Petr začal všechno podrobně vysvětlovat:  „Byl jsem ve městě Joppe, modlil jsem se a upadl do vytržení. Ve vidění jsem spatřil něco* jako velkou lněnou plachtu, která byla za čtyři cípy spouštěna z nebe až ke mně.+  Když jsem se pozorně podíval, uviděl jsem v ní čtvernožce, divoká zvířata, plazy* a ptáky.  A uslyšel jsem hlas, který mi řekl: ‚Petře, vstaň, zabíjej a jez!‘  Ale já jsem řekl: ‚To ne, Pane! Nikdy jsem nevzal do úst nic poskvrněného nebo nečistého.‘  Hlas z nebe se pak ozval podruhé a řekl: ‚Přestaň nazývat poskvrněným to, co Bůh očistil.‘ 10  Hlas se ozval třikrát a potom bylo všechno vzato zpátky do nebe. 11  K domu, kde jsme byli, v tu chvíli přišli tři muži, kteří za mnou byli posláni z Cesareje.+ 12  Duch mi pak řekl, abych se bez váhání vydal s nimi. Šlo se mnou i těchto šest bratrů a vstoupili jsme do domu toho muže. 13  Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla, který mu řekl: ‚Pošli muže do Joppe a zavolej Šimona zvaného Petr.+ 14  On ti poví, jak můžeš být zachráněn ty i celá tvá domácnost.‘ 15  Když jsem začal mluvit, přišel na ně svatý duch, stejně jako na začátku přišel na nás.+ 16  Tehdy jsem si vzpomněl, jak Pán říkal: ‚Jan křtil vodou,+ ale vy budete pokřtěni svatým duchem.‘+ 17  Pokud jim tedy Bůh dal stejný dar jako nám, kdo jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem já, abych bránil Bohu?“*+ 18  Když to slyšeli, už nic nenamítali* a oslavovali Boha. Říkali: „Takže i lidem z jiných národů Bůh umožnil činit pokání a získat tak život!“+ 19  Ti, kdo se rozprchli kvůli pronásledování,+ které se rozpoutalo po Štěpánově smrti, došli až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie, ale kázali jen Židům.+ 20  Někteří z nich, původem z Kypru a Kyréné, ale přišli do Antiochie a oznamovali dobrou zprávu o Pánu Ježíši řecky mluvícím lidem. 21  Jehovova* ruka byla s nimi a mnozí uvěřili a obrátili se k Pánu.+ 22  Doslechl se o tom sbor v Jeruzalémě, a tak do Antiochie vyslali Barnabáše.+ 23  Když tam přišel a viděl, jak jim Bůh projevil nezaslouženou laskavost, zaradoval se a všechny je začal povzbuzovat, aby zůstali v srdci rozhodnutí, že budou věrní Pánu.+ 24  Byl to dobrý muž, plný svatého ducha a víry. A mnoho lidí uvěřilo v Pána.+ 25  Potom Barnabáš odešel do Tarsu hledat Saula.+ 26  Když ho našel, přivedl ho do Antiochie. Celý rok se scházeli s tamním sborem a vyučovali mnoho lidí. V Antiochii to bylo poprvé, kdy byli učedníci pod Božím vedením nazváni křesťané.+ 27  V těch dnech přišlo do Antiochie několik proroků+ z Jeruzaléma. 28  Jeden z nich jménem Agabos+ pod působením ducha předpověděl, že celou zemi postihne velký hladomor.+ A to se za vlády Claudia také stalo. 29  Učedníci se tedy rozhodli, že každý z nich podle svých možností+ pošle hmotnou pomoc*+ bratrům v Judeji. 30  Uspořádali sbírku a shromážděné věci poslali starším po Barnabášovi a Saulovi.+

Poznámky

Nebo „přeli se s ním“.
Dosl. „jakousi nádobu“.
Nebo „lezoucí tvory“.
Nebo „stál Bohu v cestě“.
Dosl. „ztichli“.
Nebo „poslouží“.