Přejít k článku

Přejít na obsah

 A2

Čím se vyznačuje tento revidovaný překlad

V angličtině vyšla Křesťanská řecká písma – Překlad nového světa v roce 1950 a úplné Svaté Písmo – Překlad nového světa v roce 1961 (v češtině 1991). Od té doby byl tento přesný a srozumitelný překlad Bible z původních jazyků vydán v dalších víc než 210 jazycích, a tak z něj mají užitek desítky milionů čtenářů.

Jazyky se však za posledních 50 let změnily. Současný výbor pro překlad Bible nového světa si uvědomil, že na tyto změny je potřeba reagovat a revidovat překlad tak, aby působil na srdce dnešního čtenáře. Proto došlo i při revizi českého překladu k mnoha změnám ve stylistice a výběru slov. Při úpravách se braly v úvahu následující cíle:

 • Moderní, srozumitelný jazyk. Některé výrazy se dnes běžně nepoužívají a pro hodně lidí by mohly být nesrozumitelné. Proto bylo například slovo „utrhat“ nahrazeno slovy „urážet“ nebo „rouhat se“. (3. Mojžíšova 24:11; 1. Korinťanům 5:11) Výraz „milující laskavost“ je teď přeložený jako „věrná láska“. (Žalm 136:1) Místo slova „nevěstka“ se používá „prostitutka“. (1. Mojžíšova 38:15) Slovo „smilstvo“ bylo většinou změněno na „sexuální nemravnost“, „nevázané chování“ bylo změněno na „nestoudné chování“ a „hýření“ na „divoké večírky“. (Galaťanům 5:19–21) Výraz „neurčitý čas“ byl nahrazen takovými výrazy jako „věčně“, „věčnost“, „trvalý“, „navždy“ nebo „vzdálená minulost“, a to podle významu v daném kontextu. (1. Mojžíšova 3:22; 2. Mojžíšova 31:16; Žalm 90:2; Kazatel 1:4; Micheáš 5:2)

  Slovo „semeno“ se ve starověké hebrejštině a řečtině mohlo vztahovat na semeno rostliny, na lidské potomstvo nebo na sperma. Protože v češtině si pod slovem „semeno“ dnes už nikdo nepředstaví lidi, je na místech, kde jde o tento význam, nahrazeno výrazy „potomek“, „potomci“ nebo „potomstvo“. (1. Mojžíšova 1:11; 22:17; 48:4; Matouš 22:24; Jan 8:37) Tyto výrazy se používají i v souvislosti se slibem daným v Edenu, který je zaznamenaný v 1. Mojžíšově 3:15.

  Výrazy, které se v českých Biblích tradičně překládají jako „spravedlnost“ nebo „spravedlivý“, měly v původních jazycích mnoho významových odstínů. V moderní češtině se ale slova „spravedlnost“ a „spravedlivý“ vztahují v podstatě jen na nestranné jednání nebo rozhodování podle práva. Proto jsou v současném vydání tyto hebrejské a řecké výrazy přeloženy různými slovy podle kontextu. Pokud například popisují člověka, který jedná podle Božích měřítek, jsou většinou přeloženy jako „ten, kdo jedná správně“, „dobrý“ nebo „bezúhonný“. (Žalm 37:29; Přísloví 15:28; 1. Korinťanům 6:11) V mnoha verších jsou slova „spravedlivý“ a „spravedlnost“ zachována v poznámce pod čarou.

 • Objasnění biblických výrazů. Některé pojmy používané v předchozích vydáních Překladu nového světa bylo často potřeba vysvětlit, aby člověk pochopil správný význam. Například hebrejské slovo „šeol“ a řecké slovo „hádes“ se v Bibli vztahují na obrazný hrob lidstva. Mnoha lidem ale tato slova nic neříkají a slovo „hádes“ má dvojí význam, protože se používá i v řecké mytologii. Oba tyto výrazy proto byly nahrazeny slovem „hrob“, které vystihuje to, co měli bibličtí pisatelé na mysli. Výrazy „šeol“ a „hádes“ jsou zachovány v poznámkách pod čarou. (Žalm 16:10; Skutky 2:27)

  Hebrejské slovo nefeš a řecké slovo psyché byly v minulých vydáních důsledně překládány jako „duše“. Jelikož se význam slova „duše“ často chápe nesprávně, mohl čtenář díky tomuto přístupu vidět, jak slova nefešpsyché používali Bohem inspirovaní pisatelé Bible. Tato slova se v závislosti na kontextu můžou vztahovat: 1. na člověka, 2. na život člověka, 3. na živé tvory, 4. na něčí touhy nebo chuť, a v některých případech dokonce 5. na mrtvé lidi. Slovo „duše“ se dnes ale takto obvykle nepoužívá, a proto bylo rozhodnuto překládat slova nefešpsyché podle odpovídajícího významu a na některých místech připojit poznámku pod čarou „Nebo ‚duše‘“. (Viz například 1. Mojžíšova 1:20; 2:7; 3. Mojžíšova 19:28; Přísloví 16:26; Matouš 6:25; 1. Korinťanům 15:45.) V některých poetických nebo známých verších však zůstalo slovo „duše“ v hlavním textu a byla k němu přidána poznámka pod čarou, která odkazuje na Slovníček pojmů nebo uvádí jinou možnost překladu. (5. Mojžíšova 6:5; Přísloví 2:10; Ezekiel 18:4, 20; Matouš 22:37)

  Slovo „ledviny“ bylo zachováno, když se vztahuje na doslovný orgán, ale když se používá v přeneseném smyslu, jako například v Žalmu 7:9 a 26:2 a ve Zjevení 2:23, byl jeho význam vyjádřen slovy „nejhlubší city“ nebo „nejskrytější myšlenky“ a doslovné znění je uvedeno v poznámce pod čarou.

  V češtině má slovo „srdce“ doslovný i přenesený význam, stejně jako v hebrejštině a řečtině, a tak je v hlavním textu většinou zachováno. Ale na některých místech by mohlo být pochopeno nesprávně, a proto bylo přeloženo tak, aby byla myšlenka jasnější. Například v knize Přísloví je místo výrazu „nemít srdce“ použito slovní spojení „nemít rozum“ a slovo „srdce“ je v poznámce pod čarou. (Přísloví 6:32; 7:7) Podobný přístup byl zvolen i u jiných výrazů, například u slov „tuk“, „roh“ a „tělo“. (1. Mojžíšova 45:18; Job 16:15; Kazatel 5:6) Některé z nich jsou vysvětleny ve „Slovníčku biblických pojmů“.

 • Větší čtivost. V minulých vydáních Překladu nového světa se používaly pomocné výrazy pro vystižení toho, jestli je hebrejské sloveso v imperfektu, nebo perfektu. Například pro vystižení probíhajícího děje vyjádřeného slovesem v imperfektu byly použity výrazy jako „přistoupit k tomu, aby“, „přikročit k tomu, aby“ a podobně. Důraz, který je v hebrejštině často vyjádřen slovesem v perfektu, byl předáván mimo jiné pomocí výrazů „jistě“ nebo „skutečně“. V důsledku toho se tyto výrazy vyskytovaly v biblickém textu na tisících místech. Při práci na tomto vydání bylo rozhodnuto, že tyto pomocné výrazy ve většině případů nejsou nutné. Například myšlenku probíhajícího děje stačí v češtině vyjádřit pomocí nedokonavých sloves. Podobný princip byl uplatněn i v Řeckých písmech. Řecká slovesa, která vyjadřují pokračující nebo opakovaný děj, jsou do češtiny většinou přeložena jednoduše nedokonavým videm.

 • Srozumitelnější používání rodů. Hebrejština a řečtina používají podstatná jména mužského a ženského rodu a řečtina i rodu středního. Někdy by ale použití stejného rodu jako v původním jazyce mohlo vést k zamlžení významu. V hebrejštině i řečtině jsou množná čísla podstatných jmen mužského rodu, nejen když se vztahují na osoby mužského pohlaví, ale i tehdy, když se vztahují na skupinu, kde jsou osoby mužského i ženského pohlaví. Například výraz „Izraelovi synové“ může označovat 12 Jákobových synů, ale častěji označuje celý izraelský národ, který tvořili jak muži, tak ženy. (1. Mojžíšova 46:5; 2. Mojžíšova 35:29) V současném vydání je proto tento výraz často přeložen jako „Izraelité“, aby bylo vidět, že jde o celý národ. Podobně je výraz „chlapec bez otce“ překládán jako „dítě bez otce“ nebo „sirotek“, aby bylo vidět, že se může vztahovat na chlapce i na dívku.

  Všechny úpravy biblického textu byly provedeny po pečlivé úvaze, mnoha modlitbách a s hlubokou úctou k vynikající práci původního výboru pro překlad Bible nového světa.

Další rysy tohoto překladu:

Toto vydání Bible obsahuje poznámky pod čarou, které se dají obecně zařadit do následujících kategorií:

Úvodní část nazvaná „Seznamte se s Božím Slovem“ obsahuje přehled základních biblických nauk. Hned za textem Bible je „Přehled biblických knih“, „Rejstřík biblických slov“ a „Slovníček biblických pojmů“. Slovníček pojmů pomáhá čtenáři pochopit, jak jsou určité výrazy používané v Bibli. V příloze A jsou následující části: „Zásady překládání Bible“, „ Čím se vyznačuje tento revidovaný překlad“, „Jak se Bible zachovala do dnešní doby“, „Boží jméno v Hebrejských písmech“, „Boží jméno v Křesťanských řeckých písmech“, „Časová osa: Proroci a králové v Judsku a Izraeli“ a „Hlavní události Ježíšova života na zemi“. V příloze B jsou mapy, nákresy a další užitečné informace k hlubšímu studiu Bible.

Před každou biblickou knihou je stručný přehled jednotlivých kapitol s odkazy na konkrétní verše, což čtenáři pomůže získat představu o celé knize. Uprostřed každé strany je sloupec s nejdůležitějšími křížovými odkazy z předchozích vydání, které upozorňují na související biblické verše.