Přejít k článku

Přejít na obsah

Rejstřík biblických slov

A

ABBA

Ří 8:15 voláme: A., Otče!

ÁBEL

1Mo 4:8 Kain napadl Á.

Mt 23:35 od krve Á. po krev Zecharjáše

ABIGAIL

1Sa 25:3 A. byla rozumná a krásná

ABRAHAM

1Mo 21:12 Bůh A. řekl: Poslechni ji

2Pa 20:7 tvůj přítel A.

Mt 22:32 Bůh A., Bůh živých

Ří 4:3 A. uvěřil, považován za bezúhonného

ADAM

1Mo 5:5 A. žil 930 let a pak zemřel

1Ko 15:22 kvůli A. všichni umírají

1Ko 15:45 Poslední A. životodárným duchem

1Ti 2:14 nebyl oklamán A., ale žena

ACHAN

Joz 7:1 A. vzal něco z věcí

ALFA

Zj 1:8 Já jsem A. a Omega

ALKOHOL

Př 20:1 Víno posměvač, a. nezkrotný

AMEN

5Mo 27:15 všechen lid odpoví: A.!

1Ko 14:16 jak by mohl říct a.?

2Ko 1:20 jeho prostřednictvím Bohu říkáme a.

ANANIÁŠ

Sk 5:1 A. a jeho manželka Safira

ANDĚL

1Mo 28:12 a. vystupovali a sestupovali

2Kr 19:35 a. pobil 185 000 mužů

Job 4:18 na svých a. nachází chyby

Ža 34:7 Jehovův a. táboří kolem

Da 3:28 Bůh poslal svého a. a zachránil

Oz 12:4 Zápasil s a. a přemohl ho

Mt 13:41 Syn člověka vyšle své a.

Mt 22:30 jsou jako a. v nebi

Mt 24:31 a. shromáždí vyvolené

Sk 5:19 a. otevřel dveře vězení

Sk 12:11 Jehova poslal svého a., vysvobodil mě

1Ko 4:9 divadelním představením pro a.

1Ko 6:3 Nevíte, že budeme soudit a.?

Heb 13:2 někteří nevědomky pohostili a.

1Pe 1:12 těmto věcem touží porozumět i a.

Juda 6 A., kteří nezůstali v původním postavení

ANNA

Lk 2:36, 37 prorokyně A., bylo jí 84 let

ANO

Mt 5:37 ať vaše a. znamená a.

ANTIKRIST

1Ja 2:18 objevilo se mnoho a.

APOLLOS

Sk 18:24 A., výřečný muž

APOŠTOL

Mt 10:2 Toto jsou jména 12 a.

Sk 15:6 a. a starší tuto otázku prozkoumali

1Ko 15:9 Jsem nejposlednější z a.

2Ko 11:5 vaši nejskvělejší a.

AQUILA

Sk 18:2 Žid, který se jmenoval A.

ARARAT

1Mo 8:4 archa přistála na pohoří A.

AREOPAG

Sk 17:22 Pavel se postavil v A.

ARCHA

1Mo 6:14 Udělej si a.

ARCHANDĚL

1Te 4:16 Pán sestoupí s hlasem a.

Juda 9 když měl a. Michael spor s Ďáblem

ARMAGEDON

Zj 16:16 hebrejsky se nazývá A.

ARTEMIS

Sk 19:34 Velká je A. Efezanů!

ASTROLOG

Mt 2:1 do Jeruzaléma přišli a.

AUTORITA

2Pe 2:10 pohrdají těmi, kdo mají a.

AZAZEL

3Mo 16:8 kozel pro Jehovu a pro A.

B

BAAL

Jer 19:5 pálili své syny jako oběti B.

BÁBEL

1Mo 11:9 B., tam Jehova zmátl jazyk

BABYLON

Jer 51:6 Utečte ze středu B.

Jer 51:37 Z B. se stanou kupy kamení

Zj 17:5 Velký B., matka prostitutek

Zj 18:2 Velký B. padl!

BABYLONSKÝ

Jer 51:30 B. válečníci už nebojují

BAHNO

1Pe 4:4 neběžíte stejným b.

BALÁM

4Mo 22:28 oslice řekla B.

BARNABÁŠ

Sk 9:27 B. mu přišel na pomoc

BARUK

Jer 45:2 Jehova říká o tobě, B.

BÁSNÍK

Sk 17:28 jak řekli někteří vaši b.

BÁT SE

2Pa 20:15 Neb. toho velkého vojska

Job 31:34 B. jsem se reakce davu

Ža 23:4 neb. ničeho zlého

Ža 56:4 na Boha se spoléhám, neb.

Ža 118:6 Jehova je na mé straně, nebudu se b.

Př 8:13 B. Jehovy – nenávidět špatné

Iz 41:10 Neb., vždyť jsem s tebou

Lk 12:4 Neb. těch, kdo zabíjejí tělo

Zj 2:10 Neb. toho, co máš vytrpět

BAT-ŠEBA

2Sa 11:3 B., manželka Urijáše

BÁZEŇ

Ža 19:9 B. před Jehovou je ryzí

Ža 111:10 B. před Jehovou vede k moudrosti

BDĚLÝ

Lk 21:36 Buďte b. a úpěnlivě proste

1Ko 16:13 Buďte b., stůjte pevně ve víře

BDÍT

Mt 26:41 B. a modlete se

Zj 16:15 Šťastný je ten, kdo b.

BECALEL

2Mo 31:2 Vybral jsem B.

BĚDA

Iz 5:20 B. těm, kdo říkají, že špatné je

1Ko 9:16 B. mi, kdybych neoznamoval!

Zj 12:12 b. zemi a moři!

BĚH

Sk 20:24 abych dokončil svůj b. a službu

BELŠACAR

Da 5:1 Král B. uspořádal hostinu

BERÁNEK

Iz 53:7 Vedli ho jako b. na porážku

Jan 1:29 Podívejte se, Boží B.!

Jan 21:15 máš mě rád? Syť mé b.

BETEL

1Mo 28:19 Nazval to místo B.

BETLÉM

Mi 5:2 B. Efrato, z tebe vyjde

BEZCENNÝ

Ža 101:3 Nebudu se dívat na nic b.

BEZCÍLNĚ

1Ko 9:26 Neběžím b.

BEZDĚTNÝ

5Mo 7:14 Nikdo z vás nebude b.

BEZESNÝ

2Ko 6:5 v b. nocích, v dobách bez jídla

2Ko 11:27 často v b. nocích

BEZMOCNÝ

Ža 40:17 Ale já jsem b. a chudý

BEZMYŠLENKOVITÝ

Př 12:18 B. řeč je jako bodání

BEZNADĚJ

Př 24:10 Pokud propadneš b., málo sil

BEZPEČÍ

1Kr 4:25 Izrael v b., každý pod svou révou

Iz 32:17 ovocem spravedlnosti bude b.

Oz 2:18 zajistím, že budou žít v b.

BEZPEČNĚ

Př 3:23 půjdeš svou cestou b.

BEZPLATNĚ

1Ko 9:18 dobrou zprávu oznamuji b.

BEZPRÁVÍ

5Mo 32:4 Bůh se nedopustí b.

BEZSTAROSTNOST

Př 1:32 hlupáky zničí b.

 BEZÚHONNĚ

Ža 26:11 chci žít b.

BEZÚHONNOST

Ža 25:21 Kéž mě b. chrání

BEZÚHONNÝ

1Mo 15:6 on ho považoval za b.

BEZVÝZNAMNÝ

Ža 119:141 Jsem b. a opovrhovaný

1Ko 1:28 Bůh vyvolil b. věci

BĚŽET

1Ko 9:24 B. tak, abyste ji získali

Ga 5:7 B. jste dobře. Kdo vám zabránil?

BITÍ

2Ko 6:5 při b., během věznění

BITVA

1Ko 14:8 kdo se připraví k b.?

BLÁZEN

Ža 14:1 B. si říkají: Jehova není

BLESK

Mt 24:27 b. se objeví a zazáří

Lk 10:18 Satan spadl z nebe jako b.

BLÍZKO

Ža 145:18 Jehova b. všem, kdo ho vzývají

BLIŽNÍ

Lk 10:27 milovat b. jako sám sebe

Lk 10:36 který z nich se zachoval jako b.?

BLOUDIT

Ža 119:176 B. jako ztracená ovce

Iz 53:6 b. jsme jako ovce

BOHÁČ

Jer 9:23 Ať se b. nechlubí bohatstvím

BOHATSTVÍ

Ža 62:10 neupínejte k b. srdce

Př 11:28 Kdo spoléhá na b., padne

Př 30:8 Nedávej mi chudobu ani b.

Ka 5:10 miluje b., nebude mít dost

Eze 28:5 kvůli b. zpychlo tvé srdce

Mt 6:24 Nemůžete sloužit Bohu i b.

Mt 13:22 podvodná moc b.

Lk 16:9 přátele pomocí nepoctivého b.

BOHATÝ

3Mo 19:15 Nedávat přednost b.

Lk 14:12 Když pořádáš oběd, nezvi b.

1Ti 6:17 b. ať ne namyšlení, nevkládají naději

Zj 3:17 Říkáš: Jsem b.

BOJ

1Sa 17:47 Je to Jehovův b.

1Ti 6:12 Veď dobrý b. za víru

Juda 3 abyste vedli tvrdý b. za víru

BOJOVAT

2Pa 20:17 nebudete muset b.

Iz 2:4 už se nebudou učit b.

Sk 5:39 mohli byste b. proti Bohu

Ef 6:12 neb. proti krvi a tělu

BOK

Sef 3:9 sloužit mu b. po b.

BOLEST

Job 6:2 Kdyby tak byla zvážena má b.

Ža 78:41 působili b. Svatému

Ří 8:22 celé tvorstvo dodnes trpí b.

Ří 9:2 v srdci zármutek a neustálou b.

BOŽÍ SLOVO

Mr 7:13 prohlašujete B. za neplatné

1Te 2:13 ne jako lidské slovo, ale jako B.

Heb 4:12 B. je živé, mocné

BRÁNA

Mt 7:13 Vejděte těsnou b.

BRÁNIT

1Te 2:16 b. nám mluvit s lidmi

BRATR

Př 17:17 přítel je b. pro čas tísně

Př 18:24 je přítel, který přilne víc než b.

Mt 13:55 jeho b. Jakub, Josef, Šimon a Jidáš

Mt 23:8 vy všichni jste b.

Mt 25:40 cokoli jste udělali pro jednoho z mých b.

1Ko 5:11 známý jako b., a přitom se dopouští

1Pe 2:17 milujte všechny své b.

1Pe 5:9 vaši b. na celém světě trpí stejně

BRATRSKÁ LÁSKA

Ří 12:10 milujte se b.

BŘEMENO

Ža 38:4 Má provinění jako těžké b.

Sk 15:28 nebudeme vám přidávat žádné další b.

Ga 6:2 Noste b. jedni druhých

Zj 2:24 Další b. na vás nevkládám

BŘICHO

Ří 16:18 jsou otroky svého b.

Flp 3:19 jejich bohem je b.

BUDOUCNOST

Př 24:20 zlý před sebou nemá b.

BUDOVAT

1Ko 8:1 Poznání vede k pýše, láska b.

1Ko 10:23 ne všechno b.

BŮH

5Mo 10:17 Jehova je B. bohů

Mt 27:46 můj B., proč jsi mě opustil?

Jan 1:18 B. nikdy nikdo neviděl

Jan 17:3 poznávají jediného pravého B.

Jan 20:17 Vystupuji ke svému B. a vašemu B.

1Ko 8:4 není žádný B. kromě jednoho

2Ko 4:4 b. tohoto systému zaslepil mysl

Ef 4:6 B. a Otec všech

1Ja 4:8 B. je láska

BUŘIČ

4Mo 20:10 Teď poslouchejte, vy b.!

Př 24:21 nestýkej se s b.

BYDLIŠTĚ

Ža 84:1 Jak drahé je mi tvé vznešené b.

BÝK

2Mo 21:28 Když b. potrká muže nebo ženu

5Mo 25:4 Nenasadíš b. náhubek, když mlátí obilí

Př 7:22 vydává se za ní jako b. na porážku

Oz 14:2 chválit tě rty, jako bychom obětovali b.

1Ko 9:9 Jsou to b., o které se Bůh stará?

C

CELÝ

1Pa 28:9 služ Bohu c. srdcem

CENA

1Ko 7:23 koupeni za vysokou c.

1Ko 9:24 jen jeden dostane c.

Kol 2:18 Ať vás nikdo nepřipraví o c.

CENNÝ

Př 3:9 Cti Jehovu svými c. věcmi

Mt 6:26 nejste c. než oni?

CESTA

Př 16:25 c. připadá správná, na konci

Iz 30:21 To je ta c., jděte po ní!

Mt 7:14 úzká c. vede do života

Mt 13:4 některá semena padla podél c.

Jan 14:6 jsem c., pravda a život

Sk 9:2 přivést každého stoupence té C.

CÍSAŘ

Mt 22:17 platit daň c., nebo ne?

Mt 22:21 Dávejte tedy císařovy věci c.

Mr 12:17 císařovy věci c., ale Boží věci Bohu

Jan 19:12 propustíš ho, nejsi c. přítel

Jan 19:15 Nemáme krále, jenom c.

Sk 17:7 porušují nařízení c., když tvrdí

Sk 25:11 Odvolávám se k c.!

CIZÍ

Jan 10:5 hlas c. lidí neznají

CIZINEC

2Mo 22:21 Nezacházet špatně s c.

4Mo 9:14 jedno nařízení pro c. i pro vás

5Mo 10:19 milujte c., který žije mezi vámi

CIZOLOŽNÍK

1Ko 6:9 c. nezdědí Boží království

CIZOLOŽSTVÍ

Mt 19:9 dopouští se c.

CTÍT

Př 3:9 C. Jehovu cennými věcmi

CUDNĚ

1Ti 2:9 Ženy ať se zdobí c.

Č

ČAS

Ka 3:1 svůj č. má každá činnost

Ka 9:11 postihuje je č. a nečekané události

Da 7:25 na č., č. a půl č.

Jan 7:8 můj č. ještě nepřišel

1Ko 7:29 zbývá už jen málo č.

Ef 5:16 co nejlépe využívejte svůj č.

ČÁST

1Ko 12:18 Bůh umístil do těla všechny č.

ČÁSTEČNÝ

1Ko 13:9 Máme č. poznání

ČEKÁNÍ

Př 13:12 Dlouhým č. onemocní srdce

ČEKAT

Ža 37:7 s nadějí na něho č.

Ža 73:17 uvědomil jsem si, co je č.

Mi 7:7 Budu trpělivě č. na Boha

Ří 8:25 vytrvale na to č.

 ČELO

Eze 3:9 č. jako diamant

Eze 9:4 označ na č. lidi

ČERVENÝ

1Mo 25:30 dej mi trochu toho č.

ČESNEK

4Mo 11:5 Když si vzpomeneme na č.!

ČEST

Sk 5:41 měli tu č. snášet hanbu

Flp 1:29 č. pro něj trpět

ČESTNOST

1Pa 29:17 líbí se ti č.

ČESTNÝ

Job 1:8 Job je bezúhonný a č.

2Ti 2:20 nádoby k č. účelu

ČINNOST

1Pe 1:13 Připravte svou mysl k č.

ČÍST

5Mo 17:19 č. si v něm po všechny dny

Sk 8:30 Rozumíš tomu, co č.?

ČISTÝ

Ža 101:2 Ve svém domě žít s č. srdcem

Hab 1:13 Máš příliš č. oči, než aby

Sef 3:9 změním národům jazyk na č.

Mt 5:8 Šťastní, kdo mají č. srdce

Jan 15:3 už jste č. díky slovu

Sk 20:26 jsem č. od krve všech lidí

Flp 4:8 přemýšlejte o všem, co je č.

ČLOVĚK

Jk 5:17 Elijáš byl č. jako my

ČLOVĚK NEZÁKONNOSTI

2Te 2:3 musí se projevit č.

D

ĎÁBEL

Mt 25:41 věčný oheň pro Ď. a jeho anděly

Lk 4:5 Ď. mu ukázal všechna království země

Lk 8:12 přichází Ď. a bere jim slovo ze srdce

Jan 8:44 Vaším otcem je Ď.

Ef 4:27 nedávejte prostor Ď.

Ef 6:11 postavit se Ď. nástrahám

Jk 4:7 vzepřete se Ď., a uteče od vás

1Pe 5:8 Ď. chodí kolem jako řvoucí lev

1Ja 3:8 Boží Syn přišel, aby zničil Ď. díla

Zj 12:12 Sestoupil k vám Ď. a má velký hněv

Zj 20:10 Ď. hozen do jezera ohně

DALEKO

Sk 17:27 není d. od nikoho z nás

DAŇ

Mt 17:25 od koho dostávají králové d.?

Lk 20:22 Je správné platit d. císaři?

Lk 23:2 zakazuje platit d. císaři

Ří 13:6 důvod, proč platíte d.

Ří 13:7 d. tomu, kdo vyžaduje d.

DAR

Ří 6:23 d., který dává Bůh, věčný život

Ří 12:6 dostali jsme různé d.

1Ko 7:7 Každý má od Boha svůj d.

Ef 4:8 dal lidi jako d.

Jk 1:17 dokonalý d. přichází shora

DAŘIT

1Kr 2:3 bude se ti d., ať budeš dělat cokoli

DÁT

Lk 12:48 hodně d., hodně vyžadováno

Sk 20:35 D. přináší víc štěstí než dostávat

2Ko 12:15 Já za vás velmi rád d. všechno

DÁT POZOR

Sk 20:28 D. na sebe a na

Ef 5:15 D., jak žijete

1Ti 4:16 D. na sebe a své vyučování

DAVID

1Sa 16:13 Samuel pomazal D.

Lk 1:32 Bůh mu dá trůn jeho otce D.

Sk 2:34 D. nevystoupil do nebes

DCERA

Joe 2:28 synové a d. budou prorokovat

Lk 8:49 Tvoje d. zemřela

Sk 21:9 čtyři neprovdané d., které prorokovaly

2Ko 6:18 budete mými syny a d.

DĚDIC

Ří 8:17 Boží d. a Kristovi spoludědicové

Ga 3:29 potomstvem, d. podle slibu

DĚDICTVÍ

4Mo 18:20 Tvůj podíl a d. jsem já

Ža 127:3 Děti jsou d. od Jehovy

Mt 25:34 přijměte jako d. Království

Ef 1:18 slavné bohatství jako d. pro svaté

1Pe 1:4 neposkvrněné a nevadnoucí d.

DECH

1Mo 2:7 vdechl do jeho nosu d. života

DĚKOVAT

Jan 11:41 Otče, d. ti, že jsi mě vyslyšel

1Ko 1:4 Vždy za vás d. Bohu

Ef 5:20 za všechno d. Bohu

DĚLIT SE

Ří 12:13 d. podle toho, co potřebují

DĚLNÍK

Lk 10:7 d. si zaslouží svou mzdu

2Ti 2:15 prokaž se jako d.

DÉMON

Mt 8:28 dva zuřiví muži posedlí d.

Sk 16:16 potkali jsme služku posedlou d.

1Ko 10:20 to, co obětují národy, obětují d.

1Ko 10:21 jíst ze stolu d.

Jk 2:19 i d. tomu věří, a třesou se strachy

DEN

Ža 84:10 d. na tvých nádvořích je lepší

Eze 4:6 Za každý rok jeden d. d. za rok

Mt 24:36 Ten d. a hodinu nezná nikdo

2Pe 3:8 jeden d. je u Jehovy jako tisíc let

DENÁR

Lk 7:41 jeden dlužil 500 d.

DESÁTEK

Ne 10:38 Levité měli přinášet desetinu d.

Mal 3:10 Přineste všechny d. do zásobárny

DESET PŘIKÁZÁNÍ

2Mo 34:28 napsal D.

DÉŠŤ

1Mo 7:12 D. se lil 40 dnů

5Mo 11:14 dám podzimní d. a jarní d.

5Mo 32:2 poučení jako jemný d.

Iz 55:10 jako d. a sníh se nevrací, dokud

Mt 5:45 d. na lidi bezúhonné i hříšné

DÍKY

Ža 92:1 Je dobré ti vzdávat d., Jehovo

Ža 95:2 Předstupme se slovy d.

DÍLO

Ža 104:24 mnohá jsou tvá d., Jehovo!

DINA

1Mo 34:1 D. chodila za ženami té země

DISKUTOVAT

Sk 17:2 d. na základě Písma

DÍTĚ

5Mo 31:12 Shromážděte lid, muže, ženy, d.

Sd 13:8 jak máme to d. vychovávat

Ža 8:2 Z úst d. jsi nepřátelům ukázal sílu

Mt 11:16 Podobá se d., které sedí na tržišti

Mt 18:3 pokud nebudete jako d.

Mt 19:14 nebraňte d., aby ke mně přicházely

Lk 9:47 Ježíš vzal d., postavil ho vedle sebe

Lk 10:21 odhalil jsi tyto věci malým d.

Ří 8:21 slavná svoboda Božích d.

1Ko 7:14 Jinak by vaše d. byly nečisté

1Ko 13:11 Když jsem byl d., myslel jsem jako d.

1Ko 14:20 buďte jako d., pokud jde o špatnost

2Ko 12:14 d. nespoří pro své rodiče

Ef 6:1 D., poslouchejte své rodiče

1Ja 3:2 teď jsme Božími d.

DIVADELNÍ

1Ko 4:9 Stali jsme se d. představením

DÍVENKA

2Kr 5:2 zajali v izraelské zemi d.

Mr 5:42 d. vstala a začala chodit

DLUH

Mt 6:12 odpusť nám naše d.

DLUŽNÍK

Př 22:7 d. je otrokem věřitele

Ří 1:14 Jsem d. Řeků i cizinců

DLUŽNÝ

Ří 13:8 Nebuďte d. nic kromě lásky

DOBRÁ ZPRÁVA

Iz 52:7 nohy toho, kdo přináší d.

Mt 24:14 tato d. o Království se bude kázat

Lk 4:43 oznamovat d., kvůli tomu vyslán

Ří 1:16 Nestydím se za d.

1Ko 9:16 Běda, kdybych d. neoznamoval!

1Ko 9:23 všechno dělám kvůli d.

Kol 1:23 d. se kázala všude

 DOBRO

5Mo 8:16 aby ti mohl prokazovat d.

5Mo 10:13 přikázání pro tvé d.

Iz 48:17 vyučuje tě k tvému d.

Ga 6:10 konejme d. všem

DOBROVOLNĚ

2Mo 36:2 d. se nabídli k práci

DOBROVOLNÝ

1Pa 29:9 Lidé přinášeli d. dary

1Pa 29:17 lid přináší d. dary

DOBRÝ

1Mo 1:31 všechno bylo velmi d.

1Mo 3:5 budete znát d. a špatné

Př 24:16 I kdyby d. padl sedmkrát

Ří 5:7 Za d. člověka se odváží zemřít

Ří 7:19 To d., co chci, nedělám

Flp 2:4 d. nejen pro vás, ale i pro druhé

Flp 2:21 myslí na to, co je d. pro ně

DOBRÝ ÚSUDEK

Mt 24:15 čtenář musí použít d.

DOBYVATEL

Př 16:32 je lepší než d. města

DOČASNÝ

2Ko 4:18 Co je vidět, je d.

Heb 11:13 jsou d. obyvateli

Heb 11:25 než mít d. požitek z hříchu

DODRŽOVAT

Mt 28:20 vyučujte je, aby d. všechno

Jan 14:15 Pokud mě milujete, budete d.

DOKÁZAT

Sk 17:3 d. pomocí Písma

Ří 5:8 Bůh nám d. svou lásku

DOKONALÝ

5Mo 32:4 Skála, co dělá, je d.

Ža 19:7 Jehovův zákon je d.

Mt 5:48 Buďte d., jako je d. Otec

DOKONČIT

Sk 20:24 d. svůj běh a službu

2Ti 4:7 závod jsem d.

DOMÁCNOST

Ef 2:19 členové Boží d.

DOMLUVA

1Ko 7:5 jedině po vzájemné d.

DOPLATIT

Př 27:12 nezkušení jdou dál a d.

DOPORUČIT SE

2Ko 4:2 d. každému svědomí

2Ko 6:4 Ve všem se d. jako

DORKAS

Sk 9:36 Tabitha, v překladu D.

DOSPĚLÝ

1Ko 14:20 Přemýšlejte jako d. lidé

Ef 4:13 dokud nevyrosteme v d. muže

DOTKNOUT SE

Př 6:29 kdo se jí d., neunikne

Iz 52:11 ned. ničeho nečistého!

Mt 8:3 d. ho a řekl: Chci!

2Ko 6:17 přestaňte se d. nečistého

DOVOLÁVAT SE

Flm 9 raději se d. tvé lásky

DOZORCE

Iz 60:17 Jako tvého d. určím pokoj

Sk 20:28 svatý duch vás ustanovil za d.

1Ti 3:1 Pokud usiluje stát se d.

1Pe 2:25 k pastýři a d. svých duší

1Pe 5:2 služte jako d. ochotně

DRAHOCENNÝ

1Pe 1:19 d. krví Krista

DRACHMA

Lk 15:8 kdyby měla deset d.

DRAK

Zj 12:9 Velký d., ten prahad, svržen

DRANCOVÁNÍ

Heb 10:34 snášeli d. majetku

DRÁŽDIT

Ef 6:4 ned. své děti

Kol 3:21 ned. své děti

DRSNÝ

Př 15:1 d. slovo budí hněv

DRUHÁ SMRT

Zj 2:11 tomu neublíží d.

Zj 20:6 nad těmi d. nemá moc

Zj 20:14 Ohnivé jezero představuje d.

DRŽET SE

5Mo 10:20 věrně se d. Jehovy

Joz 23:8 věrně se d. Jehovy

DŘÍVĚJŠÍ

Iz 65:17 na d. věci se nebude vzpomínat

DŘÍVÍ

Př 26:20 Kde není d., hasne oheň

DUHA

1Mo 9:13 Dávám d. jako znamení

DUCH

4Mo 11:25 vzal něco z d.

1Sa 16:13 na Davida působil d.

2Sa 23:2 Mým prostřednictvím mluvil d.

Ža 51:10 vlož do mě nového d., stálého

Ža 51:17 Obětí Bohu je ztrápený d.

Ža 104:29 vezmeš jejich d., umírají

Ka 12:7 d. se vrátí k Bohu, který ho dal

Iz 61:1 D. Jehovy je na mně

Joe 2:28 vyliji svého d. na lidi

Ze 4:6 Ne silou, ale mým d.

Mt 3:16 Boží d. sestupuje jako holubice

Mt 12:31 rouhání proti d. odpuštěno nebude

Mt 26:41 D. je dychtivý, ale tělo je slabé

Lk 23:46 do tvých rukou svěřuji svého d.

Jan 4:24 Bůh je d., uctívat v souladu s d.

Jan 16:13 d. pravdy vás povede

Ří 8:16 d. svědčí s naším d.

Ří 8:26 d. za nás naléhavě prosí

2Ko 3:17 Jehova je d.

Ga 5:16 Žijte v souladu s d.

Ga 5:22 ovoce d. je láska

Ga 5:25 dál se d. nechme vést

Ga 6:8 kdo zasévá s ohledem na d.

1Pe 3:18 Byl oživen v d.

DUCHOVNÍ

Mt 5:3 kdo si uvědomují své d. potřeby

Ří 1:11 předat vám d. dar

1Ko 2:15 D. člověk posuzuje všechno

1Ko 15:44 vzkříšeno je d. tělo

Ef 6:12 bojujeme proti zlým d. silám

DŮLEŽITÝ

Mt 23:23 co je v Zákoně d.

Flp 1:10 ujišťovat se, co je d.

DŮM

2Sa 7:13 on postaví d. mému jménu

Ža 27:4 abych mohl přebývat v Jehovově d.

Ža 101:2 Ve svém d. žít s čistým srdcem

Ža 127:1 Pokud d. nestaví Jehova

Iz 56:7 nazýván d. modlitby pro všechny

Iz 65:21 Budou stavět d. a bydlet v nich

Lk 2:49 musím být v d. svého Otce

Jan 2:16 nedělejte z d. mého Otce tržiště!

Jan 14:2 V d. mého Otce je hodně místa

Sk 5:42 vyučovali v chrámu a d. od d.

Sk 7:48 Nejvyšší nebydlí v d. postavených

Sk 20:20 vyučoval veřejně a d. od d.

2Ko 5:1 věčný d. v nebesích

Heb 3:4 Každý d. někdo postavil

DUSIT

Mr 4:19 slovo d. a ono nepřináší úrodu

DUŠE

4Mo 31:28 jednu d. z lidí, z dobytka

Eze 18:4 D., která hřeší, zemře

Mt 22:37 Budeš milovat Jehovu celou d.

Ef 6:6 konají Boží vůli celou d.

Kol 3:23 pracujte na tom celou d.

DŮVĚRA

2Ko 5:6 Jsme stále plní d.

DŮVĚRYHODNÝ

2Mo 18:21 vyber muže, kteří jsou d.

Ža 33:4 všechno, co Jehova dělá, je d.

DŮVĚŘOVAT

Ža 9:10 znají tvé jméno, budou ti d.

Ža 62:8 D. mu v každé době

Ža 84:12 šťastný je člověk, který ti d.

Př 3:5 D. Jehovovi celým srdcem

Jer 17:5 Prokletý, kdo d. člověku

2Te 3:4 Jako následovníci Pána vám d.

DVA

Lk 10:1 určil 70 učedníků a po d. je vyslal

DVANÁCT

Mr 3:14 d., které nazval apoštoly

DVEŘE

Jan 20:19 měli zamčené d., Ježíš se objevil

1Ko 16:9 otevřely se mi velké d. k činnosti

Zj 3:20 Stojím u d. a klepu

DÝCHAT

Ža 150:6 Všechno, co d., ať chválí Jah!

 E

EDEN

1Mo 2:8 Bůh vysadil zahradu v E.

EFEZ

1Ko 15:32 bojoval jsem se zvířaty v E.

EGYPT

Mt 2:15 Povolal jsem syna z E.

ELI

1Sa 1:3 synové E. sloužili jako kněží

ELIJÁŠ

Jk 5:17 E. byl člověk jako my

ENOCH

1Mo 5:24 E. chodil s Bohem

EPILEPSIE

Mt 4:24 měli e., uzdravoval je

EUNUCH

Iz 56:4 E., kteří si vybírají, co mě těší

Mt 19:12 e., kteří se tak narodili

Sk 8:27 uviděl etiopského e.

EUODIE

Flp 4:2 Vybízím E. a Syntyche

EVANGELISTA

Sk 21:8 e. Filip, jeden ze sedmi

2Ti 4:5 konej práci e.

EXCELENCE

Sk 24:2 E. Felixi

EXISTOVAT

Jan 7:28 kdo mě poslal, skutečně e.

EZAU

1Mo 25:34 E. pohrdl právem

Heb 12:16 neváží si posvátných věcí jako E.

EZEKJÁŠ

2Kr 19:14 E. vzal dopisy a rozprostřel je

EZRA

Ezr 7:11 kněz E., opisovač

F

FALEŠ

Ef 4:25 odložili jste f., říkejte pravdu

FALEŠNÝ

Mt 24:24 f. Kristové a f. proroci

Ga 2:4 f. bratři, kteří vnikli do sboru

FÍKOVNÍK

1Kr 4:25 pod svou révou a f.

Mi 4:4 Každý pod svou révou a f.

Mt 21:19 A f. okamžitě uschl

Mr 13:28 Vezměte si poučení od f.

FILIP

Sk 8:26 Jehovův anděl řekl F.

Sk 21:8 evangelista F., jeden ze sedmi

FILOZOF

Sk 17:18 epikurejští a stoičtí f.

FILOZOFIE

Kol 2:8 zajatce prostřednictvím f.

FORMOVAT

1Pe 1:14 nenechte se f. touhami

FUNGOVAT

Ef 4:16 Když části těla f. správně

G

GABRIEL

Lk 1:19 G. stojí před Bohem

GAMALIEL

Sk 22:3 vychovaný u G. nohou

GEHENNA

Mt 10:28 zahubit duši i tělo v g.

GECHAZI

2Kr 5:20 G.: Poběžím za ním

GENERACE

Mt 24:34 tato g. nepomine

GIBEON

Joz 9:3 obyvatelé G. slyšeli

GIDEON

Sd 7:20 Meč Jehovy a G.!

GOLGOTA

Jan 19:17 Lebka, hebrejsky G.

GOLIÁŠ

1Sa 17:4 bojovník se jmenoval G.

GOMORA

1Mo 19:24 na G. pršela síra a oheň

H

HAD

1Mo 3:4 H. na to ženě řekl

Jan 3:14 jako Mojžíš vyzdvihl h. v pustině

HÁDAT SE

2Ti 2:24 Pánův otrok se nemá h.

HÁDES

. Viz HROB.

HÁDKA

Př 15:18 kdo je trpělivý, h. uklidňuje

Př 17:14 než propukne h., odejdi

Sk 15:39 Strhla se mezi nimi ostrá h.

HALELUJAH

. Viz CHVALTE JAH.

HARMONICKY

Ef 4:16 celé tělo h. spojené

HLAD

Am 8:11 h. ne po chlebu a žízeň

Mt 24:7 na jednom místě za druhým h.

HLADOMOR

Ža 37:19 během h. dostatek

HLADOVĚT

Iz 65:13 Moji služebníci jíst, vy h.

HLAS

1Kr 19:12 po ohni se ozval klidný h.

Jan 5:28 všichni v hrobkách uslyší jeho h.

Jan 10:27 Mé ovce naslouchají mému h.

HLÁSAT

Ří 10:10 pokud svou víru veřejně h.

HLASOVÁNÍ

Lk 23:51 Při h. nepodpořil jejich úmysl

HLAVA

1Mo 3:15 ono ti rozdrtí h.

Da 2:32 H. té sochy byla z ryzího zlata

1Ko 11:3 h. ženy je muž

Ef 5:23 Kristus je h. sboru

Ef 5:23 manžel je h. své manželky

HLAVNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Sk 3:15 H. života

Heb 12:2 Ježíš, H. a Zdokonalovatel naší víry

HLEDAT

Ža 119:176 H. svého sluhu

Iz 55:6 H. Jehovu, dokud se dá najít

Lk 15:8 neh. drachmu, dokud by ji nenašla?

Jan 4:23 Otec h. ty, kdo

Sk 17:27 aby h. Boha

HLÍNA

Iz 45:9 Řekne snad h. Hrnčíři

Iz 64:8 Jsme h. a ty jsi náš Hrnčíř

Da 2:42 prsty zčásti ze železa a zčásti z h.

HLOUBKA

Ef 3:18 úplně pochopit, jaká je h.

HLOUPOST

Př 19:3 Člověka zavádí vlastní h.

Př 22:15 Se srdcem chlapce spojená h.

1Ko 3:19 moudrost světa je pro Boha h.

HLOUPÝ

Př 17:25 H. syn působí zármutek

HLUBOKÝ

Ří 11:33 Jak h. je Boží moudrost!

1Ko 2:10 duch zkoumá h. Boží věci

HLUCHÝ

3Mo 19:14 Nebudeš nadávat h.

Iz 35:5 uši h. uslyší

Mr 7:37 Dokonce vrací h. sluch

HNĚV

Ef 4:26 Ať nad h. nezapadne slunce

Kol 3:8 odložte od sebe h., urážky

HODEN

Mt 10:37 má rád víc než mě, není mě h.

Sk 13:46 nejste h. věčného života

Ef 4:1 vedli život h. povolání

Kol 1:10 vést život h. Jehovy

2Te 1:5 budete uznáni za h. království

Heb 11:38 svět jich nebyl h.

HODINA

Mt 24:36 den a h. nezná nikdo

HOLIT

3Mo 21:5 Kněží by si neměli h. hlavu

HOLOHLAVEC

2Kr 2:23 Táhni, ty h.!

HOLUBICE

Mt 3:16 Boží duch jako h.

Mt 10:16 obezřetní jako hadi, nevinní jako h.

HOMOSEXUÁLNÍ

1Ko 6:9 kteří mají h. styky

HORA

1Mo 7:20 Voda vystoupila nad h.

Ža 24:3 vystoupit na Jehovovu h.?

Iz 2:3 vystupme na Jehovovu h.

Iz 11:9 nebudou škodit na celé mé svaté h.

Da 2:35 velká h. a naplnila celou zemi

HORLIVOST

Ža 69:9 Stravuje mě h. pro tvůj dům

Iz 37:32 H. Jehovy to uskuteční

Heb 6:11 projevovat stejnou h.

HORLIVÝ

Ří 10:2 jsou h. pro Boha, ale ne

Tit 2:14 lid h. pro dobré skutky

HOŘCE

Mt 26:75 Vyšel ven a h. se rozplakal

HOŘČIČNÝ

Lk 13:19 jako h. zrnko, které člověk

HOŘKOST

Př 14:10 Jen srdce zná svou h.

Ef 4:31 Odložte zlomyslnou h., hněv, zlobu

HOST

Ža 15:1 kdo bude h. ve tvém stanu?

HOSTINA

Iz 25:6 h. s jídly, h. s vínem

HRA

Př 10:23 hanebnost je pro hlupáka jako h.

 HRADBY

Joz 6:5 H. města se zbortí

Eze 38:11 bydlí bez h., závor

Joe 2:7 jako vojáci přelézají h.

HRANICE

Ža 119:96 tvé přikázání je bez h.

HRNČÍŘ

Iz 64:8 Jsme hlína, ty náš H.

Ří 9:21 nemá h. hlínu ve své moci?

HROB

Job 14:13 Kdybys mě skryl v h.

Ka 9:10 v h. není práce ani moudrost

Oz 13:14 Vyplatím je z h.

Sk 2:31 Kristus nezanechán v h.

Zj 1:18 Mám klíče od smrti a h.

Zj 20:13 smrt a h. vydaly mrtvé

HRŮZA

Ža 91:5 Nebudeš se bát h. noci

HŘEŠIT

1Kr 8:46 není člověk, který neh.

Jk 4:17 ví, co je správné, ale nedělá to, h.

Jk 5:15 pokud h., bude mu odpuštěno

1Ja 3:6 kdo je v jednotě s ním, neh.

HŘÍCH

1Mo 4:7 u dveří se krčí h.

Ža 32:1 Šťastný je ten, jehož h. je odpuštěn

Ža 38:18 trápil jsem se kvůli svému h.

Iz 1:18 I když jsou vaše h. jako šarlat

Iz 38:17 Všechny mé h. jsi hodil za záda

Iz 53:12 Nesl h. mnohých

Jer 31:34 na jejich h. už nebudu vzpomínat

Eze 33:14 Když se špatný člověk odvrátí od h.

Mt 13:41 vyberou ty, kdo druhé přivádí k h.

Mr 3:29 rouhání proti duchu je věčným h.

Jan 1:29 Boží Beránek zbavuje svět h.!

Sk 3:19 čiňte pokání, aby byly vaše h. vymazány

Ří 3:25 v minulosti odpouštěl h.

Ří 5:12 Skrze jednoho člověka vstoupil do světa h.

Ří 6:14 H. nad vámi nesmí panovat

Ří 6:23 mzda, kterou dává h., je smrt

1Ti 5:24 h. jiných vyjdou najevo později

1Ja 1:7 krev Ježíše nás očišťuje od každého h.

1Ja 5:17 Každá špatnost je h.

HŘÍŠNÍK

Ža 1:5 h. neobstojí ve shromáždění

Lk 15:7 v nebi radost z h., který činí pokání

Lk 18:13 Bože, jsem h., smiluj se nade mnou

Jan 9:31 Víme, že h. Bůh nenaslouchá

Ří 5:8 Kristus zemřel, když jsme byli ještě h.

HŮL

Zj 12:5 pást národy železnou h.

HUTNÝ

Heb 5:14 h. pokrm je pro zralé lidi

HVĚZDA

Ža 147:4 všechny h. nazývá jménem

Mt 24:29 Hned po soužení budou padat h.

Zj 2:1 drží v pravé ruce sedm h.

HÝČKAT

Př 29:21 Pokud h., bude nevděčník

CH

CHAMTIVEC

1Ko 5:11 přestat se stýkat s ch.

1Ko 6:10 ch. nezdědí království

CHAMTIVOST

Lk 12:15 chraňte se před ch.

Kol 3:5 ch. je modlářstvím

CHÁTRAT

2Ko 4:16 vnější člověk ch.

CHERUBÍN

1Mo 3:24 ch. s ohnivým mečem

Eze 28:14 pomazaný ch. ochránce

CHLAPEC

Př 22:6 Vychovej ch., aby šel

Iz 11:6 malý ch. je povede

Jer 1:7 Neříkej: Jsem ještě ch.

CHLÉB

Ne 9:15 dal jsi jim ch. z nebe

Iz 55:2 Proč platíte za to, co není ch.?

Mt 6:11 Dej nám ch. na dnešní den

Mt 26:26 Ježíš vzal ch., rozlámal ho

Jan 6:35 Já jsem ch. života

1Ko 10:17 je jeden ch. Všichni jíme z jednoho

CHLEBA

Ža 37:25 jeho děti nežebrají o ch.

Mt 4:4 Člověk nebude žít jenom z ch.

CHLUBENÍ SE

1Ja 2:16 ch. majetkem nepochází

CHLUBIT SE

1Ko 1:31 ať se ch. v Jehovovi

2Te 1:4 ch. vámi mezi Božími sbory

CHODIT

Mi 6:8 pokorně ch. se svým Bohem

CHOVÁNÍ

1Pe 3:1 získáni beze slova vaším ch.

1Pe 3:16 zahanbeni vaším dobrým ch.

CHOVAT SE

Flp 1:27 ch., jak si dobrá zpráva zaslouží

1Pe 2:12 Ch. mezi národy co nejlépe

CHRÁM

. Viz také DŮM, Ža 11:4 Jehova je v ch.

Ža 27:4 s vděčností se dívat na jeho ch.

Jer 7:4 Jehovův ch., Jehovův ch.

Eze 41:13 Změřil ch. a byl 100 loket dlouhý

Mal 3:1 náhle přijde do svého ch. Pán

Mt 21:12 vstoupil do ch. a vyhnal

Jan 2:19 Zbořte tento ch. a za tři dny

Sk 17:24 nebydlí v ch. postavených rukama

1Ko 3:16 jste Boží ch.

CHRÁMOVÝ SLUHA

Ezr 8:20 ch. na pomoc Levitům

CHRÁNIT

Ka 7:12 moudrost ch., jako peníze ch.

CHROMÝ

Iz 35:6 ch. bude skákat jako jelen

Mal 1:8 obětujete ch. nebo nemocné zvíře

CHTÍT

Ří 7:15 Nedělám to, co ch., ale

Ří 7:18 Ch. dělat to, co je dobré

CHUDÁK

1Ko 15:19 největší ch. ze všech

CHUDOBA

Př 30:8 Nedávej mi ch. ani bohatství

Př 30:9 abych kvůli ch. nekradl

2Ko 8:2 navzdory ch. mimořádná štědrost

CHUDÝ

1Sa 2:8 pozvedá ch. z popela

Ža 9:18 na ch. se nebude navždy zapomínat

Ža 69:33 Jehova naslouchá ch.

Lk 4:18 abych oznámil dobrou zprávu ch.

Jan 12:8 Ch. budete mít kolem sebe vždycky

2Ko 6:10 ch., ale mnoho lidí obohacujeme

Ga 2:10 abychom pamatovali na ch.

CHVÁLA

1Pa 16:25 Jehova si zaslouží všechnu ch.

Př 27:21 člověka prověří ch.

CHVÁLIT

Ža 147:1 Ch. ho je příjemné a vhodné!

Př 27:2 Ať tě ch. někdo jiný

1Ko 11:2 Ch. vás, že na mě pamatujete

CHVALTE JAH

Ža 146:1 Ch.! Chval, má duše

Ža 150:6 co dýchá, ať chválí Jah! Ch.!

Zj 19:1 velký zástup zvolal: Ch.!

CHVĚNÍ

Flp 2:12 pracujte na záchraně s bázní a ch.

CHVÍLE

Iz 26:20 Na ch. se skryj, dokud

CHVILKA

2Ko 4:17 utrpení trvá jen ch.

CHYBA

Job 6:24 Vysvětlete mi, jaké ch.

CHYBOVAT

Jk 3:2 Všichni často ch.

CHYTAT

Lk 5:10 Odteď budeš ch. lidi

CHYTRÝ

Př 12:23 Ch. člověk skrývá, co ví

Př 14:15 ch. zvažuje své kroky

Př 22:3 Ch. vidí nebezpečí a skryje se

I

INSPIRACE

1Pa 28:12 plány dostal i.

INSPIROVANÝ

2Ti 3:16 Celé Písmo je i.

INTELEKTUÁL

Lk 10:21 Otec skryl před i.

IZÁK

1Mo 22:9 Svázal I. ruce a nohy

IZRAEL

1Mo 35:10 Tvé jméno bude I.

Ža 135:4 vyvolil I. za svůj zvláštní majetek

Ga 6:16 pokoj a milosrdenství nad Božím I.

 J

JABLKO

Př 25:11 zlatá j. ve stříbrné míse

JAH

2Mo 15:2 Má síla a moc je J.

Iz 12:2 vždyť J., Jehova, je má síla

JÁKOB

1Mo 32:24 s J. začal zápasit muž

JAKUB 1

Lk 6:16 J. syna Jidáše

JAKUB 2

Sk 12:2 popravil Janova bratra J.

JAKUB 3

Mr 15:40 Marie, matka J. Menšího

JAKUB 4

Mt 13:55 a jeho bratři J.

Sk 15:13 Když domluvili, J. řekl

1Ko 15:7 objevil se J., pak všem

Jk 1:1 Já, J., otrok Boha a

JÁMA

Př 26:27 Kdo kope j., spadne do ní

Da 6:7 má být hozen do lví j.

Mt 15:14 slepý vede slepého, spadnou do j.

JAN 1

Mt 21:25 Odkud měl J. pověření křtít?

Mr 1:9 J. pokřtil Ježíše v Jordánu

JAN 2

Jan 1:42 Ty jsi Šimon, J. syn

JAN 3

Mt 4:21 Zebedeova syna J.

JÁSAT

Job 38:7 společně j. jitřní hvězdy

JAZYK

1Mo 11:7 zmaťme jejich j.

Ža 34:13 dávej pozor na svůj j.

Př 18:21 Smrt i život jsou v moci j.

Iz 35:6 j. němého bude radostně volat

Iz 50:4 Jehova mi dal j. poučených

Sef 3:9 změním národům j. na čistý

Ze 8:23 deset mužů ze všech j.

Sk 2:4 začali mluvit různými j.

1Ko 13:8 j. přestanou

1Ko 14:22 J. jsou znamením pro nevěřící

Jk 1:26 nedrží svůj j. na uzdě

Jk 3:8 j. nedokáže zkrotit nikdo

Zj 7:9 ze všech národů, kmenů, lidí a j.

JEDEN

1Ko 8:6 j. Bůh, Otec, a j. Pán, Ježíš

JEDINÝ

Jan 3:16 dal svého j. Syna, aby

JEDNOMYSLNĚ

2Mo 19:8 lid j. odpověděl

Sk 15:25 j. jsme se rozhodli

JEDNOROZENÝ

Jan 1:18 J. bůh nám ho přiblížil

JEDNOTA

Ža 133:1 bratři bydlí v j.

Ef 4:3 zachovávat j. ducha

Ef 4:13 dokud nedosáhneme j. ve víře

JEDNOTNÝ

1Ko 1:10 buďte j. v tom, co říkáte

Flp 2:2 budete úplně j.

JEFTA

Sd 11:30 J. slavnostně slíbil

JEHNĚ

Iz 40:11 Svou paží shromáždí j.

JEHOŠAFAT

2Pa 20:3 J. dostal strach

JEHOVA

2Mo 3:15 J. je mé jméno navždy

2Mo 5:2 Kdo je J.? Žádného J. neznám!

2Mo 6:3 své jméno J. jsem jim nedal poznat

2Mo 20:7 Nepoužiješ jméno J. nevhodně

5Mo 6:5 Budeš milovat J. celým srdcem

5Mo 7:9 J. je pravý Bůh, věrný Bůh

Ža 83:18 máš jméno J., sám jsi Nejvyšší

Iz 42:8 Já jsem J., to je mé jméno

Oz 12:5 J., pod tímto jménem je známý

Mal 3:6 já jsem J., neměním se

Mr 12:29 J., náš Bůh, je jeden J.

JEHOVŮV DEN

Joe 2:1 J. přichází. Je blízko!

Am 5:18 Co vám J. přinese?

Sef 1:14 Zvuk J. je děsivý

1Te 5:2 J. přijde jako zloděj

2Te 2:2 nenechte se rozrušit, že J. je tady

2Pe 3:12 stále máte na mysli J.

JEMNÝ

1Te 2:7 byli jsme k vám j. jako matka

JEREMJÁŠ

Jer 38:6 J. hodili do nádrže

JERUZALÉM

Joz 18:28 Jebusi, což je J.

Da 9:25 příkaz, aby byl obnoven J.

Mt 23:37 J., J.! Zabíjíš proroky

Lk 2:41 chodívali do J. na Pesach

Lk 21:20 až uvidíte J. obležený vojsky

Lk 21:24 J. budou pošlapávat národy

Sk 5:28 svým učením jste naplnili J.

Sk 15:2 za apoštoly a staršími do J.

Ga 4:26 J. nahoře je svobodný, je naše matka

Heb 12:22 Přiblížili jste se k nebeskému J.

Zj 3:12 Nový J. sestupuje z nebe

Zj 21:2 Nový J. sestupuje, jako nevěsta

JESKYNĚ

Mt 21:13 děláte z něho lupičskou j.

JESLE

Lk 2:7 položila ho do j.

JEZÁBEL

1Kr 21:23 J. sežerou psi

Zj 2:20 snášíš tu ženu J.

JEŽÍŠ

Mt 1:21 dáš mu jméno J.

JHO

1Kr 12:14 otec j. ztížil, já přidám

Mt 11:30j. příjemné, můj náklad lehký

JIDÁŠ

Mt 27:3 J. trápilo svědomí a přinesl 30

JÍDLO

1Ko 8:13 Pokud j. pohoršuje bratra

JINÉ OVCE

Jan 10:16 Mám j., ne z tohoto

JÍST

1Ko 5:11 S takovým člověkem ani nej.

2Te 3:10 nechce pracovat, ať nej.

JISTÝ

Ka 7:14 aby si nebyli j., co se stane

JIŠAI

1Sa 17:12 J. měl osm synů

Iz 11:1 Z J. pařezu vyroste proutek

JÍT

Iz 55:1 žízniví, poj. k vodě!

Jan 6:19 Ježíše, jak j. po moři

1Ko 4:6 Nej. nad to, co je napsáno

JMÉNO

1Mo 11:4 Tak si uděláme slavné j.

2Mo 3:15 Jehova. To je mé j. navždy

2Mo 9:16 aby se o mém j. mluvilo

2Mo 20:7 Nepoužiješ j. Jehovy nevhodně

1Sa 17:45 já jdu proti tobě ve j. Jehovy

1Pa 29:13 chválíme tvé krásné j.

Ža 9:10 kdo znají tvé j., ti budou důvěřovat

Ža 79:9 kvůli svému slavnému j.

Př 5:9 abys u druhých neztratil dobré j.

Př 18:10 Jehovovo j. je pevná věž

Př 22:1 Dobré j. si vybrat spíš než bohatství

Ka 7:1 Dobré j. lepší než dobrý olej

Jer 23:27 aby můj lid zapomněl na mé j.

Eze 39:25 Budu horlivě bránit své svaté j.

Mal 1:11j. bude veliké mezi národy

Mal 3:16 pro ty, kdo myslí na jeho j.

Mt 6:9 ať je posvěceno tvé j.

Jan 12:28 Otče, oslav své j.

Jan 14:14 poprosíte o cokoli v mém j.

Jan 17:26 Dal jsem jim poznat tvé j.

Sk 4:12 není žádné jiné j. pro záchranu

Sk 15:14 z nich vybral lid pro své j.

Ří 10:13 kdo vzývá Jehovovo j., bude zachráněn

Flp 2:9 j., které je nad každým jiným j.

JMENOVAT SE

2Mo 3:13 Co když se zeptají: Jak se j.?

JOB

Job 1:9 Copak se J. nevyplácí, že

Jk 5:11 Slyšeli jste o J. vytrvalosti

JONÁŠ

Jon 2:1 J. se v břiše ryby modlil

JONATAN

1Sa 18:3 J. s Davidem smlouvu

1Sa 23:16 J. posílil Davida

 JORDÁN

Joz 3:13 vody v J. se zastaví

2Kr 5:10 sedmkrát se umyj v J.

JOSEF

1Mo 39:23 Jehova byl s J.

Lk 4:22 Copak to není J. syn?

JOSIJÁŠ

2Kr 22:1 J. vládl 31 let

JOZUE

2Mo 33:11 služebník J., syn Nuna

JUBILEJNÍ ROK

3Mo 25:10 Bude to pro vás j.

JUDA

1Mo 49:10 Žezlo se od J. nevzdálí

K

KAIN

1Ja 3:12 ne jako K., který zabil bratra

KALEB

4Mo 13:30 K. se pokusil uklidnit lid

4Mo 14:24 K. projevil jiný postoj

KÁMEN

Da 2:34 vysekán k., ne rukama

Mt 21:42 K., který stavitelé zavrhli

Lk 19:40 kdyby mlčeli, křičely by k.

KÁMEN ÚRAZU

Ža 119:165 milují tvůj zákon, není k.

Ří 14:13 neudělat nic, co by bylo k.

1Ko 10:32 Nebuďte k.

Flp 1:10 byli bez vady a nebyli pro jiné k.

KÁNA

Jan 2:1 svatební hostina v galilejské K.

KÁRÁNÍ

Př 3:11 neoškliv si jeho k.

Př 29:1 zatvrzelý i po častém k.

Ka 7:5 lepší k. od moudrého

KÁRAT

1Ti 5:1 Nek. tvrdě staršího muže

KÁZAT

Mt 9:35 Ježíš k. dobrou zprávu

Mt 24:14 dobrá zpráva o Království se bude k.

Lk 8:1 cestoval, k. a oznamoval

Ří 10:14 uslyší, když se nebude k.?

Ří 15:23 nemám místo, kde jsem nek.

2Ti 4:2 K. slovo s pocitem naléhavosti

2Pe 2:5 Noe k. o tom, co je správné

KÉFAS

1Ko 15:5 objevil se K., potom dvanácti

Ga 2:11 otevřeně jsem se proti K. postavil

KLEPAT

Mt 7:7 k., a bude vám otevřeno

KLÍČ

Mt 16:19 Dám ti k. od království

Lk 11:52 vzali jste k. k poznání

Zj 1:18 Mám k. od smrti a hrobu

KLID

Př 17:1 Lepší suchý chleba, kde je k.

Př 17:27 s dobrým úsudkem zůstává v k.

KLIDNÝ

Př 14:30 K. srdce je životodárné

KLUZKÝ

Ža 73:18 Stavíš je na k. zem

KMEN

1Mo 49:28 Z těch je 12 izraelských k.

KNĚZ

Ža 110:4 Jsi navždy k., jakým byl

Oz 4:6 zavrhl jsi poznání, zavrhnu tě jako k.

Mi 3:11 jeho k. poučují za odměnu

Mal 2:7 Rty k. by měly střežit poznání

Sk 6:7 Víru přijalo i mnoho k.

Zj 20:6 Budou k. Boha a kralovat 1 000 let

KNĚŽSTVO

1Pe 2:9 královské k., svatý národ

KNIHA

2Mo 32:33 vymažu ho ze své k.

Joz 1:8 O k. Zákona bys neměl přestat mluvit

Ka 12:12 Psaní mnoha k. nebere konce

Mal 3:16 psala se před ním pamětní k.

Sk 19:19 přinesli své k. a přede všemi je spálili

Zj 20:15 kdo nebyl zapsaný v k. života

KNÍŽE

Ža 45:16 Ustanovíš je za k. po celé

Iz 9:6 dostane jméno K. pokoje

Iz 32:1 k. budou panovat v zájmu práva

Da 10:13 kladl mi odpor k. Persie

KNOT

Iz 42:3 doutnající k. neuhasí

KOBŘÍ

Iz 11:8 bude si hrát nad k. dírou

KOBYLKA

Iz 40:22 obyvatelé jsou jako k.

KOHOUT

Mt 26:34 než k. zakokrhá, zapřeš

KOJÍCÍ

1Te 2:7 jako když k. matka pečuje

KOLO

Eze 1:16 jako by bylo k. k.

KONEC

Iz 2:2 Na k. dnů bude hora

Mt 24:14 potom přijde k.

Jan 13:1 miloval je až do k.

KORACH

4Mo 26:11 K. synové nezemřeli

Juda 11 zahynuli ve vzpurné řeči K.!

KORNÉLIUS

Sk 10:24 K. sezval příbuzné a přátele

KORUNA

Př 12:4 Dobrá manželka k. pro manžela

Mt 27:29 upletli k. z trní

1Ko 9:25 dělají to, aby získali pomíjivou k.

KOŘEN

Lk 8:13 přijímají, ale nemají k.

KOŘIST

Jer 39:18 Získáš svůj život jako k.

KOST

1Mo 2:23 To je konečně k. z mých k.

2Kr 13:21 Jakmile se muž dotkl Elišových k., ožil

Ža 34:20 Střeží jeho k., ani jedna zlomena

Př 25:15 laskavý jazyk dokáže zlomit k.

Jer 20:9 jako oheň uzavřený v mých k.

Jan 19:36 Ani jedna k. mu nebude zlomena

KOŠ

Mt 14:20 úlomků chleba bylo 12 plných k.

KOTVA

Heb 6:19 naděje, k. pro duši

KOUPIT

1Ko 7:23 Byli jste k. za vysokou cenu

Zj 5:9 svou krví jsi k. Bohu lidi

KOUSAT

Ga 5:15 jeden druhého k. a požíráte

KOUZELNÍK

Sk 13:6 Bar-Jezus, k.

KOZEL

Mt 25:32 pastýř odděluje ovce od k.

KRAJAN

1Te 2:14 vytrpěli jste od k. to samé

KRÁL

Sd 21:25 V té době neměl Izrael k.

1Sa 23:17 Budeš k. a já budu druhý

Ža 2:6 dosadil jsem svého k. na Sionu

Př 21:1 K. srdce je jako proudy vody

Př 22:29 v práci zručný? Postaví se před k.

Iz 32:1 K. bude vládnout v zájmu spravedlnosti

Ze 14:9 Jehova bude k. nad celou zemí

Mt 21:5 přichází tvůj k., sedí na oslu

Mt 27:29 Buď zdráv, ty k. Židů!

Lk 21:12 přivádět vás před k. a místodržitele

Jan 19:15 Nemáme k., jenom císaře

Sk 4:26 K. země povstali

Zj 1:6 z nás udělal k. a kněze

Zj 18:3 K. se s ním dopouštěli nemravnosti

KRÁL JIHU

Da 11:11 k. se rozhořčí

Da 11:40 k. se s ním bude strkat

KRÁL SEVERU

Da 11:7 proti pevnosti k.

Da 11:40 k. proti němu zaútočí s válečnými

KRALOVÁNÍ

Lk 22:29 Uzavírám s vámi smlouvu o k.

KRALOVAT

Ří 6:12 Nedovolte, aby hřích k.

1Ko 15:25 Musí totiž k., dokud

Zj 5:10 budou k. nad zemí

Zj 11:15 bude k. po celou věčnost

KRÁLOVNA

1Kr 10:1 k. ze Sáby za Šalomounem

KRÁLOVSTVÍ

2Mo 19:6 Stanete se k. kněží

Da 2:44 nebeský Bůh zřídí k.

Da 7:14 byla mu dána vláda, čest a k.

Da 7:18 k. dostanou svatí

Mt 4:8 Ďábel mu ukázal všechna k.

Mt 6:10 Ať přijde tvé k. Ať se děje

Mt 6:33 Dávejte na první místo K.

Mt 21:43 k. dáno národu, který ponese ovoce

Mt 24:14 dobrá zpráva o K. se bude kázat

Mt 25:34 Pojďte, přijměte jako dědictví K.

Lk 12:32 Otci se zalíbilo dát vám K.

 Jan 18:36 Moje k. není částí tohoto světa

Sk 1:6 obnovíš k. už v této době?

1Ko 15:24 předá K. svému Bohu

Ga 5:21 kdo to dělají, nezdědí Boží k.

Kol 1:13 přenesl nás do k. svého Syna

KRÁSA

Př 6:25 Nedychti v srdci po její k.

Př 31:30 k. může být pomíjivá

Eze 28:17 Kvůli tvé k. zpychlo tvé srdce

KRÁST

2Mo 20:15 Nebudeš k.

Př 30:9 abych nezačal k. a nepošpinil Boha

Ef 4:28 kdo k., ať už nek.

KREV

1Mo 9:4 nebudete jíst maso s k.

3Mo 7:26 Nebudete jíst žádnou k.

3Mo 17:11 Život tvora je v k.

3Mo 17:13 vylije jeho k. a pokryje ji prachem

Ža 72:14 jejich k. bude v jeho očích drahocenná

Mt 26:28 To znamená mou k. smlouvy

Mt 27:25 Jeho k. ať přijde na nás a na naše děti

Sk 15:29 vyhýbat se k.

Sk 20:26 jsem čistý od k. všech lidí

Sk 20:28 sbor, který vykoupil k. vlastního Syna

Ef 1:7 jsme vykoupeni jeho k.

1Pe 1:19 drahocennou k. Krista

1Ja 1:7 k. Ježíše nás očišťuje od hříchu

Zj 18:24 Našla se v něm k. svatých

KRISTUS

Mt 16:16 Ty jsi K., Syn živého Boha

Lk 24:26 Copak nebylo nutné, aby to K. vytrpěl?

Jan 17:3 toho, kterého jsi poslal, Ježíše K.

Sk 18:28 z Písma dokazoval, že Ježíš je K.

1Ko 11:3 hlavou K. je Bůh

KROK

Jer 10:23 ani nedokáže řídit své k.

KRUH

Iz 40:22 ten, který sídlí nad k. země

KRUTÝ

Př 11:17 k. člověk sám sobě škodí

Př 12:10 špatní lidé jsou k. i tehdy

KRVÁCENÍ

Mt 9:20 žena, která 12 let trpěla k.

KŘEST

Ří 6:4 K. v jeho smrt pohřbeni s ním

1Pe 3:21 K. vás teď zachraňuje

KŘESŤAN

Sk 11:26 učedníci nazváni k.

KŘÍDLO

Rut 2:12 pod jehož k. jsi přišla

KŘIK

Ef 4:31 Odložte hněv, zlobu, k.

KŘIVÝ

Ka 1:15 k. se nedá narovnat

Mt 26:59 Sanhedrin chce k. svědectví

KŘTÍT

Mt 28:19 čiňte učedníky, k. je

KŮL

Mr 15:25 přibili ho na k.

Lk 23:21 Na k. s ním!

Ga 3:13 Prokletý je každý pověšený na k.

KŮŇ

Zj 6:2 bílého k. a ten, kdo na něm

Zj 19:11 otevřené nebe a bílého k.

KUPEC

Mt 13:45 k., který hledá perly

KUPNÍ SMLOUVA

Jer 32:12 dal jsem k. Barukovi

KVAS

Mt 13:33 království je jako k.

1Ko 5:6 trocha k. prokvasí celé těsto

KÝROS

Ezr 6:3 K.: Ať je ten dům znovu postaven

Iz 45:1 Jehova říká svému pomazanému, K.

L

LAKOMEC

Př 23:6 Nejez to, co ti dává l.

LAKOMÝ

5Mo 15:7 nebuď l.

LAMPA

Ža 119:105 Tvé slovo je l. pro mé kroky

Mt 6:22 Oko je l. těla

Mt 25:1 deseti pannám, které si vzaly l.

LÁSKA

Pís 8:6 l. je silná jako smrt

Mt 24:12 l. většiny lidí ochladne

Mr 10:21 Ježíš k němu pocítil l. a řekl

Jan 15:13 Nikdo nemá větší l. než

Ří 8:39 nedokážou oddělit od Boží l.

Ří 13:8 nic dlužní kromě l.

Ří 13:10 l. je naplněním Zákona

1Ko 8:1 Poznání vede k pýše, l. buduje

1Ko 13:2 kdybych neměl l., nebyl bych nic

1Ko 13:8 L. nikdy neselhává

1Ko 13:13 největší z nich je l.

1Ko 16:14 Všechno, co děláte, dělejte s l.

2Ko 2:8 ujistěte ho o své l.

Kol 3:14 l. je dokonalým poutem jednoty

1Pe 4:8 mějte vřelou l., protože l. přikrývá

1Ja 4:8 Bůh je l.

1Ja 5:3 L. k Bohu je v tom, že dodržujeme

Juda 21 zůstávejte v Boží l.

Zj 2:4 ztratil jsi l., kterou jsi měl na začátku

LASKAVOST

Př 31:26 na jazyku má zákon l.

LASKAVÝ

Př 25:15 l. jazyk dokáže zlomit kost

Mt 16:22 Buď k sobě l., Pane

Sk 28:2 k nám byli mimořádně l.

2Ti 2:24 má být ke všem l.

LAZAR

Lk 16:20 žebrák L.

Jan 11:11 Náš přítel L. usnul

Jan 11:43 L., pojď ven!

LÉČKA

Př 29:25 Strach z lidí je l.

Lk 21:34, 35 aby den nepřišel náhle jako l.

LEGRACE

1Mo 19:14 mysleli si, že Lot si dělá l.

Př 26:19 Byla to jen l.!

LEHKOMYSLNÝ

Př 14:16 hlupák je l.

LEHNOUT SI

3Mo 20:13 pokud si muž l. s mužem

LÉK

Př 17:22 Radostné srdce je dobrý l.

LÉKAŘ

Lk 5:31 Zdraví nepotřebují l.

LENOCH

Př 6:6 Jdi k mravenci, l.

Př 10:26 Jako dým pro oči je l.

Př 19:24 L. strčí ruku do misky

Př 20:4 L. v zimě neorá

LÉTO

Mt 24:32 víte, že je blízko l.

LEV

1Sa 17:36 zabil l. i medvěda

Ža 91:13 pošlapeš l. i hada

Iz 11:7 L. bude žrát slámu jako býk

1Pe 5:8 Ďábel chodí kolem jako řvoucí l.

Zj 5:5 L. z kmene Juda

LEVHART

Iz 11:6 l. ulehne vedle kůzlete

Da 7:6 další zvíře, jako l.

LEVI

Mal 3:3 přečistí syny L.

LEVITA

2Mo 32:26 Shromáždili se kolem něj L.

4Mo 3:12 L. budou moji

2Pa 35:3 L. vyučovali celý Izrael

LEŽ

2Te 2:11 Bůh nechává, aby uvěřili l.

LHÁŘ

Ža 101:7 l. přede mnou neobstojí

Př 19:22 lepší být chudý než l.

Jan 8:44 Ďábel je l. a otec lži

LHÁT

Kol 3:9 Nel. jeden druhému

Tit 1:2 slíbil Bůh, který nemůže l.

LÍBIT SE

Jan 8:29 vždycky dělám to, co se mu l.

Ří 15:1 ne dělat to, co se l. nám

Ří 15:2 dělat, co se l. bližnímu

Ří 15:3 Kristus nedělal, co se l. jemu

1Ko 12:18 umístil části těla, jak se mu l.

Ga 1:10 Snažím se snad l. lidem?

Kol 1:10 abyste se Jehovovi ve všem l.

1Te 4:1 jak žít tak, abyste se l. Bohu

 LIDÉ

Sk 5:38 plán nebo dílo od l. zaniknou

LICHOTIT

Př 26:28 ústa, která l., působí zkázu

Př 29:5 Kdo l. bližnímu, roztahuje síť

Juda 16 pro vlastní prospěch l. druhým

LICHOTIVÝ

Ří 16:18 l. řečí svádí

LILIE

Lk 12:27 Všimněte si, jak rostou l.

LÍNÝ

Mt 25:26 Špatný a l. otroku!

Ří 12:11 Buďte pracovití, ne l.

Heb 5:11 jste l. naslouchat

LIST

Mt 24:32 Jakmile na nich vyraší l.

LISTÍ

Eze 47:12 a jejich l. k uzdravování

LIŠKA

Mt 8:20 L. mají doupata, ale Syn člověka

LÍTO

Mt 9:36 zástupy, bylo mu jich l.

Mt 20:34 Ježíšovi l., dotkl se jejich očí

LNOUT

Ří 12:9 l. k tomu, co je dobré

LOGICKY

Sk 9:22 l. dokazoval, že Ježíš

LOGICKÝ

Lk 1:3 v l. pořadí napíšu

LOS

Ža 22:18 o mé oblečení hází l.

LOT

Lk 17:32 Vzpomeňte si na L. manželku

2Pe 2:7 zachránil bezúhonného L.

LOŽE

Heb 13:4 manželské l. neposkvrněné

LSTIVÝ

Př 3:32 Jehovovi se hnusí l. člověk

LUKÁŠ

Kol 4:14 milovaný lékař L.

LŮŽKO

Ža 41:3 bude ho na l. podporovat

LVÍ

Da 6:27 Zachránil Daniela ze l. tlap

LYDIE

Sk 16:14 L., prodavačka purpuru

M

MAGIE

5Mo 18:10 kdo se zabývá m.

Sk 19:19 zabývali se m., spálili své knihy

MAGOG

Eze 38:2 proti Gogovi ze země M.

MAJETEK

2Mo 19:5 budete mým zvláštním m.

Př 11:4 M. nebude k ničemu

Př 18:11 M. boháče v jeho představách hradba

Iz 60:5 přijde k tobě m. národů

Iz 61:6 Budete užívat m. národů

Lk 12:15 m. mu život nezajistí

Lk 14:33 kdo se nerozloučí se svým m.

Heb 10:34 snášeli jste drancování svého m.

MAKEDONIE

Sk 16:9 Vydej se do M. a pomoz

MALÉ STÁDO

Lk 12:32 Neboj se, m.

MALOMOCENSTVÍ

3Mo 13:45 ať člověk s m. volá:

4Mo 12:10 Miriam postižena m.

Lk 5:12 zahlédl ho muž plný m.

MALTA

Sk 28:1 že se ostrov jmenuje M.

MALÝ

Iz 60:22m. se stane tisíc

Ze 4:10 pohrdat dnem m. začátků?

MANA

2Mo 16:31 Izraelité chléb nazvali m.

4Mo 21:5 tuhle mizernou m. nemůžeme ani vidět

Joz 5:12 přestala se objevovat m.

MANASSE

2Pa 33:13 M. poznal, že Jehova

MANŽEL

1Ko 7:2 ať má každá žena svého m.

1Ko 7:14 nevěřící m. je posvěcen

Ef 5:25 M., milujte své manželky

Kol 3:18 Manželky, podřizujte se svým m.

MANŽELKA

1Mo 2:24 přilne ke své m.

1Mo 27:46 Pokud si Jákob vezme za m.

1Kr 11:3 Měl 700 m. a 300

Př 5:18 raduj se s m. svého mládí

Př 12:4 Dobrá m. je korunou pro manžela

Př 18:22 našel dobrou m., získal přízeň

Př 21:19 než s hádavou a vznětlivou m.

Př 31:10 Kdo najde dobrou m.?

Ka 9:9 Užívej si život s milovanou m.

Mal 2:15 s m. mládí nejednejte zrádně

1Ko 7:2 ať má každý muž svou m.

1Ko 9:5 být doprovázeni věřící m.

Ef 5:22 M. ať se podřizují manželům

Ef 5:28 milovat své m. jako své tělo

MANŽELSTVÍ

5Mo 7:3 Nebudeš s nimi uzavírat m.

1Ko 7:9 lepší vstoupit do m. než hořet touhou

1Ko 7:36 nehřeší. Ať vstoupí do m.

1Ko 7:38 kdo nevstoupí do m., udělá lépe

Heb 13:4 M. ať mají všichni v úctě

MAREK

Kol 4:10 Barnabášův bratranec M.

MARIE 1

Mr 6:3 tesař, syn M.

MARIE 2

Lk 10:39 M. naslouchala

Lk 10:42 M. si vybrala dobře

Jan 12:3 M. vzala velmi drahý vonný olej

MARIE 3

Mt 27:56 mezi nimi M. Magdaléna

Lk 8:2 M. Magdaléna, ze které vyšlo sedm démonů

MARIE 4

Mt 27:56 M., matka Jakuba a Josesa

MARIE 5

Sk 12:12 do domu M., matky Jana Marka

MARNOST

Ka 1:2 Největší m.!

MARTA

Lk 10:41 M., děláš si starosti

MASO

Př 23:20 k těm, kdo se cpou m.

MATKA

2Mo 20:12 Měj v úctě otce a m.

Ža 27:10 I kdyby mě opustil otec a m.

Př 23:22 nepohrdej m. proto, že zestárla

Lk 8:21m. a moji bratři jsou ti, kdo

Jan 19:27 učedníkovi řekl: Podívej se, tvá m.

Ga 4:26 Jeruzalém nahoře je naše m.

MEČ

1Sa 17:47 Jehova nezachraňuje m.

Iz 2:4 Překovají své m. v radlice

Mt 26:52 kdo berou m., m. zahynou

Ef 6:17 m. ducha, Boží slovo

Heb 4:12 Boží slovo ostřejší než m.

MED

2Mo 3:8 země oplývající mlékem a m.

Př 25:27 Jíst mnoho m. není dobré

MEDVĚD

1Sa 17:37 zachránil mě ze spárů m.

MEDVĚDICE

Iz 11:7 Kráva a m. se budou pást

MELCHISEDEK

1Mo 14:18 M., král Salemu, kněz

Ža 110:4 Jsi navždy knězem, jakým byl M.!

MĚNIT SE

Mal 3:6 já jsem Jehova, nem.

MENSTRUACE

3Mo 15:19m., nečistá sedm dnů

3Mo 18:19 pohlavní styk v době m.

MENŠÍ

Lk 9:48 kdo se chová jako m.

MESIÁŠ

Da 9:25 do M., Vůdce, bude 7 týdnů a

Da 9:26 Po těch 62 týdnech bude M. usmrcen

Jan 1:41 Našli jsme M.

Jan 4:25 Vím, že má přijít M., Kristus

MĚSÍC

Joe 2:31 m. se změní v krev

Lk 21:25 znamení na slunci, m. a hvězdách

MĚSTO

Lk 4:43 dobrou zprávu také v jiných m.

Heb 11:10 m., které má skutečné základy

METODA

1Ko 4:17 Připomene vám moje m.

MEZ

1Te 4:6 Nikdo nemá překračovat m.

MICHAEL

Da 10:13 M., jeden z nejpřednějších

Da 12:1 V té době povstane M.

Zj 12:7 M. a jeho andělé bojovali

MILOSRDENSTVÍ

1Pa 21:13 jeho m. je velké

Př 28:13 tomu, kdo je vyznává, bude projeveno m.

Mt 9:13 Chci m., a ne oběti

2Ko 1:3 Otec něžného m.

Jk 2:13 M. vítězí nad soudem

 MILOSRDNÝ

5Mo 4:31 Jehova je m. Bůh

Ne 9:19 byl jsi nesmírně m. a nezanechal

Ža 78:38 Byl však m., odpouštěl

Př 11:17 M. člověk prospívá sám sobě

Mt 5:7 Šťastní jsou m.

Lk 6:36 Buďte m. jako váš Otec

Jk 5:11 Jehova je velmi soucitný a m.

MILOVANÝ

Mt 3:17 To je můj m. Syn

MILOVAT

3Mo 19:18 Budeš m. svého bližního

5Mo 6:5 m. Jehovu celým srdcem

Mt 22:37 m. Jehovu celým srdcem

Jan 3:16 Bůh tak m. svět

Jan 13:1 m. své vlastní až do konce

Jan 13:34 abyste jeden druhého m.

Jan 14:15 Pokud mě m., budete dodržovat

Jan 21:17 Šimone, m. mě?

Ga 2:20 v Božího Syna, který mě m.

Kol 3:19 Manželé, m. své manželky

1Ja 2:15 Nem. svět ani věci ve světě

1Ja 3:18 nem. slovem, ale skutkem

1Ja 4:10 ne že my Boha, ale on m. nás

1Ja 4:20 Kdo nem. bratra, nemůže m. Boha

MINA

Lk 19:16 Pane, tvoje m. vynesla deset m.

MÍR

Ža 29:11 svému lidu požehná m.

Jer 6:14 Je m.!, i když žádný m. není

1Te 5:3 M. a bezpečnost!, náhlé zničení

Zj 6:4 dovoleno odejmout ze země m.

MÍRA

Jer 30:11 Budu tě ve vhodné m. ukázňovat

Lk 6:38 Jakou m. odměřujete

1Te 4:10 dělejte to ještě ve větší m.

MIRIAM

4Mo 12:1 M. a Áron proti Mojžíšovi

MÍRNĚ

1Ko 4:13 Když pomlouvají, mluvíme m.

MÍRNÝ

Ža 37:11 m. budou vlastnit zemi

Sef 2:3 pátrejte po Jehovovi, všichni m.

1Pe 3:4 krása tichého a m. ducha

MÍSTNOST

Iz 26:20 vejdi do svých vnitřních m.

MÍT

Flp 2:20 Vždyť nem. nikoho takového

Jk 2:15 bratr nebo sestra nem. co na sebe

MÍT RÁD

Mt 10:37 Kdo m. otce nebo matku víc

Zj 3:19 Všechny, které m., kárám

MLÁDÍ

Job 33:25 tělo svěžejší než v m.

Ža 71:17 vyučoval jsi mě od m.

Mr 10:20 všechno dodržuji už od m.

MLADÝ

Ža 110:3 m. lidé jako kapky rosy

Př 20:29 Krásou m. je jejich síla

1Ti 4:12 nedívá svrchu proto, že jsi m.

MLČET

Job 6:24 Poučte mě, a budu m.

Ža 4:4 Vypovídejte se ve svém srdci a m.

Ža 32:3 Když jsem m., moje kosti zeslábly

Ka 3:7 čas m. a čas mluvit

Iz 53:7 jako ovce, která m. před střihači

MLÉKO

2Mo 3:8 země oplývající m. a medem

Iz 60:16 Budeš pít m. národů

Heb 5:12 znovu potřebujete m.

1Pe 2:2 touhu po nefalšovaném m.

MLHA

Jk 4:14 Jste m., která se na chvilku

MLÝNSKÝ KÁMEN

Lk 17:2 na krk pověsili m.

MOC

Př 28:16 Vůdce bez úsudku zneužívá m.

Ze 4:6 Ne m., ale mým duchem

Mt 28:18 Dostal jsem veškerou m.

Lk 4:6 Dám ti m. nad nimi všemi i jejich slávu

Jan 12:38 komu byla zjevena Jehovova m.?

Ří 13:1 podřizujte se vládnoucí m.

2Ko 12:9 moje m. se projeví, když jsi slabý

MOCNÝ

2Ko 12:10 Když jsem slabý, pak jsem m.

MODLA

2Mo 20:4 Neuděláš si m. ani podobu

Ža 115:4 Jejich m. jsou stříbro a zlato

1Ja 5:21 vyhýbejte se m.

MODLÁŘ

1Ko 6:9 m. nezdědí Boží království

MODLÁŘSTVÍ

1Ko 10:14 utíkejte před m.!

MODLIT SE

2Kr 19:15 Ezekjáš se začal m.

Da 6:13 třikrát denně se m.

Mt 5:44 m. za ty, kdo vás pronásledují

Mt 6:9 M. tedy takto:

Mr 1:35 Brzy ráno se odešel m.

Mr 11:24 Věřte, že všechno, o co se m.

Lk 5:16 chodíval se m. na pustá místa

Sk 12:5 Petr ve vězení, sbor se m.

Ří 8:26 ani nevíme, o co se máme m.

1Te 5:17 Neustále se m.

2Te 3:1 m. za nás, aby se slovo šířilo

MODLITBA

Ža 65:2 K tobě, který vyslýcháš m.

Ža 141:2 m. připravená jako kadidlo

Př 15:8 m. čestných mu dělá radost

Př 28:9 i jeho m. je odporná

Ří 12:12 Vytrvávejte v m.

Jk 5:15 M. pronesená s vírou uzdraví

1Pe 3:7 aby vašim m. nic nebránilo

Zj 8:4 dým kadidla spolu s m. svatých

MOJŽÍŠ

4Mo 12:3 M. byl nejmírnější ze všech

Ža 106:32 M. se kvůli nim špatně vedlo

Sk 7:22 M. byl mocný ve slovech i skutcích

2Ko 3:7 M. obličej vyzařoval slávu

MOR

Lk 21:11 na jednom místě za druhým m.

MORÁLNÍ

Ef 4:19 Ztratili veškeré m. cítění

MOŘE

2Mo 14:21 Mojžíš napřáhl ruku nad m.

Iz 57:20 ničemové jsou jako rozbouřené m.

MOUDROST

Ža 111:10 Bázeň prvním krokem k m.

Př 2:6 Jehova dává m.

Př 2:7 M. uchovává pro čestné

Př 3:21 střež m. a schopnost přemýšlet

Př 4:7 M. je to nejdůležitější

Př 8:11 M. je lepší než korály

Př 24:3 M. se buduje dům

Ka 7:12 m. zachovává naživu

Ka 10:10 m. pomáhá dosáhnout úspěchu

Mt 11:19 m. se prokazuje jako pravá skutky

Lk 21:15 m., protivníci jí nedokážou odporovat

Ří 11:33 Jak hluboká je Boží štědrost, m.

1Ko 2:5 víra nebyla založená na lidské m.

1Ko 2:6 ne o m. vládců v tomto systému

1Ko 3:19 m. tohoto světa je hloupostí

Kol 2:3 V něm jsou všechny poklady m.

Jk 1:5 Pokud někomu chybí m., ať

Jk 3:17 m. shora je pokojná

MOUDRÝ

Ža 119:98 jsem m. než moji nepřátelé

Př 3:7 Nepovažuj sám sebe za m.

Př 9:9 Poděl se s m., bude moudřejší

Př 13:20 Kdo se stýká s m., zmoudří

Př 27:11 Buď m., můj synu, a dělej mi radost

Iz 5:21 Běda těm, kdo se považují za m.

Mt 11:25 tyto věci jsi skryl před m.

1Ko 1:26 ne mnoho m. z lidského hlediska

Ef 5:15 chovejte se jako m.

MRAK

Ka 11:4 kdo se dívá na m., nesklidí

MRAVENEC

Př 6:6 Jdi k m., lenochu

Př 30:25 M. si v létě připravují potravu

 MRTVÝ

Ka 9:5 m. nevědí vůbec nic

Lk 15:24 můj syn byl m., ale ožil

Lk 20:38 Není Bohem m., ale živých

Ef 2:1 oživil vás, i když jste byli kvůli hříchům m.

1Te 4:16 m. v jednotě s Kristem vstanou nejdřív

MSTÍT SE

Ří 12:19 Nem., milovaní

MUČEDNICKÝ KŮL

Mt 10:38 není ochotný nést m.

Lk 9:23 ať bere každý den svůj m.

MYRIÁDA

Zj 5:11 Byly jich m. m.

MYSL

Mt 22:37 milovat Jehovu celou m.

Ří 7:25 svou m. jsem otrokem Božího zákona

1Ko 2:16 máme Kristovu m.

Kol 3:2 Zaměřujte svou m. na to nahoře

MYSLET

Flp 3:19 m. jen na pozemské věci

MYSLET SI

Mt 24:44 o které si to nebudete m.

Ří 12:3 aby si o sobě nem. víc

Ga 6:3 pokud si někdo m., že je něco

MYŠLENÍ

Ef 4:23 vytvářet si nový způsob m.

MYŠLENKA

1Pa 28:9 Jehova si všímá každé m.

Ža 26:2 přečisti mé nejskrytější m.

Ža 139:17 Jak vzácné jsou tvé m.!

Ža 146:4 ten den zaniknou jeho m.

Př 20:5 M. v srdci jako hluboké vody

Iz 55:8m. nejsou vaše m.

2Ko 10:5 m. do zajetí, aby poslouchala Krista

MZDA

1Mo 31:7 desetkrát změnil moji m.

Jer 22:13 běda tomu, kdo nedává m.

Ří 6:23 m., kterou dává hřích, je smrt

N

NADBYTEK

Ža 72:16 na vrcholcích hor n. obilí

NADĚJE

Ža 146:5 Šťastný, kdo vkládá n. v Jehovu

Ří 8:24 S n. zachráněni; co vidíme, není n.

Ří 12:12 Radujte se z n.

Ří 15:4 díky vytrvalosti mít n.

Ef 1:18 vědět, k jaké n. vás povolal

Ef 2:12 žili jste bez n. a bez Boha

Heb 6:19 n. máme jako kotvu

NÁDOBA

Ří 9:21 jednu n. k čestnému účelu

1Pe 3:7 slabším, ženským n.

NÁDRŽ

Př 5:15 Pij vodu ze své n.

NADRŽOVAT

5Mo 10:17 Bůh nikomu nen.

Jk 2:9 Pokud ale někomu n.

NADŘAZENÝ

Flp 2:3 považujte druhé za sobě n.

NAHRADIT

2Mo 21:36 n. býka býkem

NÁHUBEK

5Mo 25:4 Nenasadíš býkovi n.

NAIN

Lk 7:11 cestoval do města N.

NÁKLAD

Ža 68:19 Jehova denně nosí náš n.

Ga 6:5 Každý ponese svůj n.

NÁKLADY

Lk 14:28 copak si nespočítá n.?

NAKLONĚNÝ

1Mo 8:21 srdce je n. ke špatnému

NALÉHAVOST

2Ti 4:2 Kaž slovo s pocitem n.

NALOMENÝ

Iz 42:3 N. rákos nedolomí

NALOŽIT

Lk 11:46 n. na lidi těžká břemena

NAPLNIT

1Mo 1:28 n. zemi a podmaňte si ji

Mt 5:17 Nepřišel jsem Zákon zrušit, ale n.

NAPODOBIT

1Ko 11:1 N. mě, jako já n. Krista

Ef 5:1 N. Boha jako děti

Heb 13:7 n. jejich víru

NAPRAVIT

5Mo 8:5 jako muž n. syna, Bůh n. tebe

Ža 94:12 Šťastný je člověk, kterého n.

2Ko 13:11 dál se radujte, n., co je potřeba

NAPSAT

Ří 15:4 Všechno, co bylo n. dřív

1Ko 4:6 Nejděte nad to, co je n.

NÁROD

1Mo 22:18 získají požehnání všechny n.

2Mo 19:6 královstvím kněží a svatým n.

Ža 33:12 Šťastný je n., jehož Bohem je Jehova

Iz 66:8 Copak se v jednu chvíli zrodí n.?

Mt 21:43 království dáno n., který ponese ovoce

Mt 24:7 Bude bojovat n. proti n.

Mt 25:32 před něj shromážděny všechny n.

Lk 21:24 dokud se nenaplní stanovené časy n.

Sk 17:26 Z jednoho člověka vytvořil všechny n.

1Pe 2:9 vyvolený rod, svatý n.

NARODIT SE

1Pe 1:3 způsobil, že jsme se znovu n.

NAROZENÍ

Ža 51:5 Už od n. nesu vinu

NAROZENINY

1Mo 40:20 Třetí den měl faraon n.

Mt 14:6 když se slavily Herodovy n.

NÁRUČÍ

Iz 40:11 ponese jehňata v n.

NÁŘEK

2Mo 2:24 Bůh uslyšel jejich n.

NAŘÍDIT

Sk 5:28 n. jsme, abyste nevyučovali

NAŘÍKAT

Eze 9:4 lidi, kteří vzdychají a n.

Ří 8:22 celé tvorstvo dodnes n.

Ří 8:26 beze slov n., duch za nás prosí

NÁSILÍ

1Mo 6:11 země byla plná n.

Ža 11:5 Nenávidí každého, kdo miluje n.

Ža 72:14 Vysvobodí je z útlaku a n.

NÁSILNÍK

Ža 5:6 N. jsou Jehovovi odporní

NÁSLEDOVAT

Mt 4:20 nechali své sítě a n. ho

Jan 10:27 Mé ovce mě n.

Zj 14:4 N. Beránka, ať jde kamkoli

NÁSLEDOVNÍK

Mt 19:21 přijď a staň se mým n.

NASLOUCHAT

Př 1:5 Moudrý n. a víc se naučí

Eze 2:7 ať už budou n., nebo ne

Mt 17:5 můj milovaný Syn. N. mu

Lk 10:16 Kdo n. vám, n. mně

Jk 1:19 připravený n., nespěchat s mluvením

NÁSTROJ

Ří 6:13 vydávat se jako n. dobra

NATAN

2Sa 12:7 N. řekl: Ty jsi ten muž!

NAUČIT SE

Flp 4:9 Dělejte to, co jste se n.

NAVŠTÍVIT

Sk 15:36 Vraťme se, n. bratry

NAVŽDY

Ka 3:14 co dělá Bůh, přetrvá n.

1Pe 1:25 Jehovovo slovo zůstává n.

NÁZOR

1Kr 18:21 váhat mezi dvěma n.?

Ří 14:1 nesuďte za jiné n.

NAŽIVU

2Mo 9:16 nechal jsem tě n. proto

NEBE

Jan 3:13 Nikdo nevystoupil do n.

2Ko 12:2 byl uchvácen do třetího n.

NEBESA

Ža 8:3 Když vidím tvá n., měsíc

Ža 19:1 N. oznamují Boží slávu

2Pe 3:13 očekáváme nová n. a novou zemi

NEBEZPEČÍ

Př 22:3 Chytrý vidí n. a skryje se

NEBUKADNECAR

Da 2:1 N. měl sny

NECITELNOST

Mr 3:5 zarmoutila ho n. jejich srdce

NEČEKANÝ

Ka 9:11 čas a n. události

NEČINNÝ

2Pe 1:8 zabrání vám to být n.

NEČISTOTA

Ří 1:24 Bůh je vydal n.

Kol 3:5 pokud jde o nemravnost, n.

NEČISTÝ

3Mo 13:45 volat: N.! N.!

Job 14:4 n. zplodit někoho čistého?

NEDBALE

Jer 48:10 poslání od Jehovy plní n.

NEDBALOST

Da 6:4 žádná n. na Danielovi

NEDUCHOVNÍ

1Ko 2:14 N. člověk nepřijímá

NEFILIM

. Viz OBR.

NEJVYŠŠÍ

Ža 83:18 Jehova, N. nad zemí

Da 4:17 poznali, že vládcem je N.

 NEMOC

Iz 53:4 nesl naše n.

Mt 9:35 uzdravoval lidi s nejrůznějšími n.

NEMOCNÝ

Iz 33:24 Nikdo neřekne: Jsem n.

Jk 5:14 Je někdo z vás n.?

NEMOŽNÝ

1Mo 18:14 Je pro Jehovu něco n.?

Job 42:2 nic pro tebe není n.

Mt 19:26 U lidí je to n., ale u Boha všechno

NĚMÝ

Iz 35:6 jazyk n. bude radostně volat

NENÁVIDĚT

3Mo 19:17 Nebudeš n. svého bratra

Ža 45:7 n. jsi špatnost

Ža 97:10 kdo milujete Jehovu, n., co je špatné

Př 6:16 šest věcí, které Jehova n.

Př 8:13 Bát se Jehovy znamená n. špatné

Am 5:15 N., co je špatné, a milujte, co je dobré

Mt 24:9 budou vás n. kvůli mému jménu

Lk 6:27 konejte dobro těm, kdo vás n.

Jan 7:7 svět mě n., protože svědčím

Jan 15:25 N. mě bez důvodu

1Ja 3:15 kdo n. svého bratra, je vrah

NEOMLUVITELNÝ

Ří 1:20 Jsou tedy n.

NEPLODNÝ

2Mo 23:26 Žádná žena nebude n.

Iz 54:1 Radostně volej, n.

NEPOCTIVOST

Da 6:4 na Danielovi žádná n.

NEPOCTIVÝ

Př 15:27 Kdo dosahuje n. zisku

Lk 16:8 správce, i když n., prozíravý

Lk 16:10 n. v nejmenším, n. i v mnohém

NEPORUŠENOST

1Ko 15:42 vzkříšeno v n.

NEPOŘÁDEK

1Ko 14:33 není Bohem n., ale pokoje

NEPOSKVRNĚNÝ

2Pe 3:14 Bůh posoudil jako n.

NEPŘÁTELSTVÍ

1Mo 3:15 n. mezi tebe a ženu

NEPŘEDSTAVITELNÝ

1Mo 18:25 Je n., že bys usmrtil

NEPŘIROZENÝ

Juda 7 uspokojovali n. tělesné touhy

NEPŘÍTEL

Ža 110:2 Podmaňuj uprostřed n.

Mt 5:44 Milujte své n.

Mt 10:36 n. ve vlastní rodině

Ří 12:20 pokud má tvůj n. hlad

NEROZHODNÝ

Jk 1:8 Je n. a nestálý

NEROZUMNÝ

Lk 12:20 Ty n., ještě dnes

NESKUTEČNOST

Iz 41:29 modly jsou vítr a n.

NESMRTELNOST

1Ko 15:53 smrtelné obleče n.

NESMYSL

Lk 24:11 připadalo jim to jako n.

NESPRAVEDLIVĚ

1Pe 2:19 příjemné, když někdo n. trpí

NESPRAVEDLIVÝ

Ří 9:14 Je Bůh n.? Rozhodně ne!

NESROVNATELNĚ

Ef 3:20 udělat n. víc než

NÉST

Ří 15:1 My silní jsme povinni n. slabosti

NESTOUDNÉ CHOVÁNÍ

Ga 5:19 nemravnost, n.

2Pe 2:7 Lot byl zdrcený n.

NESTRANNÝ

Sk 10:34 chápu, že Bůh je n.

NEŠTĚSTÍ

Př 3:25 Nebudeš se bát náhlého n.

NETRPĚLIVÝ

Př 14:29 n. odhaluje svou hloupost

NEÚCTA

2Sa 12:14 projevil jsi Jehovovi naprostou n.

NEUKÁZNĚNĚ

2Te 3:6 od bratra, který žije n.

NEUKÁZNĚNÝ

1Te 5:14 varujte n.

NEÚSTUPNÝ

2Pe 2:10 Jsou troufalí, n.

NEUVÁŽENĚ

Job 6:3 mluvil jsem n.

NEUŽITEČNOST

Ef 4:17 nežijte v n. své mysli

NEUŽITEČNÝ

Lk 17:10 Jsme n. otroci

NEVDĚČNÍK

Př 29:21 stane se z něj n.

NEVĚDOMOST

1Ti 1:13 jednal jsem z n.

NEVĚŘÍCÍ

1Ko 6:6 k soudu před n.!

1Ko 7:12 n. manželka je ochotná s ním žít

2Ko 6:14 Nevstupujte do svazku s n.

NEVĚSTA

Zj 21:9 n., Beránkova manželka

NEVIDITELNÝ

Ří 1:20 n. vlastnosti jasně vidět

Heb 11:27 jako by viděl toho, kdo je n.

NEVÝZNAMNÝ

1Sa 2:8 N. pozvedá z prachu

NEVZDĚLANÝ

Sk 4:13 n. a obyčejní lidé

NEZÁKONNOST

2Te 2:7 Skrytý vliv n. už působí

NEZASLOUŽENÁ LASKAVOST

Jan 1:17 n. prostřednictvím Ježíše

1Ko 15:10 n. mi Bůh neprokázal zbytečně

2Ko 6:1 nezapomínali na účel n.

2Ko 12:9 Stačí ti moje n.

NEZKUŠENÝ

Ža 19:7 n. díky nim zmoudří

Př 14:15 N. věří každému slovu

Př 22:3 n. jdou dál a doplatí na to

NEŽENATÝ

1Ko 7:32 N. muž se stará o Pánovy věci

NIČEMA

Př 15:8 Oběť n. je Jehovovi odporná

Iz 57:21 N. nemají pokoj

Mt 7:23 Jděte ode mě pryč, vy n.!

NIČIT

Ří 14:20 Nen. Boží dílo

NINIVE

Jon 4:11 mně nemá být líto N.?

NOC

Ža 19:2 n. za n. předávají poznání

Ří 13:12 N. velmi pokročila, den se přiblížil

NOE

1Mo 6:9 N. chodil s Bohem

Mt 24:37 přítomnost Syna jako N. dny

NOHA

Iz 52:7 krásné n. toho, kdo přináší

Jan 13:5 začal učedníkům umývat n.

Ří 16:20 rozdrtí Satana pod vašima n.

NOVÝ

Iz 42:9 oznamuji n. věci

Jan 13:34 Dávám vám n. přikázání

Sk 17:21 vyprávěli nebo poslouchali něco n.

Zj 21:1 viděl jsem n. nebe a n. zemi

Zj 21:5 Podívej, všechno tvořím n.

NUTNÝ

Ří 12:3 nemyslet si víc, než je n.

O

OBČANSTVÍ

Flp 3:20 máme o. v nebi

OBČERSTVIT

Mt 11:28 Pojďte ke mně, a já vás o.

OBDOBÍ

Da 2:21 Mění časy a o.

Sk 1:7 Není vaše věc znát časy a o.

1Te 5:1 O časech a o.

OBĚŤ

3Mo 7:37 zápalné o., obilné o., o. za hřích

1Sa 15:22 Poslušnost je lepší než o.

2Sa 24:24 o., které mě nic nestojí

Ža 40:6 Po o. a daru jsi netoužil

Ža 51:17 O., která se Bohu líbí, je ztrápený duch

Př 15:8 O. ničemů je Jehovovi odporná

Iz 1:11 Už mám dost zápalných o.

Oz 6:6 Radost mi dělá věrná láska, ne o.

Ří 12:1 svá těla předkládali jako živou o.

Heb 13:15 předkládejme Bohu o. chvály

OBEZŘETNÝ

Př 14:16 Moudrý je o.

Mt 10:16 o. jako hadi, nevinní jako holubice

OBHÁJIT

1Pe 3:15 vždy připravení o. svou naději

OBHAJOBA

Flp 1:7 při o. dobré zprávy

OBCHOD

Mt 22:5 bez zájmu odešel za svým o.

OBCHODNÍK

Zj 18:3 o. země zbohatli

OBCHODOVAT

Jk 4:13 budeme o., vyděláme si

OBLAK

Mt 24:30 jak přichází na nebeských o.

Heb 12:1 tak velký o. svědků

OBLEČENÝ

Př 7:10 žena o. jako prostitutka

OBOHATIT

Př 10:22 Jehovovo požehnání o.

2Ko 6:10 za chudé, ale mnoho lidí o.

OBR

1Mo 6:4 na zemi byli o.

 OBRAZ

1Mo 1:26 Udělejme člověka k našemu o.

OBŘEZANÝ

1Ko 7:19 Být o. nic neznamená

OBŘÍZKA

Ří 2:29 o. srdce duchem

OBVINĚNÍ

Ří 8:33 Kdo vznese o. proti

1Ti 5:19 Nepřijímej o. proti staršímu muži

Tit 1:7 dozorce musí být bez o.

OBYČEJNÝ

Sk 4:13 že jsou nevzdělaní a o.

OBYDLENÝ

Iz 45:18 stvořil zemi, aby byla o.

OČEKÁVÁNÍ

Lk 3:15 lidé byli plní o.

Lk 21:26 budou omdlévat strachem a o. toho

OČEKÁVAT

Job 23:12 pečlivěji, než se o.

Mi 6:8 co od tebe Jehova o.?

Hab 2:3 I kdyby se zdrželo, stále ho o.!

OČISTIT

Ža 51:2 o. mě od mého hříchu

OČISTIT SE

Da 12:10 Mnozí se o. a vybělí

2Ko 7:1 o. od všeho, co poskvrňuje

OČNÍ

Zj 3:18 Kup si ode mě o. mast

ODDANOST BOHU

1Ti 4:7 cvič se v o.

1Ti 4:8 o. je užitečná ke všemu

1Ti 6:6 o. přináší velký zisk

2Ti 3:12 chtějí žít v o., pronásledováni

ODDANÝ

2Pa 16:9 jejichž srdce je mu úplně o.

ODDANÝ BOHU

Job 27:5 nepřestanu být o.!

ODDĚLIT

Mt 25:32 o. lidi jedny od druhých

Ří 8:39 nedokážou o. od Boží lásky

ODEJÍT

1Ko 7:10 Ať manželka neo. od manžela

1Ko 7:15 Pokud se nevěřící rozhodne o., ať o.

ODEPŘÍT

Ža 84:11 Jehova neo. nic dobrého

Př 3:27 Neo. dobro těm, kdo ho

ODĚV

1Mo 3:21 Bůh udělal dlouhé o.

ODHALIT

Am 3:7 pokud neo. svůj záměr

Mt 11:25 před moudrými, o. jsi je dětem

ODMALIČKA

2Ti 3:15o. znáš svaté spisy

ODMĚNA

Kol 3:24 od Jehovy za o. dědictví

ODMĚNIT

Rut 2:12 Kéž tě Jehova o.

Heb 11:6 musí věřit, že je a že o.

ODPADLÍK

Př 11:9 O. ničí svého bližního

ODPADNUTÍ

2Te 2:3 musí nastat o.

ODPOČINOUT

Da 12:13 Budeš o., ale vstaneš

ODPOR

Ří 12:9 Mějte o. k tomu, co je ničemné

1Te 2:2 odvaha navzdory o.

ODPOVĚĎ

Př 15:1 Mírná o. odvrací vztek

ODPOVĚDĚT

Př 15:23 radost, když o. vhodně

Př 15:28 dobrý člověk přemýšlí, než o.

Př 18:13 o. dřív, než si vyslechne

Iz 65:24 Ještě než zavolají, o.

Kol 4:6 abyste věděli, jak každému o.

ODPOVĚDNOST

Eze 3:18 za smrt budu volat k o.

ODPOVĚDNÝ

1Sa 22:22 Jsem o. za smrt

ODPŮRCE

1Ko 16:9 Je ale mnoho o.

Flp 1:28 nenecháte se zastrašit o.

ODPUSTIT

Ne 9:17 Bůh, který ochotně o.

Ža 25:11 o. můj hřích, i když je velký

Ža 103:3 O. všechna tvá provinění

Př 17:9 Kdo o. provinění, usiluje o lásku

Iz 55:7 protože Bůh velkoryse o.

Mt 6:14 Pokud o., váš Otec o. vám

Mt 18:21 kolikrát mám o.?

Mt 26:28 krev vylita, aby o. hříchy

Kol 3:13 Jako Jehova o. vám

ODSOUDIT

2Ko 1:9 mysleli, že jsme o. k smrti

ODSTRANIT

1Ko 5:13 O. ničemu ze svého

ODVAHA

2Pa 15:7 buďte silní a neztrácejte o.

Sk 28:15 Pavel zahlédl bratry a sebral o.

Ef 6:20 abych mohl mluvit s o.

Flp 1:14 mají o. kázat Boží slovo

1Te 2:2 s pomocí našeho Boha jsme sebrali o.

ODVÁŽNĚ

Sk 4:31 o. oznamovali Boží slovo

ODVÁŽNÝ

Joz 1:7 buď o. a velmi silný

Př 28:1 dobří lidé jsou o. jako lev

1Ko 16:13 buďte o. a silní

OHAVNOST

Mt 24:15 o. působící zpustošení

OHEŇ

Jer 20:9 jako o. v kostech

Mt 25:41 věčný o. připravený pro Ďábla

1Ko 3:13 O. ukáže, kdo jak stavěl

1Te 5:19 Neuhašujte o. ducha

2Ti 1:6 jako o. rozněcovat Boží dar

2Pe 3:7 nebesa a země vyhrazeny pro o.

OHLÍŽET SE

Lk 9:62 kdo položil ruku na pluh a o.

OHNIVÉ JEZERO

Zj 19:20 o., které hoří sírou

OHROŽENÍ

2Ko 11:26 v o. ve městě, v o. na moři

OCHOTA

Ža 51:12 probuď ve mně o. poslouchat

OCHOTNĚ

Ža 110:3 Tvůj lid se o. nabídne

Ef 6:7 Služte o., jako Jehovovi

1Pe 5:2 Paste Boží stádo o.

OCHOTNÝ

2Mo 35:5 kdo má o. srdce, přinese

2Ko 8:12 Pokud je člověk o.

OCHRANA

Flp 3:1 ty samé věci jsou pro vaši o.

OCHRNUTÝ

Lk 5:24 řekl o. muži: Vstaň

OCHROMENÝ

Iz 44:8 nebuďte o. strachem

OCHUTNAT

Ža 34:8 O. a uvidíte, že Jehova je dobrý

1Pe 2:3 o., že Pán je laskavý

OKAMŽIK

Ža 30:5 jeho hněv je jen na o.

1Ko 15:52 ve chvíli, v o., během poslední trubky

OKLAMAT

Jer 20:7 O. jsi mě, Jehovo

Mt 24:24 o. pokud možno i vyvolené

Ga 6:7 Nenechte se o.: Bohu se nelze posmívat

OKNO

Sk 20:9 Eutychos seděl v o.

OKO

Ža 115:5 mají o., ale nevidí

Př 15:3 Jehovovy o. jsou všude

Mt 5:38 O. za o. a zub za zub

Mt 6:22 o. zaostřené, celé tělo jasné

1Ko 2:9 O. nevidělo a ucho neslyšelo

1Ko 12:21 O. nemůže říct ruce: Nepotřebuji tě

OKRAJ

3Mo 23:22 nesklidíš pole až k o.

OKRASA

Da 11:45 a svatou horou O.

OKRÁST

3Mo 19:13 bližního nebudeš o.

OKUSIT

Heb 6:4 o. nebeský dar

OLEJ

1Kr 17:16 o. v malém džbánu nedošel

Mt 25:4 rozvážné si kromě lamp vzaly i o.

Mr 14:4 Proč se s tím vonným o. tak plýtvá?

OLIVA

Ří 11:17 planou o., mezi ně naroubován

OLIVOVÁ HORA

Lk 22:39 vydal se na O.

Sk 1:12 O., u Jeruzaléma, sabatní den cesty

OLIVOVNÍK

Ža 52:8 jako o. v Božím domě

OLTÁŘ

1Mo 8:20 Noe postavil Jehovovi o.

2Mo 27:1 Uděláš o. z akáciového dřeva

Mt 5:24 nech dar před o. a usmiř se

Sk 17:23 o. Neznámému Bohu

OMEZIT

1Ko 7:35 Nechci vás o., ale

OMLUVA

Jan 15:22 Teď pro svůj hřích nemají o.

Juda 4 jako o. pro nestoudné chování

ONEMOCNĚT

Př 13:12 čekáním o. srdce

OPASEK

Iz 11:5 jeho o. bude věrnost

OPEVNĚNÍ

Lk 19:43 o. ze špičatých kůlů

 OPILEC

Př 23:21 O. a nenasyta zchudnou

1Ko 5:11 přestaňte se stýkat s o.

1Ko 6:10 o. nezdědí Boží království

OPÍT SE

Ef 5:18 neo. vínem

OPLATIT

Ža 116:12 Čím Jehovovi o.?

Př 20:22 Neříkej: O. to zlo!

Ří 12:19 Má je pomsta, já o., říká Jehova

2Te 1:6 o. soužením těm, kdo vám

1Pe 2:23 uráželi ho, neo. urážkami

OPLZLOST

Ří 1:27 muži k mužům. Dopouštěli se o.

OPORA

Př 3:26 Jehova ti bude o.

OPOVRŽENÍ

Iz 53:3 Byl v o. a vyhýbali se mu

OPOZDIT SE

Iz 46:13 má záchrana se neo.

Hab 2:3 určitě se splní, neo.!

OPSAT

5Mo 17:18 ať si o. tento zákon

OPUSTIT

5Mo 31:8 Nenechá bez pomoci, neo.

1Sa 12:22 Jehova vás neo.

Ža 27:10 I kdyby mě o. otec a matka

Ža 37:28 Jehova neo. své věrné

Iz 1:28 kdo o. Jehovu, čeká zkáza

Mt 19:29 každý, kdo o. domy nebo pole

Heb 13:5 Nikdy tě nenechám bez pomoci ani tě neo.

OREL

Iz 40:31 Vznesou se jako o.

OSEL

Ze 9:9 tvůj král jede na o.

OSLICE

4Mo 22:28 o. řekla Balámovi

OSOBNOST

Ef 4:24 obléct novou o.

Kol 3:9 Svlečte starou o. s jejími zvyky

OSPALOST

Př 23:21 o. oblékne člověka do hadrů

OSTEN

2Ko 12:7 byl mi dán do těla o.

OSTUDA

Př 29:15 dělá o. své matce

OSTUDNÝ

Ef 5:4 mezi vás nepatří o. chování

OSUD

Iz 65:11 naléváte víno bohu o.

OSVĚŽENÍ

Sk 3:19 aby přišla období o.

OSVOBODIT

Jan 8:32 pravda vás o.

Ří 6:18 byli jste o. od hříchu

OSVOBOZENÍ

Es 4:14 o. přijde odjinud

Lk 21:28 blíží se vaše o.

OŠIDIT

1Ko 6:7 Proč se radši nenecháte o.?

OTÁLET

2Pe 3:9 Jehova neo. se splněním slibu

OTEC

1Mo 2:24 opustí o. a matku

2Mo 22:22 Nebudete utlačovat dítě bez o.

Ža 2:7 dnes jsem se stal tvým o.

Ža 89:26 Ty jsi můj O., můj Bůh

Ža 103:13 Jako je o. milosrdný k synům, Jehova

Iz 9:6 dostane jméno Věčný o., Kníže

Mt 6:9 Náš O. v nebesích, ať je posvěceno

Mt 23:9 nikoho na zemi nenazývejte o.

Lk 2:49 musím být v domě svého O.

Lk 15:20 o. běžel, padl mu kolem krku

Jan 5:20 O. Synovi ukazuje všechno, co dělá

Jan 10:30 Já a O. jsme jedno

Jan 14:6 Nikdo nepřichází k O., jen skrze mě

Jan 14:9 Kdo viděl mě, viděl také O.

Jan 14:28 O. je větší než já

Jan 14:28 budete mít radost, že jdu k O.

OTROK

Př 22:7 dlužník je o. věřitele

Mt 24:45 Kdo je věrný a rozvážný o.?

Mt 25:21 Výborně, dobrý a věrný o.!

Lk 12:45 kdyby si ten o. někdy řekl

Lk 17:10 Jsme neužiteční o.

Jan 8:34 každý, kdo hřeší, je o. hříchu

1Ko 7:23 nebuďte o. lidí

OTŘESNÝ

Jan 6:60 Takové o. řeči!

OVÁZAT

Iz 61:1 Vyslal mě, abych o. rány

Eze 34:16 zraněnou o.

OVCE

Ža 100:3 jeho lid a o., které pase

Eze 34:12 Budu pečovat o své o.

Mt 25:33 O. postaví po své pravici

OVČINEC

Jan 10:16 jiné ovce, ne z tohoto o.

OVEČKA

2Sa 12:3 měl jenom jednu malou o.

Jan 21:16 Pas mé o.

OVĚŘIT SI

1Ja 4:1 o. inspirovaná prohlášení

OVLÁDNOUT

Ža 119:133 ať mě neo. nic špatného

Př 10:19 rozumný člověk o. rty

1Ko 6:12 ničím se nenechám o.

1Te 4:4 vědět, jak o. své tělo

OVLÁDNOUT SE

Př 16:32 kdo se umí o., je lepší

2Ti 2:24 má se o., když mu někdo křivdí

OVOCE

1Mo 3:3 o. ze stromu uprostřed zahrady

Mt 7:20 poznáte je podle jejich o.

Mt 21:43 dáno národu, který ponese jeho o.

Jan 15:2 která nese o., čistí, aby nesla víc o.

Jan 15:8 Otec oslaven tím, že nesete mnoho o.

Ga 5:22 o. ducha je láska, radost

OZNAČENÍ

Zj 13:17 jenom ten, kdo má to o.

OZNAČIT

Eze 9:4 o. na čele lidi

OZNAČIT SI

2Te 3:14 o. ho, přestaňte se stýkat

OZNÁMIT

1Ko 11:26 o. Pánovu smrt, dokud

OZNAMOVÁNÍ

Heb 10:23 vytrvávejme v o. své naděje

OŽIVIT

1Pe 3:18 usmrcen v těle, o. v duchu

P

PABĚRKOVAT

Rut 2:8 neodcházej p. na jiné pole

PADNOUT

Př 24:16 I kdyby dobrý p. sedmkrát

1Ko 10:12 ať si dá pozor, aby nep.

PAMÁTKA

Lk 22:19 Dělejte to na mou p.

PAMATOVAT

Ža 8:4 co je člověk, že na něj p.?

Ka 12:1 P. na Stvořitele, dokud jsi mladý

Na 1:7 P. na ty, kdo u něj hledají útočiště

Heb 10:32 P. na dřívější dny

PAMĚTNÍ HROBKA

Jan 5:28 všichni v p. uslyší

PÁN

5Mo 10:17 Jehova je P. pánů

Mt 6:24 Nikdo nemůže sloužit dvěma p.

Mt 7:22 P., P., copak jsme ve tvém jménu

Mt 9:38 Proste proto P. žně

Mt 22:44 Jehova řekl mému P.:

Ří 14:4 Je to jeho p., kdo posoudí

1Ko 7:39 vdát se jen v P.

1Ko 8:5 je mnoho bohů a mnoho p.

Kol 4:1 i vy máte v nebi P.

PANCÍŘ

Ef 6:14 p. správného jednání

PANIKA

Iz 28:16 Kdo věří, nepodlehne p.

PANNA

Mt 25:1 království podobné deseti p.

1Ko 7:25 O p. nemám žádný příkaz

PANOVAT

1Mo 3:16 manžel nad tebou bude p.

Ka 8:9 člověk p. nad člověkem k jeho škodě

Ří 6:14 Hřích nad vámi nesmí p.

PÁNOVA VEČEŘE

1Ko 11:20 abyste jedli P.

PAŘEZ

Iz 11:1 Z Jišaiova p. vyroste proutek

Da 4:15 p. s kořeny nechte v zemi

PAST

Ža 91:3 osvobodí z p. ptáčníka

PÁST

Sk 20:28 abyste p. Boží sbor

1Pe 5:2 P. Boží stádo

PASTVINA

Iz 30:23 stáda na rozlehlých p.

PASTÝŘ

Ža 23:1 Jehova je můj p.

Iz 40:11 Bude se starat o své stádo jako p.

Eze 34:2 Běda p., kteří pasou sami sebe!

 Eze 37:24 David bude jejich králem a p.

Ze 13:7 Udeř p. a ať se ovce rozprchnou

Mt 9:36 byli jako ovce bez p.

Jan 10:11 Jsem dobrý p., za ovce svůj život

Jan 10:14 jsem dobrý p. Znám své ovce

Jan 10:16 jedno stádo s jedním p.

Ef 4:11 dal některé jako p. a učitele

PÁTRAT

1Pa 28:9 Pokud po něm p., dá se najít

Eze 34:11 budu p. po svých ovcích

Sef 2:3 p. po Jehovovi, všichni mírní

1Pe 1:10 pečlivě po ní p. proroci

PATŘIT

Ří 14:8 žijeme, umíráme, p. Jehovovi

1Ko 6:19 nep. sami sobě

1Ko 7:3 Ať manžel dává manželce, co jí p.

PAVEL

. Viz také SAUL, 1Ko 1:12 Patřím P.

PEC

Da 3:17 Bůh nás dokáže zachránit z p.

PEČEŤ

Pís 8:6 Dej si mě jako p. na srdce

2Ko 1:22 vtiskl na nás svou p. a dal nám záruku

Zj 7:3 dokud otrokům nedáme p.

PEČOVAT

1Ko 12:25 části těla o sebe p.

Ef 5:29 každý něžně p. o své tělo

PENÍZE

Ka 5:10 kdo miluje p., nenasytí se

Ka 7:12 p. chrání, ale výhoda moudrosti

Ka 10:19 p. uspokojí každou potřebu

1Ti 6:10 Láska k p. kořenem špatných věcí

Heb 13:5 život bez lásky k p.

PERLA

Mt 7:6 neházejte p. prasatům

Mt 13:45 království jako kupec, který hledá p.

PES

Př 26:17 Jako ten, kdo chytá p. za uši

Ka 9:4 živý p. je na tom lépe než mrtvý lev

2Pe 2:22 P. se vrátil ke svým zvratkům

PESACH

2Mo 12:11 Je to Jehovův P.

PESACHOVÝ

2Mo 12:27 p. oběť pro Jehovu

1Ko 5:7 Kristus, náš p. beránek

PETR

Mt 14:29 P. šel po vodě

Lk 22:54 P. ho zpovzdálí následoval

Jan 18:10 P. vytasil meč, usekl ucho

Sk 12:5 P. ve vězení, sbor se modlil

PEVNĚ STÁT

1Ko 16:13 p. ve víře

PEVNOST

Ža 18:2 Jehova je má p.

Iz 25:4 p. pro bezvýznamného, p. pro chudého

PEVNÝ

1Ko 15:58 buďte p., nepohnutelní

PILÁT

Jan 19:6 P. řekl: Ničím se neprovinil

PÍLE

Př 12:27 p. je vzácným pokladem

PILNÝ

Př 10:4 p. ruce přináší bohatství

Př 21:5 Plány p. vedou k úspěchu

PINECHAS

4Mo 25:7 Když to viděl P., vzal kopí

PÍSEK

1Mo 22:17 tvé potomstvo jako zrnka p.

Zj 20:8 Bude jich jako mořského p.

PÍSEŇ

Ne 12:46 p. chvály a díků

Ža 98:1 Zpívejte Jehovovi novou p.

Kol 3:16 duchovními p. zpívanými s vděčností

PÍSMO

Mt 22:29 neznáte P. ani Boží moc

Lk 24:32 Nehořelo naše srdce, když vysvětloval P.?

Sk 17:2 diskutoval na základě P.

Sk 17:11 pečlivě zkoumali P.

Ří 15:4 díky povzbuzení z P. měli naději

2Ti 3:16 Celé P. je inspirované Bohem

PLÁČ

Ža 6:6 postel zaplavuji p.

Iz 65:19 Už nebude slyšet p.

PLAKAT

Oz 12:4 P. a prosil ho o přízeň

Lk 6:21 Šťastní jste, kdo p.

Ří 12:15 p. s těmi, kdo p.

PLÁN

2Mo 26:30 Svatostánek podle p.

1Kr 6:38 dům dokončen podle p.

Př 15:22 Když se lidé neradí, p. selhávají

Př 19:21 Člověk má v srdci mnoho p., ale

PLÁNOVAT

Ří 13:14 p., jak uspokojit tělesné

PLÉST SE

1Ti 5:13 p. do cizích věcí

1Pe 4:15 kdo se p. do záležitostí

PLEŠ

3Mo 13:40 Pokud má muž p., je čistý

PLEVY

Sef 2:2 než den ulétne jako p.

PLIVAT

Mt 26:67 p. mu do obličeje

PLODNÝ

1Mo 1:28 Buďte p. a množte se

PLUH

Lk 9:62 položil ruku na p. a ohlíží se

POBÍZET

2Mo 35:21 koho p. srdce, přinesli

POCTIVĚ

2Ko 8:21 o všechno se staráme p.

Heb 13:18 snažíme se ve všem chovat p.

POČÍTAT

Ža 90:12 Nauč nás, jak p. své dny

Lk 22:37 Byl p. mezi zločince

PODAŘIT SE

Ža 1:3 Všechno, co dělá, se p.

PODDAJNÝ

Heb 13:17 buďte p.

PODĚKOVAT

Sk 28:15 Pavel je zahlédl, p. Bohu

PODÍL

Ná 3:24 Jehova je můj p.

Da 12:13 na konci vstaneš a dostaneš p.

PODNĚCOVAT SE

Heb 10:24 p. k lásce a dobrým

PODOBENSTVÍ

Mt 13:34 Ježíš mluvil v p.

Mr 4:2 používal p.

PODOMNÍ OBCHODNÍK

2Ko 2:17 nejsme p. se slovem

PODŘÍDIT

1Ko 15:27 všechno mu p. pod nohy

PODŘÍDIT SE

Lk 2:51 dál se jim p.

Ří 13:1 Ať se každý p. vládnoucí moci

Ří 13:5 proto je nutné, abyste se p.

Tit 3:1 aby se p. vládám

1Pe 2:13 p. králi jako nadřazenému

PODVOD

Ža 34:13 ať tvé rty nemluví p.

PODVODNÝ

2Pe 2:3 vykořisťovat vás p. slovy

POHÁR

Mt 20:22 pít p., který mám pít já?

Lk 22:20 Tento p. znamená novou smlouvu

Lk 22:42 pokud chceš, odeber mi tento p.

1Ko 11:25 Stejně to udělal i s p.

1Ko 11:27 pije p., když není hoden

POHNUTKY

Př 16:2 Jehova zkoumá p.

POHORŠIT

1Ko 8:13 Pokud jídlo p. bratra

POHOSTINNOST

Heb 13:2 Nezapomínejte na p.

POHOSTINNÝ

Ří 12:13 Buďte vždycky p.

Tit 1:7, 8 dozorce musí být p.

1Pe 4:9 Buďte p. bez reptání

3Ja 8 povinni být k takovým lidem p.

POHROZIT

Sk 4:17 p. jim a přikažme

POCHOPENÍ

Př 19:11 P. zmírňuje hněv

Da 12:3 kdo mají p., budou zářit

POCHOPIT

Ža 119:27 p. smysl tvých nařízení

Ža 119:99 P. jsem víc než učitelé

POCHOUTKA

Da 1:5 příděl z králových p.

POCHYBNOST

Juda 22 milosrdní k těm, kdo mají p.

POCHYBOVAT

Mt 21:21 když nebudete p.

Jk 1:6 ať prosí s vírou a vůbec nep.

POKÁNÍ

Lk 3:8 dejte najevo p. svými skutky

Lk 15:7 větší radost z jednoho, který činí p.

Sk 3:19 čiňte p. a obraťte se, aby

Sk 17:30 že by měli všichni všude činit p.

Sk 26:20 aby své p. dali najevo skutky

Ří 2:4 Bůh tě chce přivést k p.

2Ko 7:10 Smutek, který se líbí Bohu, působí p.

Zj 16:11 Nečinili p., rouhali se

 POKÁRÁNÍ

Př 27:5 Otevřené p. lepší než skrytá

POKÁRAT

Ža 141:5 když mě p., je to olej

POKLAD

Př 2:4 pátrat jako po schovaných p.

Př 10:2 P. získané špatností k ničemu

Mt 6:21 Kde máš p., tam budeš mít srdce

Mt 13:44 království je jako p. ukrytý v poli

Lk 6:45 z dobrého p. svého srdce dobré věci

Lk 12:33 neselhávající p. v nebesích

2Ko 4:7 Tento p. máme v hliněných nádobách

POKOJ

Ža 37:11 těšit se z dokonalého p.

Ža 72:7 dokud bude měsíc, bude vládnout p.

Ža 119:165 milují tvůj zákon, mají hojnost p.

Iz 9:7 bude p. bez konce

Iz 48:18 Tvůj p. by byl jako řeka

Iz 54:13 p. tvých synů bude hojný

Iz 57:21 Ničemové nemají p.

Iz 60:17 Jako tvého dozorce určím p.

Mt 5:9 Šťastní jsou ti, kdo působí p.

Mr 9:50 udržujte mezi sebou p.

Jan 14:27 Zanechávám vám p., dávám vám

Ří 5:1 udržujme si p. s Bohem

Ří 8:6 duchovní smýšlení vede k p.

Flp 4:7 Boží p. bude střežit vaše srdce

1Pe 3:11 Ať hledá p. a usiluje o něj

POKOJNĚ

Ří 12:18 žijte p. se všemi lidmi

1Te 4:11 Mějte za cíl žít p.

POKOJNÝ

Iz 32:18 bydlet na p. místě

Sk 9:31 sbory zažívaly p. období

POKORA

5Mo 8:2 aby tě naučil p. a vyzkoušel

Př 15:33 slávu předchází p.

POKORNĚ

Mi 6:8 a p. chodil se svým Bohem

POKORNÝ

Př 11:2 u p. je moudrost

Ze 9:9 Je p. a jede na oslu

Jk 4:6 p. projevuje nezaslouženou laskavost

POKOŘIT SE

Mt 18:4 kdo se p. jako toto dítě

Jk 4:10 P. před Jehovou

1Pe 5:6 P. pod mocnou Boží ruku

POKRM

Mt 24:45 aby dával p. v pravý čas?

Jan 4:34 Můj p. je konat vůli toho

Jan 6:27 Nepracujte pro p., který pomíjí

POKROK

Flp 3:16 udělali p., pokračujme

1Ti 4:15 aby všichni viděli tvůj p.

POKRÝT

1Ko 11:6 Pokud si žena nep. hlavu

POKRYTECKÝ

Ří 12:9 láska ať není p.

POKŘTÍT

Mt 3:13 Ježíš se dal od Jana p.

Lk 3:3 dali se p. na znamení pokání

Sk 2:41 dalo se p. asi 3 000 lidí

Sk 8:36 Co brání tomu, abych byl p.?

POKUŠENÍ

Mt 6:13 nedovol, abychom podlehli p.

Mt 26:41 modlete se, abyste nepodlehli p.

POLE

Mt 13:38 p. je svět

Jan 4:35 podívejte se na p., že se bělají

1Ko 3:9 vy jste Boží p.

POLEVIT

Ga 6:9 Nep. v konání dobra

POLIBEK

Lk 22:48 zrazuješ Syna člověka p.?

POLOHLASEM

Joz 1:8 měl by sis číst Zákon p.

Ža 1:2 čte si ho p. dnem i nocí

POMALU

1Mo 33:14 půjdu p., podle zvířat a dětí

POMAZANÝ

Ža 2:2 Králové povstávají proti p.

Ža 105:15 Nedotýkejte se mých p.

POMAZAT

1Sa 16:13 Samuel p. Davida

Iz 61:1 p. mě, abych oznámil dobrou zprávu

POMLOUVAČ

Př 16:28 p. rozděluje přátele

POMLUVA

3Mo 19:16 Nebudeš šířit p.

POMLUVIT

1Ko 4:13 Když nás p., mluvíme mírně

POMOC

Ža 46:1 p. v době tísně

POMOCNÍK

Jan 14:16 on vám dá jiného p.

Jan 14:26 p., svatý duch, vás naučí

POMSTA

5Mo 32:35 Má je p., já oplatím

2Te 1:8 vykoná p. na těch

POPROSIT

Mt 6:8 ví, co potřebujete, dřív než p.

Jan 14:13 o cokoli p. v mém jménu, udělám

PORÁŽKA

Ža 44:22 ovce určené na p.

Iz 53:7 Vedli ho jako beránka na p.

PORODIT

Iz 66:7 Než na ni přišly bolesti, p.

POROZUMĚNÍ

1Kr 3:11 žádal jsi o p.

Př 4:7 se vším získej p.

Da 11:33 budou mnohým předávat p.

POŘADÍ

1Ko 15:23 ve správném p.: Kristus

POŘÁDNÝ

1Ti 3:2 Dozorce by měl být p.

POSEDLÝ

1Ti 6:4 p. hádkami a debatami

POSEL

Mal 3:1 Vysílám svého p.

POSÍLENÍ

Ří 14:19 usilujme o to, co slouží k p.

1Ko 14:26 Ať všechno slouží k p. sboru

POSÍLIT

Iz 41:10 P. tě, pomůžu ti

Lk 22:32 až se vrátíš, p. své bratry

Sk 14:22 P. učedníky a povzbuzovali je

POSILNIT

Iz 35:3 P. slabé ruce

POSILOVAT SE

Juda 20 p. na základě víry

POSKVRNIT

2Ko 7:1 očistěme se od všeho, co p.

POSLAT

Iz 6:8 Tady jsem! P. mě!

Jan 7:29 Znám ho. To on mě p.

POSLEDNÍ DNY

2Ti 3:1 v p. nastanou těžké časy

POSLECHNOUT

Ža 51:12 probuď ve mně ochotu p.

Jan 3:36 Kdo nep. Syna, neuvidí život

Sk 4:19 p. spíš vás než Boha

Sk 5:29 p. především Boha, ne lidi

Ří 6:17 ze srdce jste p.

Ří 16:26 aby národy uvěřily a p. ho

Ef 6:5 Otroci, p. své pány

Heb 13:17 P. ty, kdo vás vedou

POSLUCHAČ

Jk 1:22 jednejte, nebuďte jen p.

POSLUŠNOST

1Sa 15:22 P. je lepší než oběť

Ří 5:19 p. jednoho se stanou mnozí

Heb 5:8 naučil se p. z toho, co vytrpěl

POSLUŠNÝ

2Mo 24:7 lid řekl: Budeme p.

1Kr 3:9 Dej svému sluhovi p. srdce

Flp 2:8 stal se p., podstoupil smrt

POSMĚVAČ

2Pe 3:3 v posledních dnech p.

POSMÍVAT

Lk 22:63 začali se mu p. a tloukli

Ga 6:7 Bohu se nelze p.

POSPAT SI

Př 6:10 Trochu si p., zdřímneš

POSTAVENÍ

Mt 22:16 nezáleží ti na p.

POSTAVIT

Mt 10:35 Přišel jsem p. syna proti otci

POSTIT SE

Lk 18:12 Dvakrát týdně se p.

POSTOJ

Flp 2:5 myšlenkový p. jako Kristus

POSVÁTNÉ TAJEMSTVÍ

Ří 16:25 p. dlouho skryté

Ef 3:4 rozumím p.

POSVĚCENÍ

Heb 12:14 Usilujte o p.

POSVĚTIT

1Kr 9:3 P. jsem tento dům

Jer 1:5 než ses narodil, p. jsem tě

Eze 36:23 P. své velké jméno

Lk 11:2 Otče, ať je p. tvé jméno

POŠLAPAT

Heb 10:29 p. Božího Syna

POTĚŠENÍ

1Pa 28:9 služ Bohu s velkým p.

Ža 1:2p. v Jehovově zákoně

 Ža 37:4 Měj největší p. v Jehovovi

Př 8:30 byla jsem jeho velkým p.

Ří 7:22 uvnitř mám p. v Božím zákoně

POTOMSTVO

1Mo 3:15 nepřátelství mezi tvé p. a její

1Mo 22:17 určitě rozmnožím tvé p.

Iz 65:23 Jsou p., kterému Jehova žehná

Ga 3:16 A tvému p., kterým je Kristus

Ga 3:29 jste Abrahamovým p., dědici

POTOPA

1Mo 9:11 p. už nezničí všechno

Mt 24:38 před p. lidé jedli a pili

2Pe 2:5 přivedl p. na svět bezbožných

POTRATIT

2Mo 23:26 Žádná žena nep.

POTRAVA

Ža 145:15 dáváš jim p. v pravý čas

POTRESTAT

Ka 8:11 špatný skutek není p. rychle

POTŘEBOVAT

Mt 6:32 Otec ví, že to p.

Ří 12:13 dělte se podle toho, co p.

POTVRZENÍ

5Mo 24:1 napíše jí p. o rozvodu

Mt 19:7 Proč dovoleno dát p. o rozvodu?

POUČENÍ

Ří 15:4 napsáno pro naše p.

POUČIT

Sd 13:8 p. nás, jak dítě vychovávat

Př 9:9 P. toho, kdo jedná správně

Jer 31:34 Nikdo už nebude p. svého bratra

POUČOVÁNÍ

Př 1:7 p. pohrdají jenom blázni

POUŠŤ

Iz 35:1 p. se bude radovat a rozkvete

Iz 35:6 na p. vytrysknou potoky

POUTO

Kol 3:14 láska, dokonalé p. jednoty

POVĚST

2Ko 6:8 špatnou p. i dobrou p.

POVOLÁNÍ

Ef 4:1 veďte život hodný p.

POVOLAT

Ří 9:11 závisí na tom, kdo p.

POVÝŠENÝ

Ří 12:16 Nebuďte p.

POVZBUDIT

Flp 2:13 Bůh vás p., dává touhu

Kol 3:16 p. jeden druhého

Tit 1:9 p. zdravým učením

POVZBUDIT SE

Ří 1:12 navzájem se p.

1Ko 14:31 aby se mohli učit a p.

Heb 10:25 navzájem se p., tím víc

POVZBUDIVÝ

Sk 13:15 máte p. slova, mluvte

POVZBUZENÍ

Ří 15:4 naděje díky p. z Písma

POZNAJÍ, ŽE JÁ JSEM JEHOVA

2Mo 7:5 Egypťané p.

Eze 39:7 národy p.

POZNÁNÍ

Př 1:7 Bázeň je prvním krokem k p.

Př 2:10 tvá duše si oblíbí p.

Př 24:5 díky p. moc člověka roste

Iz 11:9 země se naplní p. o Jehovovi

Da 12:4 pravého p. velmi přibude

Oz 4:6 Protože jsi zavrhl p.

Mal 2:7 Rty kněze by měly střežit p.

Lk 11:52 vzali jste klíč k p.

1Ko 8:1 P. vede k pýše, láska buduje

POŽÁDAT

Ža 2:8 P. mě, a dám ti národy

POŽEHNÁNÍ

5Mo 30:19 p. a prokletí

Př 10:22 Jehovovo p. obohacuje

Mal 3:10 tolik p., že vám nebude nic chybět

POŽEHNANÝ

Sd 5:24 Nejp. mezi ženami je Jael

Jan 12:13 P., kdo přichází v Jehovově jménu

POŽEHNAT

1Mo 1:28 Bůh jim p. a řekl

1Mo 32:26 Nepustím tě, dokud mi nep.

POŽITEK

Lk 8:14 p. je odvádí pryč

PRÁCE

Ne 4:6 lid dával do p. srdce

Ka 2:24 měl radost z tvrdé p.

1Ko 15:58 hodně p. v Pánově díle

PRACOVAT

Jan 5:17 Otec až dosud p.

Jan 6:27 Nep. pro pokrm, který pomíjí

Ef 4:28 ať už nekrade, ať tvrdě p.

1Te 2:9 p. jsme ve dne v noci

2Te 3:10 nechce p., ať ani nejí

PRACOVITÝ

Ří 12:11 Buďte p., ne líní

PRAHNOUT

Ža 84:2 Celou duší p.

PRACH

1Mo 2:7 vytvořil člověka z p. země

1Mo 3:19 Jsi p. a do p. se vrátíš

Ža 103:14 pamatuje, že jsme p.

Iz 40:15 považuje národy za povlak p. na vahách

PRARODIČ

1Ti 5:4 splácet p., co jim patří

PRASE

Lk 8:33 démoni vstoupili do p.

Lk 15:15 poslal ho na pole pást p.

2Pe 2:22 umyté p. se válí v blátě

PRASTARÝ NA DNY

Da 7:9 P. se posadil

PRAVDA

Ža 15:2 mluví p. ve svém srdci

Ža 119:160 Podstatou tvého slova je p.

Př 23:23 Kup si p. a neprodávej ji

Jan 4:24 uctívat v souladu s duchem a p.

Jan 8:32 poznáte p. a p. vás osvobodí

Jan 14:6 Já jsem cesta, p. a život

Jan 16:13 duch p., povede vás

Jan 17:17 Posvěť je p., tvé slovo je p.

Jan 18:38 Pilát mu řekl: Co je p.?

2Ko 13:8 nemůžeme dělat nic proti p.

Ef 4:25 říkejte svému bližnímu p.

2Pe 1:12 jste pevní v p.

3Ja 4 moje děti žijí v p.

PRAVICE

Iz 41:10 Budu tě držet svou spravedlivou p.

PRAVIDLO

Ga 6:16 kdo se tímto p. řídí

2Ti 2:5 kdo nezávodí podle p.

PRÁVO

Job 34:12 Všemohoucí nepřekrucuje p.

Ka 5:8 Když se pošlapává p., nebuď překvapený

Iz 32:1 knížata budou panovat v zájmu p.

Eze 21:27 ten, kdo na to má zákonné p.

Mi 6:8 abys jednal podle p., miloval věrnost

1Ko 9:18 nezneužívám své p. spojené s kázáním

PRAVÝ

Jan 17:3 poznávají tebe, jediného p. Boha

PRÁZDNÝ

5Mo 16:16 neměl objevit s p. rukama

PRISCILLA

Sk 18:26 P. a Aquila mu vysvětlili

PROBODNOUT

Ze 12:10 dívat se na toho, kterého p.

PROBUDIT

Jan 11:11 jdu tam, abych ho p.

PRODLOUŽIT

Iz 54:2 p. stanové šňůry

Mt 6:27 Kdo může svůj život p.?

PROKLETÝ

Jan 7:49 p. lidé, kteří neznají Zákon

PROKLÍT

4Mo 23:8 nemůžu p. ty, které Bůh nep.

Job 2:5 uvidíš, že tě p. přímo do očí!

Job 2:9 manželka řekla: P. Boha a zemři!

Ří 12:14 žehnejte a nep.

PROMĚNIT

Mt 17:2 byl před nimi p.

PROMRHAT

Lk 15:13 svůj majetek p.

PRONÁSLEDOVÁNÍ

Mt 13:21 při p. se odvrací

Mr 4:17 jakmile přijde p., odvrací se

Mr 10:30 dětí a polí, spolu s p.

PRONÁSLEDOVANÝ

Mt 5:10 Šťastní, kdo jsou p.

PRONÁSLEDOVAT

Ža 119:86 p. mě bez důvodu

Jan 15:20 Pokud p. mě, budou p. i vás

Sk 22:4 P. jsem tuto Cestu

Ří 12:14 Žehnejte těm, kdo vás p.

1Ko 4:12 Když nás p., trpělivě to snášíme

2Ko 4:9 jsme p., ale ne opuštěni

PROPAST

Zj 11:7 divoké zvíře vystupuje z p.

Zj 17:8 Divoké zvíře má vystoupit z p.

Zj 20:3 Uvrhl ho do p.

 PROROCKÝ

2Pe 1:19 jsme si p. slovem jistější

PROROCTVÍ

2Pe 1:20 žádné p. nevychází z

2Pe 1:21 p. nikdy z lidské vůle

PROROK

5Mo 18:18 Povolám p. podobného tobě

1Kr 18:4 Obadjáš schoval sto p.

Eze 2:5 uvědomí si, že byl mezi nimi p.

Am 3:7 odhalí svůj záměr svým p.

Am 7:14 Nebyl jsem p. ani syn p.

Mt 7:15 ve střehu před falešnými p.

Mt 24:11 Objeví se mnoho falešných p.

Mr 13:22 falešní p. budou provádět zázraky

Sk 10:43 Všichni p. dosvědčují

PROROKOVAT

Joe 2:28 synové a dcery budou p.

PROSBA

Ža 20:5 Kéž Jehova splní tvé p.

PROSÍM

1Mo 15:5 Podívej se p. na nebe

PROSIT

Mt 7:7 P., a dostanete

Ří 8:34 Kristus za nás p.

Ří 12:1 na základě Božího soucitu naléhavě p.

2Ko 5:20 p.: Smiřte se s Bohem

Ef 3:20 může udělat víc, než o co p.

1Ja 5:14p. o cokoli v souladu s jeho vůlí

PROSPĚCH

1Ko 7:35 Říkám to k vašemu p.

1Ko 10:24 Ať nikomu nejde o vlastní p.

PROSPĚŠNÝ

1Ko 6:12 ne všechno je p.

1Ko 6:12 smím, ale ne všechno je p.

PROSTITUTKA

Př 7:10 oblečená jako p.

Lk 15:30 promrhal tvůj majetek s p.

1Ko 6:16 spojený s p., je s ní jedno tělo

Zj 17:1 p., která sedí na mnoha vodách

Zj 17:16 budou p. nenávidět a oberou ji

PROSTŘEDNÍK

1Ti 2:5 jeden p. mezi Bohem a lidmi

PROTI

Ří 8:31 Bůh je s námi, kdo bude p. nám?

PROTIVNÍK

Lk 21:15 moudrost, že p. nedokážou

PROVĚŘIT

Př 27:21 člověka p. chvála

PROVINĚNÍ

Ža 40:12 mých p. je víc než vlasů

Ža 130:3 Kdyby ses zaměřoval na p.

Iz 53:5 byl rozdrcen za naše p.

Eze 33:9 zemře za své p.

PROZÍRAVÝ

Lk 16:8 p. než synové světla

PROZKOUMAT

5Mo 13:14 důkladně to p.

Ža 26:2 P. mě, Jehovo

PROZKOUMAT SE

1Ko 11:28 Ať se člověk nejdřív p.

PRSA

Př 5:19 Její p. ať tě stále vzrušují

PRST

2Mo 8:19 Je to p. Boží!

2Mo 31:18 tabulky popsané Božím p.

PRUT

Př 13:24 Kdo zadržuje p., nenávidí syna

PRVNÍ

Mt 19:30 p. budou poslední

Mr 9:35 kdo chce být p., má být poslední

Ří 8:23 máme p. plody, tedy ducha

PRVOROZENÝ

2Mo 11:5 p. v Egyptě zemřou

Kol 1:15 p. ze všeho, co bylo stvořeno

PŘÁNÍ

Ef 1:5 Podle svého p. a vůle určil

PŘÁTELIT SE

Př 3:32 Jehova se p. s čestnými

PŘEČISTIT

Ze 13:9 P. je, jako se p. stříbro

PŘEČIŠŤOVACÍ

Da 11:35 aby probíhalo p. dílo

PŘEDPOVĚDĚT

Iz 46:10 p., jaký bude konec

PŘEHLÍŽET

1Te 4:8 nep. člověka, ale Boha

PŘEJÍDÁNÍ

Lk 21:34 srdce nebylo zatíženo p.

PŘEKAZIT

Iz 14:27 rozhodl Jehova, kdo to p.?

PŘEKLADATEL

1Ko 12:30 Jsou snad všichni p.?

PŘEKROUTIT

2Ko 4:2 ani nep. Boží slovo

PŘEMĚNIT SE

Ří 12:2 p. přetvářením své mysli

PŘEMOCT

Ří 12:21 p. zlo dobrem

PŘEMÝŠLET

1Mo 24:63 Izák se procházel a p.

Př 15:28 Srdce dobrého p., než odpoví

1Ko 14:20 P. jako dospělí lidé

PŘEPYCH

Zj 18:7 žil v nestoudném p.

PŘESNÉ POZNÁNÍ

Ří 10:2 horliví ne podle p.

Kol 3:10 osobnost, která se přetváří p.

PŘESVĚDČENÍ

1Te 1:5 předkládaná s pevným p.

PŘESVĚDČENÝ

Ří 4:21 pevně p., že Bůh splní

Ří 8:38 Jsem p., že ani smrt, ani život

Ří 15:14 Jsem p., moji bratři, že jste plní dobroty

Kol 4:12 abyste zůstali pevně p.

PŘESVĚDČIT

2Ko 5:11 Proto p. lidi

PŘESVĚDČIT SE

2Ti 3:14 naučil a o čem ses p.

PŘESVĚDČIVÝ

1Ko 2:4 ne s p. slovy moudrosti

PŘEVÝŠIT

1Ko 12:31 cestu, která všechno p.

PŘIBLÍŽIT

Jan 1:18 Jednorozený bůh ho p.

PŘIBLÍŽIT SE

Ža 73:28 je dobré p. k Bohu

Jk 4:8 P. k Bohu, a on se p. k vám

PŘIBODNOUT

1Sa 18:11 P. Davida ke stěně!

PŘÍBUZNÝ

Sk 10:24 Kornélius sezval p.

PŘÍČINA

Ka 7:25 hledat p. věcí

PŘIHLÍŽET

Hab 1:13 nedokážeš p. špatnosti

PŘÍJEMNÝ

Ža 147:1 Chválit ho je p. a vhodné!

PŘIJETÍ

Ří 8:15 duch vede k p. za syny

PŘIJÍT

Zj 22:17 kdo slyší, ať řekne: P.!

PŘIJMOUT

Job 2:10 Máme od Boha p. jen dobré?

Jan 8:37 nep. moje slovo

Ří 14:1 P. toho, kdo je slabý

Ří 15:7 navzájem se p., jako Kristus

PŘIKÁZÁNÍ

Mt 22:40 Na těchto dvou p. stojí Zákon

Mr 12:28 Které p. je nejdůležitější?

Mr 12:31 Žádné p. není důležitější než tato dvě

Jan 13:34 nové p., abyste jeden druhého milovali

1Ja 5:3 jeho p. nejsou příliš těžká

PŘÍKLAD

Jan 13:15 Dal jsem vám totiž p.

1Ko 10:6 jsou pro nás varovnými p.

1Ti 4:12 Buď pro věrné p.

Jk 5:10 vezměte si p. z proroků

1Pe 5:3 buďte pro stádo p.

PŘILBA

Ef 6:17 Vezměte si p. záchrany

PŘÍLEŽITOST

Lk 4:13 Ďábel čekal na další p.

Ga 6:10 máme p., konejme dobro

PŘILNOUT

1Mo 2:24 opustí matku a p. k manželce

PŘIPOMENOUT

2Pe 1:12 chci vám tyto věci p.

PŘIPOMÍNKA

Ža 119:24 Tvé p. mám rád

PŘIPRAVENOST

Ef 6:15 p. oznamovat dobrou

PŘIPRAVENÝ

Mt 24:44 i vy buďte p.

1Pe 4:7 buďte p. se modlit

PŘIPRAVIT

Jan 14:2 Odcházím vám p. místo

1Ko 7:5 Nep. o to jeden druhého

PŘIROZENÝ

3Mo 18:23 proti tomu, co je p.

Ří 1:26 ženy vyměnily p. pohlavní styky za

Ří 1:27 muži přestali mít p. styky se ženami

PŘÍSAHAT

1Mo 22:16 P. při sobě, prohlašuje Jehova

Mt 5:34 Nep. vůbec

PŘÍSPĚVEK

2Pa 31:10 lidé začali přinášet p.

PŘÍSTUPNÝ

Sk 17:11 p. než ti v Tesalonice

PŘITÁHNOUT

Jan 6:44 pokud ho nep. Otec

PŘÍTEL

2Pa 20:7 tvůj p. Abraham

Ža 25:14 Jehova je p. těch, kdo se ho bojí

Ža 55:13 můj p., kterého dobře znám

Př 14:20 boháč má mnoho p.

 Př 16:28 pomlouvač rozděluje blízké p.

Př 17:17 Opravdový p. miluje v každé době

Př 18:24 je p., který přilne víc než bratr

Př 27:6 Rány od p. jsou projevem věrnosti

Lk 16:9 p. pomocí nepoctivého bohatství

Jan 15:13 kdo dá svůj život za své p.

Jan 15:14 Pokud děláte, co přikazuji, jste moji p.

Jk 2:23 Abraham byl nazván Jehovovým p.

Jk 4:4 p. světa je nepřítelem Boha

PŘÍTOMNOST

Mt 24:3 co znamením tvé p.?

Mt 24:37 p. Syna člověka jako Noemovy dny

2Pe 3:4 Kde je ta jeho slibovaná p.?

PŘIVÉST

Ga 6:1 p. zpátky na správnou

PŘÍZEŇ

Iz 26:10 I když špatnému p., nenaučí se

PŘÍZNIVÝ

2Ko 6:2 teď je zvlášť p. čas

PŠENICE

Mt 13:25 nasel mezi p. plevel

PTÁČNÍK

Ža 91:3 osvobodí tě z pasti p.

PTÁK

Mt 6:26 Dobře si všímejte p.

PŮDA

Mt 13:23 zaseté do dobré p.

PŮJČIT

Př 19:17 laskavost chudému, p. Jehovovi

Lk 6:35 p. a nečekejte něco zpátky

PŮJČIT SI

Ža 37:21 Špatný člověk si p. a nesplácí

PŮJČKA

Př 11:15 Kdo se zaručí za p.

PŮSOBIT

Ří 8:28 co Bůh dělá, společně p.

PŮST

Iz 58:6 P., jaký se mi líbí

PUSTINA

Iz 35:6 V p. vytrysknou vody

Iz 41:18 P. změním v rákosnatou tůň

PŮVAB

Př 31:30 P. může být klamný

PÝCHA

Př 8:13 Nenávidím povyšování a p.

Př 16:18 P. předchází pád

PYŠNÝ

Př 16:5 v srdci p., Jehovovi odporný

Jk 4:6 Bůh se staví proti p.

R

RÁDCE

Př 15:22 díky mnoha r. se uskuteční

Iz 9:6 dostane jméno Podivuhodný r.

RADIT

Ža 32:8 r. ti s očima upřenýma

RADIT SE

Př 15:22 lidé se ner., plány selhávají

RADOST

Ne 8:10 r. od Jehovy je pevností

Ža 40:8 Dělá mi r. konat tvou vůli

Ža 100:2 Služte Jehovovi s r.

Ža 137:6 Jeruzalém mou největší r.

Ža 149:4 Jehova má r. ze svého lidu

Př 27:11 Buď moudrý a dělej mi r.

Ka 2:24 r. ze své tvrdé práce

Eze 18:32 Nemám r. ze smrti žádného

Lk 8:13 slovo s r. přijímají, ale

Lk 15:7 v nebi r. z kajícného hříšníka

Jan 16:22 tu r. vám nikdo nevezme

Ří 15:13 Kéž vás Bůh naplní r. a pokojem

1Te 1:6r., kterou dává svatý duch

Heb 12:2 Pro r., kterou měl před sebou, snesl

3Ja 4 r., když děti žijí v pravdě

RADOSTNĚ

Iz 65:14 Moji služebníci budou r. volat

RADOSTNÝ

2Ko 9:7 Bůh miluje r. dárce

RADOVAT SE

1Pa 29:9 r., když přinášeli dary

Př 8:30 stále jsem se před ním r.

Ka 8:15 nic lepšího než jíst a pít a r.

Iz 65:13 Moji služebníci se budou r., ale vy

Sk 5:41 odešli ze Sanhedrinu a r.

Ří 5:3 R., i když máme těžkosti

Ří 12:12 R. z naděje

Ří 12:15 R. s těmi, kdo se r., plačte s

Flp 3:1 r. v Pánu

Flp 4:4 Vždy se r. v Pánu. R.!

RÁCHEL

1Mo 29:18 sedm let za R.

Jer 31:15 R. oplakává své syny

RÁJ

Lk 23:43 Budeš se mnou v r.

2Ko 12:4 byl uchvácen do r.

RÁNA

2Mo 11:1 na faraona ještě jednu r.

Př 27:6 R. od přítele projevem věrnosti

Zj 18:4 abyste nedostali část z jeho r.!

REAKCE

Job 31:34 Bál jsem se r. davu?

REBEKA

1Mo 26:7 R. byla krásná

REKABOVEC

Jer 35:5 poháry vína před R.

RELATIVNÍ

Ří 13:1 umístil je do jejich r. postavení

REPTAL

Juda 16 Jsou to r.

REPTÁNÍ

Flp 2:14 bez r. a dohadování

REPTAT

4Mo 14:27 Izraelité proti mně r.

1Ko 10:10 ner., jako r. někteří

RÉVA

Mi 4:4 každý pod svou r. a fíkovníkem

Jan 15:1 Já jsem pravá r.

RISKOVAT

Ří 16:4 kteří pro mě r. život

RODIČE

Lk 18:29 opustit r. kvůli království

Lk 21:16 Zradí vás i r.

2Ko 12:14 r. by měli spořit pro děti

Ef 6:1 Děti, poslouchejte r.

Kol 3:20 poslouchejte r. ve všem

RODINA

Ef 3:15 každá r. vděčí za své jméno

ROH

Da 7:7 čtvrté zvíře mělo deset r.

Da 8:8 velký r. se zlomil

ROK

4Mo 14:34 40 dnů, den za r.

ROSA

5Mo 32:2 má slova se budou snášet jako r.

Ža 110:3 mladí lidé jsou jako kapky r.

ROUHAT SE

Mr 3:29 r. proti svatému duchu

ROUNO

Sd 6:37 rosa jenom na r.

ROVNÝ

Ža 26:12 Mé nohy stojí na r. zemi

Flp 2:6 nepřemýšlel, že by se stal r. Bohu

ROZČÍLIT SE

Ža 37:8 ner., ať se nedopustíš zlého

ROZDĚLENÝ

1Ko 1:10 abyste nebyli r.

ROZDĚLOVAT

Př 17:9 mluví o provinění, r. přátele

ROZDÍL

Mal 3:18 uvidíte r. mezi tím, kdo jedná

ROZEZNAT

Heb 5:14 r. dobré od špatného

ROZHODNOUT SE

Joz 24:15 r., komu budete sloužit

ROZJÍMÁNÍ

Ža 19:14 ať je r. mého srdce příjemné

ROZJÍMAT

Ža 77:12 Budu r. o všem, co jsi udělal

ROZKOL

Ří 16:17 pozor na ty, kdo vyvolávají r.

ROZKVÉST

Iz 35:1 poušť r. jako šafrán

ROZKVĚT

1Ko 7:36 pokud je za r. mládí

ROZLIŠOVAT

3Mo 11:47 r. mezi nečistým a čistým

ROZNĚCOVAT

Ří 12:11 Ať duch r. horlivost

ROZPAKY

Ezr 9:6 jsem v r. a stydím se

ROZPLAKAT SE

Mt 26:75 hořce se r.

ROZPLYNOUT SE

2Pe 3:11 protože se to má takhle r.

ROZPOLCENÝ

Flp 1:23 Jsem r. mezi dvěma věcmi

ROZPTÝLENÝ

Lk 10:40 Marta byla r.

ROZPTYLOVÁNÍ

1Ko 7:35 služte Pánu bez r.

ROZSUDEK

1Ko 11:29 jí a pije r. nad sebou

ROZTRHNOUT

Joe 2:13 R. své srdce

ROZUMĚT

Ne 8:8 pomáhali r. tomu, co se čte

ROZUMNÝ

Flp 4:5 Ať vědí, že jste r.

ROZVÁZAT

Mt 18:18 cokoli r. na zemi

ROZVÁŽNÝ

Mt 24:45 Kdo je ten věrný a r. otrok?

ROZVÉST SE

Mt 19:9 kdo se r. z jiného důvodu než

Mr 10:11 Kdo se r. s manželkou a bere si jinou

 ROZVOD

Mal 2:16 nenávidím r., říká Jehova

ROZZLOBENÝ

Kol 3:19 nebuďte na manželky r.

ROZZLOBIT SE

Př 14:17 Kdo se snadno r.

RTY

Př 10:19 rozumný své r. ovládá

Iz 29:13 prokazuje mi úctu svými r.

Oz 14:2 budeme tě chválit svými r.

Heb 13:15 oběť chvály, tedy ovoce r.

RUČITEL

Př 17:18 slíbí, že bude r.

RUKA

Ža 145:16 Otevíráš svou r. a uspokojuješ

Iz 35:3 Posilněte slabé r.

Ze 14:13 Navzájem na sebe vztáhnou r.

Mt 6:3 ať tvá levá r. neví, co dělá pravá

RYBA

Jon 1:17 poslal r., aby Jonáše spolkla

Jan 21:11 síť plnou velkých r. – bylo jich 153

RYBÁŘ

Mt 4:19 udělám z vás r. lidí

Ř

ŘÁD

1Ko 14:40 ať má všechno ř.

ŘEČI

Př 14:23 pouhé ř. vedou k nouzi

ŘEČNÍK

2Mo 4:10 nejsem dobrý ř.

ŘEKA

Zj 12:16 země pohltila ř.

Zj 22:1 ř. s vodou života

ŘEMESLNÍK

Př 8:30 po jeho boku zručným ř.

ŘEZNÝ

3Mo 21:5 neměli by si dělat na těle ř. rány

ŘÍDIT

Jer 10:23 člověk nedokáže ř. své kroky

S

SABAT

Mt 12:8 Syn člověka je pánem s.

Mr 2:27 S. začal existovat kvůli člověku

Kol 2:16 Ať vás nikdo nesoudí kvůli s.

SABATNÍ

2Mo 20:8 Pamatuj na s. den

Lk 14:5 kdo by v s. den nevytáhl syna nebo býka?

Heb 4:9 Pro Boží lid s. odpočinek

SAMARITÁN

Lk 10:33 S. mu ho bylo líto

SAMAŘÍ

2Kr 17:6 asyrský král S. dobyl

SAMAŘSKÁ

Jan 4:7 s. žena přišla načerpat vodu

SAMOLIBOST

Flp 2:3 Nic nedělejte ze s.

SAMOTNÝ

Jan 16:32 necháte mě s.

SAMSON

Sd 13:24 dala mu jméno S.

SAMUEL

1Sa 1:20 Dala mu jméno S.

1Sa 2:18 S. sloužil jako chlapec před Jehovou

SANHEDRIN

Sk 5:41 odešli ze S. a radovali se

SÁRA

1Mo 17:19 S. ti porodí syna

1Pe 3:6 S. nazývala Abrahama pánem

SARANČE

Joe 1:4 Co zbylo po náletu s.

SATAN

Job 1:6 Přišel mezi ně S.

Ze 3:2 Ať tě Jehova napomene, S.!

Mt 4:10 Odejdi, S.! Je napsáno

Mt 16:23 Jdi mi z cesty, s.!

Mr 4:15 přichází S. a slovo jim bere

Ří 16:20 Bůh rozdrtí S. pod vašima nohama

1Ko 5:5 takového muže vydejte S.

2Ko 2:11 aby nás S. nepřelstil

2Ko 11:14 S. se převléká za anděla světla

2Te 2:9 působením S.

Zj 12:9 prahad, který se nazývá Ďábel a S.

Zj 20:2 spoutal S. na 1 000 let

SAUL

1Sa 15:11 Lituji, že jsem S. dosadil za krále

Sk 7:58 odložili své oděvy u nohou S.

Sk 8:3 S. se snažil zničit sbor

Sk 9:1 S. vyhrožoval učedníkům, chtěl je vyvraždit

Sk 9:4 S., S., proč mě pronásleduješ?

SÁZET

Iz 65:22 nebudou s., aby jiný jedl

1Ko 3:6s., Apollos zaléval, ale Bůh

SBOR

Ža 22:25 Budu tě chválit ve velkém s.

Ža 40:9 Ve velkém s. ohlašuji dobrou zprávu

Mt 16:18 na této skále vybuduji svůj s.

Sk 20:28 abyste pásli Boží s.

Ří 16:5 Pozdravujte s. v jejich domě

Kol 4:5 moudře vůči těm, kdo mimo s.

SCÉNA

1Ko 4:9 apoštolové na s. jako poslední

1Ko 7:31 s. tohoto světa se mění

SEBEJISTÝ

Př 14:16 hlupák je příliš s.

SEBEOVLÁDÁNÍ

1Ko 7:5 nepokoušel, že nemáte s.

Ga 5:22, 23 ovoce ducha je s.

SEDEKJÁŠ

Jer 52:11 S. oslepil

SEDĚT

Ža 110:1 S. po mé pravici, dokud

SEJÍT

Heb 2:1 abychom nikdy nes. z cesty

SEKERA

Ka 10:10 Když se ztupí s.

SEKTA

Sk 28:22 proti této s. se všude mluví

2Pe 2:1 nenápadně zavádět ničivé s.

SEKTÁŘSKÝ

Tit 3:10 šíří s. myšlenky, zavrhni ho

SEMENO

Lk 8:11 S. je Boží slovo

SEN

Ka 5:3 s přemírou práce přichází s.

SENACHERIB

2Kr 19:16 S. se vysmívá Bohu

SESTRA

5Mo 27:22 pohlavní styk se svou s.

SEXUÁLNÍ

Ří 1:26 potupným s. touhám

Kol 3:5 nespoutanou s. vášeň

1Te 4:5 ne se chtivě oddávat s. vášni

SEXUÁLNÍ NEMRAVNOST

Mt 15:19 Ze srdce vychází s.

Sk 15:20 aby se vyhýbali s. a krvi

1Ko 5:9 nestýkali s lidmi, kteří se dopouští s.

1Ko 6:9 dopouští se s., nezdědí království

1Ko 6:18 Utíkejte před s.!

1Ko 10:8 Nedopouštějme se s.