Skutky apoštolů 10:1–48

  • Kornéliovo vidění (1–8)

  • Petr dostává vidění zvířat, která považuje za nečistá (9–16)

  • Petr přichází za Kornéliem (17–33)

  • Petr oznamuje dobrou zprávu lidem z jiných národů (34–43)

    • „Bůh je nestranný“ (34, 35)

  • Lidé z jiných národů dostávají svatého ducha a jsou pokřtěni (44–48)

10  V Cesareji žil muž jménem Kornélius, důstojník* takzvaného italského oddílu.*  Byl to zbožný muž a on i celá jeho domácnost se báli Boha. Štědře dával chudým a stále se k Bohu úpěnlivě modlil.  Jednou kolem třetí hodiny odpoledne*+ spatřil ve vidění, jak k němu přichází Boží anděl a říká: „Kornélie!“  Ten se na něj vyděšeně podíval a zeptal se: „Co si přeješ, Pane?“ Anděl mu odpověděl: „Bůh si všímá tvých modliteb a darů, které dáváš chudým, a pamatuje na ně.+  Pošli teď muže do Joppe a nech přivést Šimona zvaného Petr.  Je hostem koželuha Šimona, který má dům u moře.“  Jakmile anděl, který s ním mluvil, odešel, Kornélius si zavolal dva sluhy a jednoho zbožného vojáka z těch, kteří mu byli k službám.  Všechno jim vyprávěl a pak je poslal do Joppe.  Další den, zatímco byli na cestě a blížili se k městu, Petr vyšel kolem poledne* na střechu, aby se modlil. 10  Dostal ale velký hlad a chtěl se najíst. Když mu připravovali jídlo, upadl do vytržení.+ 11  V něm uviděl otevřené nebe a něco* jako velkou lněnou plachtu, která byla za čtyři cípy spouštěna na zem. 12  Byly v ní všechny druhy čtvernožců, plazů* a ptáků. 13  Vtom se ozval hlas: „Petře, vstaň, zabíjej a jez!“ 14  Petr ale řekl: „To ne, Pane! Nikdy jsem nejedl nic poskvrněného a nečistého.“+ 15  Hlas se pak ozval znovu, podruhé: „Přestaň nazývat poskvrněným to, co Bůh očistil.“ 16  Hlas se ozval třikrát a potom bylo všechno* vzato do nebe. 17  Petr byl zmatený a přemýšlel, co by to vidění mohlo znamenat. Muži vyslaní Kornéliem se mezitím doptali na Šimonův dům a přišli k vratům.+ 18  Zavolali a zeptali se, jestli je tam hostem Šimon zvaný Petr. 19  Zatímco Petr ještě přemýšlel o tom vidění, duch+ mu řekl: „Hledají tě tři muži. 20  Vstaň, jdi dolů, vydej se s nimi a vůbec nepochybuj, protože jsem je poslal já.“ 21  A tak Petr sešel dolů a řekl těm mužům: „Já jsem ten, koho hledáte. Proč jste přišli?“ 22  Odpověděli: „Posílá nás důstojník Kornélius,+ bezúhonný* muž, který se bojí Boha a má dobrou pověst v celém židovském národu. Svatý anděl mu předal pokyn od Boha, aby tě zavolal do svého domu a vyslechl si tvá slova.“ 23  Petr je tedy pozval dovnitř a oni u něj přenocovali. Další den vstal a šel s nimi. Doprovázeli ho i někteří bratři z Joppe. 24  Den nato přišel do Cesareje. Kornélius je už čekal spolu se svými příbuznými a blízkými přáteli, které sezval. 25  Když Petr přicházel, Kornélius mu vyšel naproti, padl mu k nohám a poklonil se mu.* 26  Ale Petr ho zvedl a řekl mu: „Vstaň, i já jsem jen člověk.“+ 27  Jak s Kornéliem mluvil, vešel dovnitř a viděl, že se tam shromáždilo mnoho lidí. 28  Řekl jim: „Dobře víte, že se Žid nesmí stýkat s člověkem z jiného národa ani ho navštívit.+ Ale Bůh mi ukázal, že nemám nikoho nazývat poskvrněným nebo nečistým.+ 29  Když jste pro mě tedy poslali, přišel jsem bez námitek. A teď mi řekněte, proč jste mě zavolali.“ 30  Kornélius odpověděl: „Před čtyřmi dny asi touto dobou, ve tři hodiny odpoledne,* jsem se modlil ve svém domě. Najednou přede mnou stál muž v zářivém oděvu 31  a řekl: ‚Kornélie, Bůh vyslyšel tvou modlitbu a pamatuje na dary, které dáváš chudým. 32  Pošli tedy muže do Joppe a zavolej Šimona zvaného Petr. Ten je hostem v domě koželuha Šimona, který žije u moře.‘+ 33  A tak jsem pro tebe hned poslal a ty jsi byl tak laskavý, že jsi přišel. Teď jsme se tu všichni shromáždili před Bohem, abychom si vyslechli všechno, co ti Jehova* přikázal říct.“ 34  Nato se Petr ujal slova a řekl: „Teď jasně chápu, že Bůh je nestranný+ 35  a v každém národu má jeho přízeň ten, kdo se ho bojí a jedná správně.+ 36  Oznámil izraelským synům dobrou zprávu o pokoji,+ který je možný díky Ježíši Kristu. To on je Pánem všech.+ 37  Dobře víte, o čem se mluvilo po celé Judeji. Začalo to v Galileji,+ potom co Jan kázal o křtu. 38  Mluvilo se o tom, jak Bůh pomazal Ježíše z Nazaretu svatým duchem+ a mocí. Ten pak procházel zemí, konal dobro a uzdravoval všechny, které utlačoval Ďábel.+ Bůh byl totiž s ním.+ 39  A my jsme svědky všeho, co dělal v zemi Židů a v Jeruzalémě. Pověsili ho na kůl* a zabili, 40  ale Bůh ho třetí den vzkřísil+ a umožnil mu, aby se objevoval lidem – 41  ne všem lidem, ale svědkům předem určeným Bohem, nám, kdo jsme s ním jedli a pili po jeho vzkříšení z mrtvých.+ 42  Nařídil nám, abychom kázali lidem a vydávali důkladné svědectví,+ že právě on je ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých.+ 43  Všichni proroci dosvědčují,+ že každému, kdo v něj věří, budou prostřednictvím jeho jména odpuštěny hříchy.“+ 44  Zatímco Petr ještě mluvil, na všechny, kdo ta slova slyšeli, přišel svatý duch.+ 45  A věřící* z obřezaných, kteří přišli s Petrem, žasli nad tím, že dar svatého ducha dostali i lidé z jiných národů. 46  Slyšeli je totiž mluvit různými jazyky a oslavovat Boha.+ Potom Petr řekl: 47  „Může někdo zabránit tomu, aby byli pokřtěni vodou+ lidé, kteří dostali svatého ducha stejně jako my?“ 48  A přikázal, aby je pokřtili ve jménu Ježíše Krista.+ Pak ho poprosili, aby u nich několik dnů zůstal.

Poznámky

Nebo „centurion, setník“, velitel 100 vojáků.
Nebo „kohorty“, římského vojenského oddílu o 600 vojácích.
Dosl. „deváté hodiny“.
Dosl. „šesté hodiny“.
Dosl. „jakousi nádobu“.
Nebo „lezoucích tvorů“.
Dosl. „nádoba“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „vzdal mu poctu“.
Dosl. „o deváté hodině“.
Nebo „strom“.
Nebo „věrní“.