Skutky apoštolů 17:1–34

  • Pavel a Silas v Tesalonice (1–9)

  • Pavel a Silas v Beroi (10–15)

  • Pavel v Aténách (16–22a)

  • Pavlova řeč na Areopagu (22b–34)

17  Cestovali přes Amfipoli a Apollónii a přišli do Tesaloniky,+ kde byla židovská synagoga.  Pavel tam podle svého zvyku vešel+ a po tři sabaty s nimi diskutoval na základě Písma.+  Vysvětloval a pomocí Písma dokazoval, že Kristus musel trpět+ a vstát z mrtvých.+ Řekl: „Tím Kristem je Ježíš, kterého vám zvěstuji.“  Někteří z nich uvěřili a přidali se k Pavlovi a Silovi,+ stejně jako velké množství bohabojných Řeků a mnoho významných žen.  Ale Židé začali žárlit.+ Vzali nějaké ničemy, povaleče z tržiště, vyvolali srocení davu a způsobili ve městě rozruch. Napadli Jasonův dům a hledali Pavla a Sila, aby je vydali do rukou davu.  Když je nenašli, odvlekli Jasona a některé bratry k městským vládcům a křičeli: „Ti muži, kteří rozvrátili* celý svět, přišli i sem+  a Jason je vzal k sobě domů! Ti všichni porušují nařízení císaře, když tvrdí, že králem je někdo jiný – Ježíš.“+  Když to dav a městští vládci slyšeli, znepokojilo je to 9  a Jasona a ostatní propustili až potom, co si od nich vzali záruku.* 10  Bratři hned v noci poslali Pavla a Sila do Beroy. Když tam přišli, vydali se do židovské synagogy. 11  Místní Židé byli přístupnější* než ti v Tesalonice. Přijali Boží slovo s velkou ochotou a denně pečlivě zkoumali Písmo, jestli to, co slyšeli, je pravda. 12  Mnozí z nich uvěřili, stejně jako mnoho vážených řeckých žen a také někteří řečtí muži. 13  Ale když se Židé v Tesalonice dozvěděli, že Pavel oznamuje Boží slovo i v Beroi, přišli tam a znepokojili a pobouřili davy.+ 14  Bratři okamžitě poslali Pavla k moři,+ ale Silas a Timoteus tam zůstali. 15  Ti, kdo šli s Pavlem, ho doprovodili až do Atén. Odtamtud se vrátili s Pavlovým vzkazem, aby za ním Silas a Timoteus+ co nejrychleji přišli. 16  Zatímco na ně Pavel čekal v Aténách, všiml si, že město je plné model, a to ho* pobouřilo. 17  Začal tedy diskutovat v synagoze se Židy a dalšími lidmi, kteří uctívali Boha. Navíc každý den mluvil na tržišti s těmi, kdo tam právě byli. 18  Ale někteří epikurejští a stoičtí filozofové se s ním začali dohadovat. Jedni říkali: „Co nám chce ten mluvka povídat?“ A jiní: „Zdá se, že zvěstuje cizí božstva.“ Oznamoval totiž dobrou zprávu o Ježíšovi a vzkříšení.+ 19  A tak ho odvedli na Areopag a ptali se: „Mohli bychom vědět, jaké nové učení hlásáš? 20  To, co říkáš, nám zní cize. Chceme se proto dozvědět, o co jde.“ 21  Všichni Atéňané a cizinci, kteří tam žili,* totiž netrávili volný čas ničím jiným, než že vyprávěli nebo poslouchali něco nového. 22  Pavel se postavil doprostřed Areopagu+ a řekl: „Aténští muži, vidím, že se v každém ohledu bojíte božstev víc* než jiní.+ 23  Když jsem se procházel a prohlížel si vaše posvátné předměty,* všiml jsem si i oltáře s nápisem ‚Neznámému Bohu‘. Koho uctíváte, aniž byste ho znali, toho vám zvěstuji. 24  Bůh, který stvořil svět a všechno v něm, ten, který je Pánem nebe a země,+ nebydlí v chrámech postavených rukama+ 25  ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval.+ On sám totiž dává všem lidem život, dech+ a všechno. 26  Z jednoho člověka+ vytvořil všechny národy, aby žily na povrchu celé země,+ stanovil časová období a určil lidem hranice jejich přebývání,+ 27  aby hledali Boha – jestli by ho mohli nahmatat a opravdu ho najít+ – i když vlastně není daleko od nikoho z nás. 28  Vždyť díky němu máme život, pohybujeme se a existujeme, jak to řekli i někteří vaši básníci: ‚My všichni jsme jeho děti.‘* 29  Pokud jsme tedy Boží děti,*+ neměli bychom si myslet, že se Božská bytost podobá zlatu, stříbru nebo kameni – něčemu vytvořenému lidskou zručností a důmyslem.+ 30  Bůh sice toleroval období takové nevědomosti,+ ale teď oznamuje lidem, že by měli všichni všude činit pokání. 31  Stanovil totiž den, kdy bude spravedlivě soudit+ svět prostřednictvím muže, kterého tím pověřil, a všechny o tom ujistil* tím, že ho vzkřísil z mrtvých.“+ 32  Když slyšeli o vzkříšení mrtvých, někteří se začali posmívat+ a další říkali: „Poslechneme si to od tebe zase jindy.“ 33  A tak od nich Pavel odešel. 34  Někteří se k němu ale přidali a uvěřili. Byl mezi nimi i soudce areopagského soudu Dionysios, žena jménem Damaris a další.

Poznámky

Nebo „pobuřují“.
Nebo „kauci“.
Nebo „ušlechtilejší“, „ochotnější se učit“.
Dosl. „jeho ducha“.
Nebo „navštívili město“.
Nebo „jste zbožnější“.
Nebo „předměty vašeho uctívání“.
Nebo „potomstvo“.
Nebo „potomstvo“.
Nebo „všem dal záruku“.