Nehemjáš 8:1–18

  • Lidé naslouchají čtení a vysvětlování Zákona (1–12)

  • Oslava Svátku chýší (13–18)

8  Všichni lidé se pak jako jeden muž shromáždili na náměstí u Vodní brány+ a řekli opisovači* Ezrovi,+ aby přinesl knihu Mojžíšova zákona,+ který dal Jehova Izraeli.+  Byl první den sedmého měsíce.+ Kněz Ezra přinesl Zákon před shromáždění+ mužů, žen a všech, kdo byli schopní chápat to, co slyší.  Postavil se na náměstí u Vodní brány a od svítání až do poledne předčítal z knihy Zákona+ mužům, ženám a všem, kdo tomu byli schopní rozumět. A lidé pozorně naslouchali.+  Opisovač Ezra stál na dřevěném pódiu, které pro tu příležitost udělali, a napravo od něj stáli Mattitjáš, Šema, Anajáš, Urijáš, Chilkijáš a Maasejáš a nalevo od něj stáli Pedajáš, Mišael, Malkijáš,+ Chašum, Chaš-baddana, Zecharjáš a Mešullam.  Když Ezra otevřel knihu, všichni lidé na něj viděli, protože stál výš než ostatní. A jakmile ji otevřel, všichni povstali.  Potom Ezra chválil Jehovu, pravého a velikého Boha, a všichni lidé pozvedli ruce a odpověděli: „Amen!* Amen!“+ Nato padli před Jehovou na kolena a poklonili se až k zemi.  A Levité Ješua, Bani, Šerebjáš,+ Jamin, Akkub, Šabbetai, Hodijáš, Maasejáš, Kelita, Azarjáš, Jozabad,+ Chanan a Pelajáš vysvětlovali Zákon,+ zatímco lidé stáli.  Předčítali z knihy zákona pravého Boha, srozumitelně ho vysvětlovali a objasňovali jeho smysl. Tak lidem pomáhali rozumět tomu, co se čte.+  A Nehemjáš, který byl tehdy místodržitelem,* kněz a opisovač Ezra+ a také Levité, kteří vyučovali, řekli všem lidem: „Tento den je pro Jehovu, vašeho Boha, svatý.+ Nebuďte smutní a neplačte.“ Když totiž lidé slyšeli slova Zákona, všichni se rozplakali. 10  Řekl jim: „Jděte, dobře se najezte,* pijte sladké nápoje a rozdělte se o jídlo+ s těmi, kdo si nemohli nic připravit. Tento den je pro našeho Pána svatý, tak nebuďte smutní, vždyť radost od Jehovy je vaší pevností.“* 11  A Levité je všechny uklidňovali a říkali: „Neplačte, vždyť tento den je svatý, nebuďte smutní.“ 12  Všichni lidé tedy odešli a začali jíst a pít, dělit se s druhými o jídlo a velmi se radovat,+ protože pochopili to, co jim bylo vysvětlováno.+ 13  A druhý den se vůdci všech rodů, kněží a Levité sešli s opisovačem Ezrou, aby ještě lépe porozuměli slovům Zákona. 14  Pak našli v Zákoně napsáno, že Jehova prostřednictvím Mojžíše přikázal, aby Izraelité během svátku v sedmém měsíci bydleli v chýších*+ 15  a aby ve všech svých městech i v Jeruzalémě dali na vědomí a rozhlásili:+ „Jděte do okolních hor a přineste si větve olivovníků, borovic, myrt a palem i větve jiných listnatých stromů a postavte si chýše, jak je napsáno.“ 16  A tak lidé šli, přinesli větve a postavili si chýše – na svých střechách, na svých dvorech, na nádvořích domu pravého Boha,+ na náměstí u Vodní brány+ a na náměstí u Efrajimovy brány.+ 17  Všichni ti,* kdo se vrátili ze zajetí, si tedy postavili chýše a bydleli v nich. Izraelité to takto nedělali ode dnů Jozua,+ syna Nuna, až do toho dne, takže zavládla obrovská radost.+ 18  A den co den, od prvního až do posledního dne, se četla kniha zákona pravého Boha.+ Svátek slavili sedm dnů a osmý den se konalo slavnostní shromáždění, jak bylo stanoveno.+

Poznámky

Nebo „písaři“.
Nebo: „Tak se staň!“
Nebo „tiršatou“, což byl perský titul místodržitele provincie.
Dosl. „jezte tučné věci“.
Nebo „silou“.
Nebo „dočasných přístřešcích“.
Dosl. „celý sbor těch“.