Římanům 1:1–32

  • Pozdravy (1–7)

  • Pavel si přeje navštívit Řím (8–15)

  • Bezúhonný bude žít díky své víře (16, 17)

  • Bezbožní lidé jsou neomluvitelní (18–32)

    • Boží vlastnosti se dají pochopit z vytvořených věcí (20)

1  Píšu vám já, Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný za apoštola a ustanovený* k ohlašování Boží dobré zprávy.+  Tu Bůh předem oznámil prostřednictvím svých proroků ve svatém Písmu.  Týká se jeho Syna, který jako člověk* pocházel z Davidova potomstva,*+  ale který byl mocí svatého ducha prohlášen za Božího Syna,+ když byl vzkříšen z mrtvých.+ Je jím Ježíš Kristus, náš Pán.  Prostřednictvím něj jsme získali nezaslouženou laskavost a apoštolát,+ aby byli ke slávě jeho jména lidé ze všech národů+ přivedeni k poslušnosti, která vyplývá z víry.  Mezi těmito národy jste i vy byli povoláni, abyste patřili Ježíši Kristu.  Píšu všem Božím milovaným v Římě, kteří byli povoláni, aby byli svatí: Přeji vám nezaslouženou laskavost a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.  Především za vás všechny děkuji svému Bohu prostřednictvím Ježíše Krista, protože se o vaší víře mluví po celém světě.  Vždyť Bůh, kterému ze všech sil* sloužím* v souvislosti s dobrou zprávou o jeho Synovi, je mi svědkem, že se o vás bez přestání zmiňuji ve svých modlitbách+ 10  a prosím, aby se mi konečně podařilo k vám přijít, pokud to bude Boží vůle. 11  Toužím vás totiž vidět a předat vám nějaký duchovní dar, abych vás posílil, 12  nebo spíš abychom se navzájem povzbudili+ svou vírou – já vaší a vy mou. 13  Bratři, rád bych, abyste věděli, že jsem měl už mnohokrát v úmyslu k vám přijít, ale až doteď mi v tom vždy něco zabránilo. Chtěl jsem mezi vámi, stejně jako mezi ostatními národy, sklidit nějaké ovoce. 14  Jsem dlužníkem Řeků i cizinců,* vzdělaných i nevzdělaných.* 15  Proto toužím oznamovat dobrou zprávu také vám v Římě.+ 16  Nestydím se za dobrou zprávu.+ Vždyť je projevem Boží moci, která vede k záchraně všech, kdo mají víru+ – nejdřív Židů,+ ale také Řeků.+ 17  Ti, kdo mají víru, totiž vidí, že prostřednictvím dobré zprávy Bůh zjevuje svou spravedlnost,* a to jejich víru+ posiluje, jak je napsáno: „Bezúhonný* bude žít díky své víře.“+ 18  Boží hněv+ se vylévá* z nebe proti každé bezbožnosti a ničemnosti lidí, kteří ničemně potlačují pravdu.+ 19  Všechno, co se dá o Bohu poznat, mají totiž jasně před očima, protože jim to Bůh odhalil.+ 20  Vždyť jeho neviditelné vlastnosti – jeho věčná moc+ a božství+ – jsou jasně vidět už od stvoření světa, protože je lidé můžou pochopit z vytvořených věcí.+ Jsou tedy neomluvitelní. 21  I když znali Boha, neoslavovali ho jako Boha ani mu neděkovali. Jejich uvažování k ničemu nevedlo a jejich nerozumné srdce se ocitlo ve tmě.+ 22  Tvrdili sice, že jsou moudří, ale stali se z nich hlupáci. 23  Slávu neporušitelného Boha vyměnili za zobrazení porušitelného člověka, ptáků, čtvernožců a plazů.*+ 24  Bůh je tedy v souladu s touhami jejich srdce vydal nečistotě, aby zneuctívali své tělo. 25  Pravdu o Bohu vyměnili za lež a prokazovali úctu* a sloužili* výtvorům, a ne Tvůrci, který má být chválen navždy. Amen. 26  Proto je Bůh vydal potupným sexuálním touhám.+ Jejich ženy vyměnily přirozené pohlavní styky za nepřirozené+ 27  a podobně i muži přestali mít přirozené pohlavní styky se ženami a vzplanuli vášní k sobě navzájem, muži k mužům.+ Dopouštěli se oplzlostí a sami zakusili trest,* jaký si za své provinění zasloužili.+ 28  Protože odmítli uznat Boha,* Bůh je vydal neschválenému stavu mysli, aby dělali to, co se nesluší.+ 29  Jsou plní veškeré zkaženosti,+ ničemnosti, chamtivosti*+ a špatnosti a také závisti,+ vraždění,+ sporů, podvodu+ a zlomyslnosti.+ Tlachají, 30  pomlouvají,+ nenávidí Boha, jsou nestoudní, pyšní, vychloubají se, vymýšlí špatné věci, neposlouchají rodiče,+ 31  jsou nerozumní,+ nedodržují dohody, nemají přirozenou lásku a jsou nemilosrdní. 32  I když dobře znají Boží spravedlivé rozhodnutí – že ti, kdo se dopouští takových věcí, zaslouží smrt+ – nejenže je sami dělají, ale také to schvalují druhým.

Poznámky

Dosl. „oddělený“.
Dosl. „podle těla“.
Dosl. „semene“.
Dosl. „svým duchem“.
Nebo „prokazuji posvátnou službu“.
Nebo „těch neřeckého původu“, dosl. „barbarů“.
Nebo „moudrých i nerozumných“.
Nebo „spravedlivý“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „zjevuje“.
Nebo „lezoucích tvorů“.
Nebo „uctívali“.
Nebo „prokazovali posvátnou službu“.
Nebo „odplatu“.
Nebo „přijmout přesné poznání Boha“.
Nebo „chtivosti“.