Římanům 16:1–27

  • Pavel představuje Foibé (1, 2)

  • Pozdravy křesťanům v Římě (3–16)

  • Varování před rozkoly (17–20)

  • Pozdravy od Pavlových spolupracovníků (21–24)

  • Posvátné tajemství bylo zjeveno (25–27)

16  Představuji* vám Foibé, naši sestru, která je služebnicí sboru v Kenchrejích.+  Přivítejte ji v Pánu tak, jak si zaslouží svatí,* a pomozte jí ve všem, co by potřebovala.+ Vždyť i ona byla ochránkyní mnohých včetně mě.  Vyřiďte pozdravy Prisce a Aquilovi,+ mým spolupracovníkům v Kristu Ježíši,  kteří pro mě riskovali život*+ a kterým jsem vděčný nejen já, ale i všechny sbory z národů.  Pozdravujte také sbor, který se schází v jejich domě.+ Pozdravujte mého milovaného Epaineta, který je jedním z prvních Kristových následovníků* v Asii.  Pozdravujte Marii, která toho pro vás tolik udělala.  Pozdravujte Andronika a Junia, mé příbuzné+ a spoluvězně, které apoštolové dobře znají a kteří jsou Kristovými následovníky déle než já.  Vyřiďte pozdravy Ampliatovi, mému milovanému v Pánu.  Pozdravujte Urbana, našeho spolupracovníka v Kristu, a mého milovaného Stachyse. 10  Pozdravujte Apella, schváleného Kristem. Pozdravujte ty z Aristobulovy domácnosti. 11  Pozdravujte mého příbuzného Herodiona. Pozdravujte ty z Narkissovy domácnosti, kteří jsou Pánovými následovníky. 12  Pozdravujte Tryfenu a Tryfosu, které tvrdě pracují pro Pána. Pozdravujte naši milovanou Persidu, protože pro Pána udělala hodně práce. 13  Pozdravujte Rufa, vyvoleného Pánem, a jeho matku, která je matkou i pro mě. 14  Pozdravujte Asynkrita, Flegona, Herma, Patroba, Herma a bratry, kteří jsou s nimi. 15  Pozdravujte Filologa a Julii, Nerea a jeho sestru a také Olympa a všechny svaté s nimi. 16  Pozdravte se navzájem svatým polibkem. Pozdravují vás všechny Kristovy sbory. 17  Vybízím vás, bratři, abyste si dávali pozor na ty, kdo vyvolávají rozkoly a odvádí druhé od víry* tím, že jdou proti učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!+ 18  Takoví lidé totiž nejsou otroky našeho Pána Krista, ale svého břicha* a úlisnou a lichotivou řečí svádí srdce důvěřivých. 19  Mám z vás radost, protože se všichni doslechli o vaší poslušnosti. Chci ale, abyste byli moudří a věděli, co je dobré, a abyste byli nezkušení v tom, co je špatné.+ 20  Bůh, který dává pokoj, brzy rozdrtí Satana+ pod vašima nohama. Ať je s vámi nezasloužená laskavost našeho Pána Ježíše. 21  Pozdravuje vás můj spolupracovník Timoteus a moji příbuzní+ Lucius, Jason a Sosipatros. 22  V Pánu vás pozdravuji já, Tertius, který jsem zapsal tento dopis. 23  Pozdravuje vás můj* hostitel Gaius,+ v jehož domě se schází celý sbor. Pozdravuje vás městský pokladník* Erastos a jeho bratr Quartus. 24  *—— 25  Sláva patří Bohu, který vás může upevnit v souladu s dobrou zprávou, kterou oznamuji, a s kázáním o Ježíši Kristu, v souladu se zjevením posvátného tajemství,+ které bylo dlouhou dobu skryté. 26  Teď ale bylo odhaleno* a prostřednictvím proroctví v Písmu se o něm dozvěděly všechny národy. Stalo se to na příkaz věčného Boha, aby národy uvěřily a poslouchaly ho. 27  Bohu, jedinému moudrému,+ patří navždy sláva prostřednictvím Ježíše Krista. Amen.

Poznámky

Nebo „doporučuji“.
Nebo „jak se sluší na svaté“.
Dosl. „krk“.
Dosl. „je pro Krista prvním plodem“.
Nebo „přivádí druhé k pádu“.
Nebo „tužeb“.
Tj. Pavlův.
Nebo „správce“.
Nebo „zjeveno“.